ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          Х-ти административен състав

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 1777 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Скат транс” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат И., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Скат транс”ООД против ревизионен акт №021302716/23.05.2014г. на орган по приходите при Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 221/31.07.2014г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо председател, моля да бъде отменено обжалваното решение на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас и потвърдения с него ревизионен акт, като незаконосъобразен. Намирам, че са налице предпоставките за отмяна на ревизионния акт. Моля да ми бъде дадена възможност да посоча подробни аргументи извън изложените в жабата с писмени бележки в указан от Вас срок.

 

ЮРИКОНСУЛТ Д.:  Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания административен акт. В жалбата са изложени твърдения по отношение на неправилно отчитане на процесния договор за безвъзмездно предоставяне на имущество. В производството, както по издаване на ревизионния акт, така и по обжалването му по административен ред не е било спорно, че това е договор за безвъзмездно предоставяне на имущество, само че в тези случаи материалния закон и по конкретно ЗКПО предвижда, че когато е налице договор за безвъзмездно предоставяне на имущество, това се приема за отклонение от данъчното облагане, съответно се търси пазарна цена. Моля да приемете и мотивите подробно изложени в потвърдителното решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, като следва да отбележа, че нормата на чл.122 от ДОПК е неприложима, тъй като ЗКПО като материален закон има конкретна разпоредба относима към съответното облагане.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки, с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.38часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: