ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 09.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На девети декември                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1778 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно призован, се представлява от юк.  М. с представено пълномощно.

         Ответникът Началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовно призован, се представлява от юк. Т. и юк. К. с представено пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ като съобрази представеното искане за допускане на съдебна експертиза формулирани на л.7 и л.8 от делото, както и на л.161, при съпоставянето им със становището представено от процесуалните представители на ответника, счита, че следва да направи известни уточнения.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ И НА ОТВЕТНИКА: В т. ІІІ от становището си правите искане за присъствие на представител на ответника при извършване на изследване, към настоящият момент, задачите, така както са формулирани, не изискват изследване на продукта?

 

Юк. Т.: Ние искаме изпитване на продукта по Приложение А да присъства служител от Митническата лаборатория.

 

Юк. ИВАНОВА: Не спорим по съотношението на ароматни и неароматни съставки. Считаме че не е необходими присъствието на представител на Митницата. В България няма акредитирана лаборатория за извършване на изследване по метода посочен в КН.

 

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОТВЕТНИКА: Въпросите са принципни и към момента не се налага непосредствено изследване на продукта, посочен в ЕАД, по отношение на който е извършена промяна в тарифното класиране. По тези причини съдът счита, че не дължи произнасяне по възражението формулирано в т.ІІІ от становището, представено от процесуалните представители на ответника на л.165, стр. втора - от 01.12.2014г.

Съдът счита, че следва да допусне извършването на съдебно-техническа експертиза  с въпросите формулирани на л.7, л.8 и л. 161 от делото. Част от тези въпроси, а именно част от въпросите, формулирани в основното искане за допускане на експертиза, изискват правни знания. Съдът счита, че въпреки това следва да допусне въпросите във вида в който са формулирани: първо, защото експертизата не ангажира от правна страна съда, и второ - защото съдът и самостоятелно, въпреки специфичния предмет на спора, е в състояние да определи тарифното класиране на продукта, ако разполага с достатъчно информация, от която може да извърши класирането. В този смисъл заключението на вещото лице по въпросите свързани с тарифното класиране на общо основание подлежи на проверка от съда и би му дало насока, но не и задължение в ориентирането в КН.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпросите формулирани на л. 7, л. 8 и л. 161 от делото.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д.Л.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 10- дневен срок от днес в размер на 400,00 лева.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Юк. К.: В списъка на БОС има още две вещи лица специалисти по химия. Моля да назначите някое от другите вещо лице по списъка. Едната също е със специалност нефтопродукти. Ако трябва допълнително ще посоча името й. Считам, че е необходимо освен мнението на инж.Л., която се явява по толкова много дела, съдът да разполага и с мнението на друг специалист.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. К.: Впечатленията на настоящия съдебен състав от вещо лице Л. са, че тя е изключително компетентен специалист, който е в състояние да изготви прегледно заключение на разбираем за съда език, както и да обясни в съдебно заседание своите изводи, така че да бъдат възприети без затруднение. Въпреки това, съдът счита, че следва да уважи искането на юк. К..

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАМЕНЯ вещо лице Лъвчиева с вещо лице Е.М.Т..

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.02.2015 година от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: