ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1586               Година 06.07.2018            град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на шести юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 1776 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Транском“ ООД с ЕИК 102249873 с адрес за кореспонденция гр.Бургас, ул.„Крайезерна“, Северна промишлена зона, представлявано от С. К. Н. против разпореждане за предварително изпълнение на наложената ПАМ със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-418-0346676/06.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. С жалбата се прави искане да се отмени обжалваното разпореждане, като незаконосъобразно и да се спре предварителното изпълнение.

Ответникът – Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централна управление на Националната агенция по приходите, представя административната преписка по издаване на обжалваното разпореждане и не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186, ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Със заповед № ФК-418-0346676/06.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, за нарушение и на основание чл.186, ал.1, т.4, б“а“ от ЗДДС във връзка с чл.186, ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – бензиностанция „Транском“ находящ се в гр.Бургас, Северна промишлена зона и забрана достъпа до него за срок от 15 дни. В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ, като в нея е посочено, че при извършената проверка е установено, че третата колонка с едно зарядно устройство за дизелово гориво модел NUOVO PIGONE SN 12309 DPC 090 GE не е одобрен тип за работа с ЕСФП модел ОЙЛ СИС 1.0 –Д –KL..

Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Посочено е и че с извършването на нарушението се е стигнало до отклонение от данъчното облагане чрез неиздаване на ФКБ за извършените продажби , препятстващо възможността за проследяване на оборота. Необходимостта от предварителното изпълнение е предопределена с оглед начина и вида на организиране на отчетността, които са довели до извършеното деяние и индиректно от степента на неговата обществена опасност. Търговецът е извършил административно нарушение, с което засяга основния ред в търговския оборот и следва да бъдат предприети мерки за защита на фиска, като се предотврати веднага възможността неотразяването на продажби чрез неотчитане на извършените продажби да се превърне в системно нарушение и да се коригира неговото поведение към спазване на отчетността и начисляването на дължимите данъци върху, реализираните обороти. По ранното налагане на ПАМ ще предотврати възможността да се допусне отново административно нарушение от същия търговец и препятства опасността незаконосъобразното поведение да се превърне в практика, като представлява и превенция на непосредствено настъпващите вреди за фиска. Налагането на финансовата дисциплина, чрез спазване на отчетността при реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на държавна бюджетна система. Констатираното нарушение обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност. Това нарушение води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес, както за държавата, така и за обществото. Следователно с предварителното изпълнение са осъществява защита интереса на фиска, свързан със заплащане на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Установяването на укрити приходи от продажби, до което ще се стигне, когато не се издават касови бележки за документиране на продажбите попада в хипотезата на „трудно поправими вреди“ по чл.60, ал.1, предл.4 от АПК. Разпореждането е съобразено и с характера и целта на наложената ПАМ – преустановителен и превантивен характер с цел предотвратяване укриването на приходи и отклонение от данъчно облагане и с оглед на това отлагането на ПАМ във времето би попречило за постигане на посочените цели. Охраняването на държавния бюджет безспорно обосновава наличието на хипотеза на защита на особено важен държавен интерес, изразяващ се в гарантиране и осигуряване на постъпления в него. Превенцията срещу този нежелан резултат за фиска,а от там и за държавата и обществото е именно разпореждането за предварително изпълнение на ПАМ. 

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

Следва да се има в предвид, че когато законодателят с норма в закона допуска предварително изпълнение на някоя категория административни актове, той предпоставя, че за тази категория актове, с оглед техния предмет и обществените отношения, които охраняват, се презумира наличието на една или няколко от предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК. Само в тези случаи може да се обобщава, че всеки административен акт от тази категория защитава особено важни интереси – държавни и обществени и именно това налага неговото предварително изпълнение. Във всички останали случаи административният акт подлежи на изпълнение след влизането му в сила, тоест принципа е че административните актове се изпълняват след като влязат в сила, а хипотезата, при която на акта е придадено предварително изпълнение със закон е изключение, като в тежест на органа е да докаже наличието на сочената от него предпоставка.

От регламентираните в чл.60, ал.1 от АПК хипотези се вижда, че такова разпореждане може да бъде постановено само в изключителни случаи, при наличието на една или повече от предпоставките. Приложението на чл.60, ал.1 от АПК за всеки административен акт, когато за този акт законът не предвижда предварително изпълнение, не е разума на закона вложен в тази разпоредба.

В случая са налице посочените основания.

Принудителната административна мярка е наложена за констатирано нарушение от търговеца по чл.118, ал.1 от ЗДДС и чл.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно чл.3, ал.3 от Наредбата лицата, извършващи продажби на течни горива, са длъжни да предава на НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива, като за тази цел като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП и подлежи на метрологичен контрол. В случая, в обекта се ползва колонка, с едно зарядно устройство за дизелово гориво модел NUOVO PIGONE SN 12309 DPC 090 GE не е одобрен тип за работа с ЕСФП модел ОЙЛ СИС 1.0 –Д –KL.. Контролът от страна на НАП върху търговията с течни горива е засилен в сравнение с този върху търговията с други стоки и цели предотвратяване укриването и невнасянето на данъци върху реализираните продажби, съответно реализираните приходи, и недопускане на продажба на течни горива с неясен произход.

С цел защита на държавния интерес, свързан с гарантиране постъпленията на реално дължимите данъци в него, законодателят е въвел специални изисквания при осъществяването на търговията с тях, и допълнителни задължения за търговците на горива, свързани с отчитането и регистрирането на продажбите им. В случая е налице неизпълнение на едно от тези задължения от страна на проверяваното лице - да използва одобрен тип електронни системи с фискална памет, като с допускането на предварително изпълнение на заповедта се преустановява извършването на това административно нарушение и се предотвратява възможността да се извършват други аналогични нарушения, докато бъде сменена електронната система или бъде одобрена. Също така, с допускането на предварителното изпълнение на заповедта не се нарушават интересите на дружеството, тъй като законът недопуска използването на неодобрен тип ЕСФП и дори при отмяна на предварителното изпълнение на заповедта, то отново не може да ползва тази система.

С оглед на изложеното, правилно в обжалваната е прието, че са налице основанията по чл.60, ал.1 от ДОПК, за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-418-0346676/06.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП и жалба на „Транском“ ООД следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Административен съд Бургас намира, че в случая не са налице и основанията по чл.60, ал.5, за спиране на допуснатото предварително изпълнение, до окончателното произнасяне по жалбата за отмяна на разпореждането.

Съгласно чл.60, ал.5 от АПК, жалбата срещу разпореждане, с което се допуска предварително изпълнение на административния акт, се разглежда незабавно в закрито заседание, като преписи от нея не се връчват на страните. Тя не спира допуснатото предварително изпълнение, но съдът може да го спре до окончателното й решаване.

Възможността за спиране на допуснатото предварително изпълнението, представлява вид обезпечение на оспорването, което би предотвратило осъществяването на евентуално порочно разпоредени действия по изпълнението, с отрицателен характер за молителя. В случая, не са налице основания за спиране на допуснатото предварителното изпълнение на наложената ПАМ, доколкото по изложените вече мотиви е прието, че са били налице предвидените от законодателя основания по чл.60, ал.1 от АПК и разпоредените действия по изпълнението не са порочни.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Транском“ ООД с ЕИК 102249873 с адрес за кореспонденция гр.Бургас, ул.„Крайезерна“, Северна промишлена зона, представлявано от С. К. Н. против разпореждане за предварително изпълнение на наложената ПАМ със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-418-0346676/06.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Транском“ ООД с ЕИК 102249873 с адрес за кореспонденция гр.Бургас, ул.„Крайезерна“, Северна промишлена зона, представлявано от С.К. Н. за спиране предварителното изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-418-0346676/06.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, допуснато с разпореждане по чл.60, ал.1 от АПК, до окончателното произнасяне на съда, с влязъл в сила съдебен акт.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: