ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 14.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четиринадесети април                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1778 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 15,45 часа се явиха:

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  - редовно призован, се представлява  юк. М. с пълномощно по делото.

За ответника Началник на МП „Пристанище Бургас център” - редовно призован, се явяват юк. Т. и юк. Г. с пълномощно по делото.

         Явява се вещо лице инж. Е.Т..

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Е.  М.Т. – **години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. М.: Вещото лице е отговорила на поставените въпроси пълно и ясно. Нямам въпроси. Моля да се приеме заключението.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Г. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Тъждествени ли са понятията „качествен състав” и „качествен елементен състав”?

 

ОТГОВОР: „Качествен елементен състав” това е състава на продукта, който включва въглерод, водород и съответно кислород, азот, сяра в каменните въглища, има и малко фосфор, докато „качествен състав” е по-широко понятие и плюс качествения елементен състав включва и груповия въглеводороден състав.

 

         ВЪПРОС: В заключението си казвате, че сте намерили аналогия в качествения елементен състав и в груповия въглеводороден състав – тези показатели достатъчни ли са да се приеме, че е налице подобие и аналогичност като цяло на качествения състав на процесния продукт и на продукти получени от първична дестилация на каменовъглени катрани?

 

         ОТГОВОР:  Подробно съм дала отговор на този въпрос в моето заключение – навсякъде съм описала, че двата продукта са аналогични, защото качествения им елементен състав и качествения групов състав са аналогични, но се различават по физикохимичните свойства.

 

         ВЪПРОС: Тази разлика във физикохимичните свойства не се ли отразява като цяло на качествения състав на сравняваните продукти?

 

         ОТГОВОР:  Не. Физикохимичните свойства са едно, а качествения състав е съвсем друго. Физикохимичните свойства са свойствата, които характеризират продукта - дали е мазут или е продукт от високотемпературни каменовъглени катрани.

 

         ВЪПРОС: Аналогията в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и съдържанието на ароматни съставки, съществува ли между процесната стока и стоки, които се класират в код по КН 27079999?

 

         ОТГОВОР: За да се класира един продукт в код по КН 27079999 трябва процесният продукт да отговоря по качествен състав на показателите от буква а/ до г/ – нашият продукт не отговаря на тези показатели, които са  включени в КН и отговора е - НЕ.

 

         ВЪПРОС: Защо приемате, че всички продукти, които се класират в код по КН 27079999 трябва да отговарят на изискванията от буква а/ до буква г/, а не касаят един примерен продукт, тъй като в КН преди това изброяване пише, че между тези продукти могат да бъдат и продукти, които отговарят на тези изисквания – защо ги приемате за задължителни?

 

         Юк. М.: Възразявам по така зададения въпрос. Считам, че въпросът изисква юридически познания.

 

         СЪДЪТ към вещото лице: Отговорете на въпроса.

 

         ОТГОВОР: След като в КН в тази позиция са посочени изрично изискванията от буква а/ до буква г/, те трябва да се спазват и да се даде еднозначен отговор дали  продуктът попада там или не, след като не попада в тези изисквания, КН дава  възможност да се търси в коя подпозиция да попадне процесният продукт, затова има и различни позиции. Дала съм в табличен вид заключение къде попада продуктът.

 

         ВЪПРОС: На въпроси 8 и 9 Вие отговаряте, че мазута е суровина и се внася с цел преработване. Къде в проучените от Вас нормативни актове, касаещи тарифно класиране, последващата преработка е определена като критерий за класирането на продукти аналогични на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани в код по КН 27079919?

 

         Юк. М.: Възразявам - въпросът съдържа юридически познания?

 

         СЪДЪТ към вещото лице: Отговорете на въпроса.

 

         ОТГОВОР:  Според тарифен код 27079919 съм записала продукти в които ароматните съставки  са преобладаващи над неароматните съставки.  Вещото лице прочита извадка от КН за позиция 27079919 /стр.22-23 от заключението/.

 

         ВЪПРОС: Тъй като в продукти, които са получени от първична дестилация на каменовъглени катрани се открива наличие на бензол толуол, ксилоли, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли е възможно да съдържат и минимално количество антрацен, а такива съединения в процесния продукт не са установени, как при липсата  на тези съединения сте установили подобен качествен състав между процесния продукт и продукти получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

 

         ОТГОВОР:  Мазута има по-висока температура на кипене от бензен, толуен, ксилен, които са среднокипящи. От друга страна антрацена е характерен за каменовъглените катрани – за продуктите получени от високотемпературните каменовъглени катрани – от тази гледна точка мазута не попада в позициите към бензин, толуол, бензол, нафтален и изключваме тези позиции. Не е необходимо да се прави анализ, тъй като всеки знае какво представлява мазута и какво представляват толуолите и ксилолите. Мазута е получен при първична дестилация на нефта при висока температура на кипене и в него ние не търсим бензол, толуол, ксилол и нафтален. Ние търсим физикохимичните свойства на мазута.

 

         ВЪПРОС на юк. Т.: В отговора на въпроси 10 и 11 казвате, че мазута си остава в суров вариант след първична дестилация на нефта и не е претърпял никаква преработка, а в предните отговори казвате, че продуктът е получен при първична обработка - какво имате предвид?

 

         ОТГОВОР:  При първична преработка на нефта при атмосферна дестилация продуктът се разделя на фракции, една от тези фракции е мазута. Мазута е продукт, който се внася, за да може нефтопреработвателният комбинат да го преработи до други продукти. Той не е пречистен, тоест имаме мазут, в който има и други съставки, но това не касае самия процес. Мазута е доставен за да влезе в преработка и от него да се получат допълнително продукти, които се използват вече пряко в промишлеността като горива. Затова казваме, че мазута е продукт, който трябва да претърпи допълнителна преработка.

 

         ВЪПРОС на юк. Т.: В отговора на въпрос № 6 казвате, че показателите 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 доказват произхода на нефтопродукта, че е получен при първична дестилация. В кой нормативен акт е посочено, че това са показатели, които определят класирането в група 2707?

 

         Юк. М.: Възразявам – въпросът изисква юридически познания.

 

         СЪДЪТ към вещото лице: Отговорете на въпроса.

 

         ОТГОВОР:  В дългогодишните изследвания, при лабораторните изследвания, в научните публикации са дадени конкретни стандарти, в които е казано, че тези стандарти дават индикация за определяне на петролните продукти. Това са определени стандарти, по които се определя, че мазута е получен от първична преработка на нефта и тези показатели се включват в акредитираните лаборатории за изпитване.

 

         ВЪПРОС на юк. Т.: Наясно ли сте дали митническата лаборатория е участвала в лабораторни изследвания?

 

         Юк. М.: Възразявам – такава задача не е поставена към вещото лице.

 

         СЪДЪТ към юк. Т.: Какво ще изясните с този въпрос?

 

         Юк. Т.: Вещото лице твърди, че методът използван от МЛ Русе не е правилен и не е налице възпроизводимост и повторяемост на метода.

 

         ОТГОВОР:  Запозната съм с работата на МЛ Русе. Резултатите, които  видях от представените протоколи, които са в непълен вид, не може да се разбере конкретно какво се е случило. Там има препоръка, че приложение А към КН би следвало да се замени с по-съвременен стандарт. Препоръката се намира в протокола в долния край в едно каренце. В момента цитирам документ, който не се намира по делото. Това е доклад на група европейски митнически лаборатории, с който аз съм запозната извън конкретното производство. В МЛЕ, която е по делото, в отговорите са дадени използваните методите за анализ, които са включени в обхвата на акредитацията, извършена от Българската служба по акредитация и в таблична форма са дадени методите за анализ на процесния продукт, които не са включени в обхвата на акредитацията на Митническа лаборатория Русе. Това са органолептично описание, съдържание на ароматни съставки в продукти, чиято крайна температура на дестилация е над 315ºС тегловни процента. Методът е Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН. Следващия показател на изпитване е качествена химическа идентификация. Методът „инфрачервена спектроскопия” не е включен в акредитацията на лабораторията.

 

         Юк. Т.: Нямам други въпроси.

 

         Юк. М.: В заключението си сочите, че за определяне на плътността митническата лаборатория е използвала неакредитиран метод, може ли да потвърдите това ?

 

         ОТГОВОР:  В методите за изпитване, съгласно Заповед № 1014 от 23.07.2012г. на Изпълнителната агенция „Българска служба по акредитация” един от изпитваните продукти е суров нефт, течни нефтопродукти и органични разтворители, вид на изпитването е плътност при 15ºС и при 20 ºС. Методът за изпитване е БДС ЕN ISO 12 185, плътността на процесния продукт е изпитана при 15 ºС по БДС ЕN ISO 3675 и затова този стандарт не е включен в обхвата на акредитация на лабораторията.

 

         ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: Каква е разликата между „атмосферна дестилация” и „първична дестилация на продуктите”?

 

         ОТГОВОР:  Няма първична дестилация има атмосферна дестилация. Има първична преработка.

 

         ВЪПРОС: Високотемпературните каменовъглени катрани могат ли да претърпят атмосферна дестилация?

 

         ОТГОВОР:  Високотемпературните  каменовъглени катрани могат да претърпят атмосферна дестилация, но те могат да претърпят каталитична или некаталитична термична преработка.

 

         ВЪПРОС: В какво се изразява каталитичната термична преработка?

 

         ОТГОВОР:  Използват се катализатори в зависимост какво се цели да се получи от каменовъгления катран. Каменовъгленият катран като продукт от въглищата е в малки количества и икономически не е изгодно да намери такова приложение като нефтения продукт мазут.

 

         ВЪПРОС: За да се получи един литър мазут, колко нефт е необходим?

 

         ОТГОВОР:  Горе-долу 50 % от нефта е мазут, защото той е тежката фракция.

 

         ВЪПРОС: За да се получи същото количество продукт, но с произход от високотемпературни каменовъглени катрани, какво количество трябва да се преработи ?

 

         ОТГОВОР: Не мога да отговоря, защото количеството зависи от качествения състав на въглищата и от технологичната преработка, там влияят и физикохомичните свойства.

 

         ВЪПРОС: При възможно най-качествените въглища ?

 

         ОТГОВОР: Не съм правила сметка, не мога да отговоря, зависи от много неща, от  вида на въглищата, от технологията - какво се цели да се получи.

 

         Юк. Т.: От всички видове въглища ли може да се получи такъв продукт?

 

         ОТГОВОР:  Качеството на въглищата определя технологията, която ще се прилага, дали е икономически изгодна, какво цели да получи – хипотетично е възможно от всички въглища да се получи такъв продукт.

 

         ВЪПРОС на юк. Т.: Всички въглища ли са високотемпературни каменовъглени  катрани?

 

         ОТГОВОР:  Въглищата не са високотемпературни каменовъглени катрани – те са продукт, който се преработва.

 

         Юк. Г.: Оспорваме изцяло експертизата. Първо, вещото лице без да е компетентно в областта тарифно класиране е направил опит да извърши такова в експертизата си. Второ, вещото лице се е опитало да отговаря на правни въпроси, без да е компетентно по тях. Вещото лице е следвало е да изясни фактологични обстоятелства, а вещото лице насочва съда в определена посока. Моля да не кредитирате заключението.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 400,00лв.  на 14.04.2015г./

 

         Юк. М.: Представя и моля да приемете молба – становище с допълнителни доводи за отмяна на решението, проект на регламент за суспендиране на митата, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти с превод;

 

         Юк. Т.: Не възразявам да се приеме представеното ръководство от процесуалния представител на жалбоподателя, но моля да приемете  и пълната версия на представеното Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки – Версия 02 И 01/31.10.2007г., заедно и приложенията към нея, ведно със Заповед № ЗАМ-351/02.11.2007г. и Версия 01 И 01. Представям и ръководството утвърдено със Заповед ЗАМ-172 от 07.08.2006г., което е идентично с ръководството представено от процесуалния представител на жалбоподателя и Окончателен доклад за изпитване за пригодност на минерални масла 2011г. и Доклад за участие в междулабораторно изпитване от 02.07.2012г.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА молба–становище от процесуалния представител на дружеството-жалбоподател; Проект на регламент за суспендиране на митата, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти с превод на български език; пълната версия на Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки – Версия 02 И 01/31.10.2007г., заедно и приложенията към нея, ведно със Заповед № ЗАМ-351/02.11.2007г. и Версия 01 И 01; ръководството утвърдено със Заповед ЗАМ-172 от 07.08.2006г.;

 

         Юк. М.: Представям писмо от заместник-директора на Агенция Митници до жалбоподателя от 2009г., от което е видно, че за стока подобна на процесната, е дадено указание за определяне на тарифен код 2710 от КН. Представям молба за допускане на допълнителна съдебно химическа експертиза, вещото лице по която след анализи на контролните проби, съхранявани от митническата администрация, да отговори на въпроси относно характеристиките на процесния продукт. Нямам други доказателствени искания.

 

         Юк. Т.: Във връзка с представената молба-становище в днешното съдебно заседание, моля да не бъде допускана поисканата допълнителна съдебно химическа експертиза, тъй като считам, че същата няма да спомогна за изясняване предмета на настоящото дело. Считам, че изследването на сярата или съдържанието на въглерод, водород, азот не са относими към предмета на спора и моля да не бъдат допускани въпросите. По отношение искането за анализ на групов въглеводороден състав на продукта по метод АSТМ D-2007 - ноторно известен е факта и на двете страни, че няма лаборатория, която да е акредитирана да изпитва по този метод. Към настоящия момент жалбоподателят изцяло оспорва МЛЕ и методите, които е използвала, тъй като не е акредитирана. Не следва да се допуска експертизата да се извършва в лабораторията на ВХТИ, тъй като тази лаборатория няма акредитация да извършва подобно изследване.

         По отношение на молбата-становище представена в днешното съдебно заседание, неоснователни са възраженията на ответната страна за допуснати процесуални нарушения по отношение начина на вземане на проби, тъй като в административната преписка са налични доказателства – протокол за вземане на проба и заявка за изследване. При вземане на пробата е присъствал митнически служител от оторизирана лаборатория и представител на дружеството-жалбоподател, който не е възразил по отношение начина на вземане на пробите, запечатване, идентифициране, необясним остава факта как дружеството оспорва начина на вземане на пробата, а иска да бъде извършена експертиза именно от тези проби, които те оспорват. Ще изложа подробни съображения в становището по същество.

         Представям извадка от Окончателния доклад за изпитване на минерални масла; Представям и доклад за участие в междулабораторно изпитване изготвен от митнически служител А.И.

 

         Юк. М.: Изложените аргументи са несъстоятелни. По исканите от моя страна проби от процесния продукт са относими по спора, тъй като ще дадат информация за характеристиките на продукта и за качествения състав. От страна на ответника не е представено доказателство, че продуктът следва да се разглежда като различен от суровите масла, тъй като такова становище липсва в МЛЕ. Контролните проби се съхраняват за целите на спора. Моля да дадете възможност на жалбоподателя да се анализират същите. По повод възражението за акредитация - анализите се правят в рамките на съдебната експертиза, липсата на акредитация не би опорочила заключението на вещото лице, тъй като вещото лице ще участва в експертизата и ще даде обяснения по прилагането на посочените методи. Присъствието на представител на жалбоподателя при вземането на пробите не препятства възможността на последния да посочи процесуални нарушения допуснати при вземане на пробите. По повод докладите за участие в междулабораторни изпитвания - считам окончателния доклад за недопустимо доказателство предвид формата в която е представен и липсата на каквато и да е информация относно неговите издатели. Моля да не се приемат като доказателства по делото.

 

         Съдът като съпостави твърденията на страните, техните уточнения и възражения, счита че следва да приеме представените доказателства – писмо от заместник-директора на Агенция Митници от 29.09.2009г.; Окончателен доклад за изпитване за пригодност на минерални масла на група на Европейските митнически лаборатории и Доклад за участие в междулабораторно изпитване от 02.07.2012г., ведно с приложени към него Заповед № 137/19.07.2010г. на началника на митница Русе и Заповед ЗМ-4000-56/23.04.2014г. на същия административен орган.

 

         По доказателствената стойност на тези документи, съдът ще се произнесе със съдебния си акт.

         По отношение на искането за допускане на съдебно химическа експертиза, съдът счита, че такава експертиза следва да бъде допусната. Дали методите посочени в нея и субектът, който би извършил изследването по тези методи са акредитирани от съответния компетентен орган в РБ, е въпрос който съдът следва да прецени допълнително, с оглед достоверността на изследването и получените от него резултати.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените писмо рег.индекс 26ЛЛ/41 от 29.09.2009г. на заместник-директора на Агенция Митници; Окончателен доклад изпитване за пригодност на минерални масла 2011г.; Доклад за участие в междулабораторно изпитване от 02.07.2012г.

 

ДОПУСКА съдебно химическа експертиза със задачите формулирани от юк. М. в молбата-становище представена в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д.Л..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 300,00 лв., вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.06.2015 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: