ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти март                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1776 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят „Домостроене” ООД - редовно призован, се представлява от адв. П. с представено пълномощно.

Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно призован, се представлява от Началник отдел „Обжалване” М.Й..

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба с подробен опис и приложени документи - описът се намира на л.2292 -2297 от делото. Документите са представени от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към процесуалния представител на ответника: Да се приемат ли доказателствата?

 

Юк. Й.: Успях да се запозная с доказателства, въпреки че не са представени в срок. Искам да се открие оспорване на част от доказателствата, а останалите - не възразявам да бъдат приети, като считам че са неотносими. Оспорват се доказателствата на наименованите двустранни протоколи № 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 111, 112,    намират се на края на приложените доказателства-общия белег е където е вписан товарен влекач СН 4258 ВВ.

По отношение на другите двустранни протоколи - не ги оспорваме, тъй като тези двустранни протоколи не са свързани със спора по делото.

Оспорвам посочените протоколи, относно съдържанието им, но не и относно тяхната автентичност, като имам аргументи, изложени в писмен вид с копие за жалбоподателя.

 

Процесуалният представител на ответника предоставя на съда становище.

 

Адв. П.: Ще се ползвам от доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните, съдът счита за необходимо, че следва да открие производство по оспорване истинността на представените частни документи – двустранни протоколи, намиращи се на л. 2536-2550 том 9/, с изключение на двустранен протокол/, в който е описано превозно средство с рег.№ СН 36-23 СА на л. 2540 том 9.

 

С оглед разпоредбата на чл.193, ал.3, изр.последно ГПК, във вр. с чл.144 АПК, съдът констатира, че доказателствената тежест изисква установяването на истинността на представените двустранни протоколи да бъде възложено върху жалбоподателя в производството.

Предвид горните мотиви съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО по оспорване истинността на представените частни документи – двустранни протоколи, намиращи се на л. 2536-2550 том 9/, с изключение на двустранен протокол, в който е описано превозно средство с рег.№ СН 36-23 СА на л. 2540 том 9.

 

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че върху него е възложена доказателствената тежест по установяване на истинността на представените двустранни протоколи, по отношение на които в днешното съдебно заседание е открито производство по оспорването.

 

Адв. П.: Моля да допуснете един свидетел при довеждане - водим свидетеля К. С. Д. - с този свидетел ще установим истинността на документите по отношение на които е открито оспорването.

 

Съдът счита, че следва да допусне свидетеля, предвид уточнението направено от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Въведете свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Е ВЪВЕДЕН В ЗАЛАТА.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

К.С.Д. – **години, неосъждана, с висше образование, служител в „Домостроене” ООД – длъжност „отчетник изготвящ нарядите”.

Свидетелят предупреден за отговорността по чл.290 НК, обещава да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. П. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: В какво се изразява работата Ви като отчетник?

 

ОТГОВОР: Отчетникът по транспорта обработва пътните листи и работните заплати на шофьорите. Приемам инертни материали и осъществявам контрола им.

 

ВЪПРОС: Спомняте ли си за инертни материали доставени от „Стон-65” ЕООД?

 

ОТГОВОР:  Да, има такава фирма, която ни доставя пясък и филц.

 

ВЪПРОС: Изготвяли ли сте документи за доставката им?

 

ОТГОВОР:  Имаме електронна везна - 50 тона, аз издавам кантарна бележка, на която се вижда количеството на материала, описвам името на фирмата, доставката на материала, името на шофьора и колата. Подписвам документа, като един екземпляр остава при нас, а другият екземпляр давам на шофьора. След като се извърши транспорта в края на месеца се издава фактура за извозеното количество филц или пясък и се издава приемо- предавателен протокол на извозеното количество. Аз изготвям протокола. Информацията е на база издадена фактура, в която е упоменато извозеното количество за месеца - филц и пясък – упомената е фирмата-доставчик и фирмата-превозвач, която може да бъде друга фирма.

 

ПРОЦЕСУАЛНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ  НА ОТВЕТНИКА:  Моля да бъде предявен двустранен протокол от 09.04.-18.04.2012г. и от 18.04.-27.04.2012г. на л. 2536, за да бъде установено дали лицето е съставяло тези протоколи.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля л. 2536, том 9 от делото.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Й. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

 ВЪПРОС: Вие ли съставихте протоколите?

 

ОТГОВОР:  Да, аз ги съставих, почеркът е мой.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА НА СВИДЕТЕЛЯ протоколите на 2536-2550 том 9.

 

СВИДЕТЕЛЯТ СЕ ЗАПОЗНАВА с протоколите поотделно, в присъствието на страните:

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Това е моят почерк, аз съм съставила протоколите.

 

ВЪПРОС: Кога съставихте тези протоколи?

 

ОТГОВОР: Когато се издаде фактурата. След издаването на фактурата съставях и двустранните протоколи.

 

ВЪПРОС: Как разбирахте кога и как се издаваше фактурата? Вие виждахте ли фактурата или Вие я получавахте?

 

ОТГОВОР:  По принцип идва представител от фирмата, с когото засичаме количествата, сравняваме количествата и на база на количествата сравнени с мен той издава фактурите.

 

ОТГОВОР: Аз само виждам фактурата и съставям протокола или ако не я оставят пред мен, после ми я преснемат и ми я предоставят, за да съставя протокола.

 

ВЪПРОС: Вие как разбирате кой е превозвача на тези инертни материали?

 

ОТГОВОР:  Казах Ви, те минават през мен, тоест през електронната везна, на всеки един автомобил му се изтегля количеството, правя кантарна бележка, описвам количеството, едната оставям за нас, а другата я давам на шофьора.

 

ВЪПРОС: Каква е целта на издаването на тези двустранни протоколи, какво отчитате с тях, след като има кантарни бележки и Вие на кого ги давате?

 

ОТГОВОР: Протоколът е въз основа на цялото количество, а кантарните бележки са за всеки един курс.

 

ВЪПРОС: Защо двустранните протоколи нямат дата на съставяне и на периода - времето през което е изведено количеството?

 

ОТГОВОР:  По принцип издаваме протоколите винаги след издаване на фактурата. Предавам ги в счетоводството.

 

ВЪПРОС: Кой от другата страна се подписва като доставчик.

 

ОТГОВОР:  Почти няма такъв. Аз ги съставям и ги предавам без да са подписани от името на доставчика - има и такива случаи.

 

СЪДЪТ: В конкретния случай протоколите във Ваше присъствие ли са подписани?

 

ОТГОВОР: Нямам спомен доставчикът да се е подписвал в конкретните протоколи в мое присъствие. Аз съм ги изготвяла и съм ги предавала в счетоводството.

 

Юк. Й.: Да разбирам ли, че сте удостоверявала получените количества инертни материали, без това да става в присъствието на доставчика?

 

ОТГОВОР: Да, действително в мое присъствие не е подписвал протокола от страна на доставчика, но сме сравнявали количествата с представител на фирмата – това може да се случи и по телефона, не винаги представител е идвал на място.

 

СЪДЪТ: Вие ли осъществявахте връзка с тези представители в момента на изготвянето на двата протокола?

 

ОТГОВОР: Аз знам, че трябва да съставя двустранен протокол за получените количества.

 

СЪДЪТ: Как ставаше връзката със съответното лице, за да се сверят неговите и Вашите данни?

 

ОТГОВОР: Или е идвал представител на фирмата на място или ми се е обаждал по телефона, за да ги сверим.

 

СЪДЪТ: С кое лице контактувате от фирма „Стон 65” ЕООД?

 

ОТГОВОР: Не си спомням, дори не му зная името?

 

Юк. Й.: Казахте, че в протокола трябва да е записана и фирмата-превозвач, в част от двустранните протоколи не е записана фирмата-превозвач?

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля протокола на л.2536 от делото.

 

ОТГОВОР: В случая превозвача е също фирма „Стон 65” ЕООД, описан е автомобила и водача. Твърдя, че и с другите двустранни протоколи е процедирано по същия начин.

 

Юк. Й.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: При разминаване на Вашите данни за получени количества стока и данните на доставчика за доставените количества материали, как се процедира?

 

ОТГОВОР: По принцип не би трябвало да има разлика – документът, който издавам е за двете страни и количеството му е изтеглено?

 

СЪДЪТ: С изключение на тази принципна констатация, как се процедира?

 

ОТГОВОР: Ако има разминаване, започваме да ги сравняваме по документи.

 

ВЪПРОС: Прави ми впечатление, че в представените официално заверени копия на двустранните протоколи, освен следите от химикал, има и други следи, тоест писано е върху предходен текст, на какво се дължи тази особеност?

 

ОТГОВОР:  Преснемаме бланките, може на това да се дължи.

 

ВЪПРОС: Какво е работното Ви време?

 

 

ВЪПРОС:  От 7,45 до 17,45 ч.

 

ВЪПРОС: Случвало ли се е да се достави материал извън това работно време?

 

ОТГОВОР:  Да, случвало се е.

 

ВЪПРОС: Кой го приема извън Вашето работно време?

 

ОТГОВОР:  Пазача. Оставя се включена електронната везната, за да може да види количествата.

 

ВЪПРОС: Как пазача оформя приемането на конкретната доставка?

 

ОТГОВОР:  Той не издава бележка – записва на една тетрадка количеството и на следващия ден аз я изготвям и на следващото идване давам екземпляр на шофьора.

 

ВЪПРОС: Как се ориентирахте от всички камиони, които са правили доставка към Вас и Вие сте теглили, кой камион за коя фирма прави доставката ?

 

ОТГОВОР:  Шофьорът оставя екземпляр от товарителницата, в която е посочил фирмата извършваща доставката.

 

СВИДЕТЕЛЯТ БЕ ОСВОБОДЕН.

 

Адв. П.: Представям доказателства за трудово-правната връзка между разпитания свидетел и дружеството-жалбоподател.

 

Юк. Й.: Да се приемат доказателствата.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА Трудов договор № 16/17.07.2003г.,Трудов договор № 25/18.11.2005г. и Допълнително споразумение № 117/03.10.2011г.

 

Адв. П.: Моля да отложите делото, за да ангажирам допълнителни доказателства. Бих искала подробно да се запозная с обстоятелственото становище на процесуалния представител на ответника, за да ангажирам и други доказателства.

 

Юк. Й.: Представям справка за подадени удостоверения за фирма „БГ Транс-08”, както и справка къде е работило лицето В.К., описан в двустранните протоколи.  Не следва да се отлага делото. Документите към доставките следва да са представени по делото. Всяко отлагане означава да се новосъставят такива документи, тъй като фактурите са  от 2012 и 2013г. и в този диапазон сме изкарали справка от нашите регистри.

 

Адв. П.: Да се приеме справката.

 

Съдът счита, че следва да отложи разглеждането на оспорването за близка дата, за да даде допълнителна възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства, както и да даде допълнителна възможност на процесуалния представител   на ответника в тази насока.

 

Юк. Й.: Моля да задължите процесуалния представител на жалбоподателя да представи евентуални доказателства в разумен срок за да мога да се запозная с тях, включително ако ангажира свидетелски показания да посочи свидетелите, които ще  иска да се допуснат до разпит.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

 

УКАЗВА на страните, че следва да посочат доказателствените си искания или да представят доказателствата, които искат да бъдат приети в срок до 07.04.2015г., за да може съответно другата страна в производството да се запознае с тях - за процесуална икономия.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.04.2015 година от 14,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: