ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 27.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и седми януари                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1776 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

Жалбоподателят „Домостроене”ООД - редовно призован, се представлява от адв. П. с представено пълномощно.

Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно призован, се представлява от Н-к отдел „Обжалване” М.Й..

         Явява се вещо лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА заключението на вещо лице Л., представено в срок.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

 М.Й.Л. - ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам, с едно допълнение: От поставените задачи по т. ІІ, въпрос № 4 е останало задължението да кажа „налице ли е редовно заведено двустранно счетоводство”, което съм пропуснал да го отбележа в експертизата.  

По този въпрос категорично заявявам, че счетоводството е заведено двустранно и няма проблем по отношение на проследяване на доставките.

 

Адв. П.: Да се приеме заключението. Нямам въпроси към вещото лице.

Моля да се произнесете изрично с допълнително съдебно определение за допълване на делото с доказателства, тъй като вещото лице не е успяло да отговори на част от поставените задачи, поради липса на представени справки-декларации, дневници за покупки, дневници продажби и протоколи за приемане на декларации на „Стон-65” ЕООД.

 

ВЪПРОСИ НА Н-К ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ” Й. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Проследявали ли сте движението от транспортирането на стоки от „Стон-65” ЕООД към жалбоподателя? Примерно стоката от „Стон-65” ЕООД с какъв камион  и какво количество е придвижена до  жалбоподателя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В настоящата експертиза не е правено такова изследване, тъй като не е поставена такава задача. Формирането на оборота не е обвързано с товарителниците, които са налични, но движението от натоварване до разтоварване – това не е изследвано.

 

Н-К ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ” Й.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещо лице Л. определения депозит./издаден РКО 600,00 лева на 27.01.2045г./

 

В предходното съдебно заседание съдът се е произнесъл с мотиви и диспозитив по молба депозирана от процесуалния представител на жалбоподателя за снабдяване с доказателства.

Според настоящия съдебен състав доказателствата за вписване на една доставка в дневниците за покупките или дневниците за продажбите на едно дружество, както и включването на данъчната основа по доставката във финансовия отчет на съответното дружество, могат да бъдат индиция за реалното извършване на доставката, но не и несъмнено доказателство за това.

В конкретния случай, съдът счита, че включването или невключването на фактурите за извършени доставки от „Стон-65” ЕООД към жалбоподателя и от трети лица към „Стон-65” ЕООД, не обуславя само по себе си, положителен или отрицателен извод, че тези доставки са реализирани в действителност. Съдът наред с тези обстоятелства преценява всички елементи от фактическия състав на доставката, дотолкова, доколкото спорът между страните в производството е обвързан с начина на реалното предаване на стоките, а не толкова със счетоводното им отразяване. Съдът приема, че не е необходимо да бъде изследвано как е било осчетоводено извършването на доставките - чрез осчетоводяване на фактурите по съответни сметки, а определящо в случая е доказването на реалното прехвърляне на родово определени вещи от патримониума на едно дружество в патримониума на друго дружество.

По изложените съображения съдът счита, че не е необходимо  събирането на други доказателства,  в т.ч. и доказателствата поискани в предходното съдебно заседание. За извода на съда, относно наличието или липсата на реална доставка, поисканите доказателства не са определящи.

С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

СЧИТА делото за изяснено от фактическа страна.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. П.: Имам други доказателствени искания. Представям молба за съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси.

 

СЪДЪТ КЪМ УДВ. П.: Считам, че следва да бъде разгледано Вашето искане с оглед защитата на правата на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението, с което е приключено събирането на доказателствата.

 

Н-К ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ” Й.: Възразявам по искането за допускане на съдебна експертиза, тъй като няма как вещо лице да установи дали процесните стоки от „Стон-65” ЕООД са  вложени в производството на крайната продукция. Това е въпрос за съдебно-счетоводната експертиза. Втори въпрос от представената молба не е относим към предмета на спора и е крайно хипотетичен.

 

Предвид становищата на страните и като се запозна със съдържанието на молбата, съдът счита, че въпросите формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя са неотносими към спора. Правният спор по делото е свързан с доставки от „Стон-65” ЕООД към „Домостроене” ООД, а не с доставки от „Домостроене” ООД към трети лица. И двата въпроса, във вида в който са формулирани, биха изискали от вещо лице да изследва доставки към други субекти, а тези доставки са извън предмета на ревизията.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. П. за допускане на допълнителна съдебна експертиза с въпроси формулирани в молба представена в днешното съдебно заседание.

 

Адв. П.: Моля да разпитате в днешното съдебно заседание В.С.К..

 

Н-К ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ” Й.: Възразявам с аргумента, че свидетелски показания са допустими, когато липсват писмени документи за осъществените действителност факти. В конкретния случай обстоятелството дали лицето е работило като шофьор и дали е превозвало съответните стоки, могат да се установят с трудов договор и товарителници, каквито са описани в констативно-съобразителната част на ревизионния акт. Не става ясно какво превозното средство е управлявано от лицето К. като марка и рег. №.

 

Съдът счита, че следва да допусне до разпит поискания свидетел. Страните спорят по факта на фактическото доставяне на стоките по извършения превоз, натоварване и разтоварване, а свидетелят, посочен от жалбоподателя, има отношение към установяването на тези факти.

 

Предвид това съдът счита, че следва да допусне до разпит свидетеля В.К., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит свидетеля В.С.К.

 

Свидетелят е въведен в залата.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

В.С.К.  - **години със средно образование, неосъждан.

 

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Къде сте работили през  2012-2013 г.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  До началото на 2013г. бях шофьор на товарен автомобил към „БГ Транс 08”.

 

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: От къде е тази фирма?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  От Сливен. Адреса й беше село Драгаданово. Карал съм инертни материали там.

 

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Имате ли дела с данъчната администрация?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Нямам дела с данъчната администрация.

 

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетеля за отговорността по чл.290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Обещавам да говоря истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. П. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС:  Какъв автомобил сте карали?

 

ОТГОВОР: Оранжев ДАФ СН 4258 ВВ на влекача. Само този автомобил карах.

 

ВЪПРОС: През април 2012г. - април 2013г. да сте превозвали инертни материали за „Домостроене”ООД?

 

ОТГОВОР: Да, пясък и филц.

 

ВЪПРОС: От къде товарихте този пясък и филц и до къде сте го превозвали?

 

ОТГОВОР: Пресевната беше близо до гр.Сливен на 10 км –с. Мечкарево, макар че мястото е по-близо до кв. „Речица” в гр. Сливен, до реката. От там товарих и разтоварвах в Промишлената зона в базата на „Домостроене”ООД.

 

ВЪПРОС: Съставихте ли документи като шофьор като превозвахте тази стока и какви са те?

 

ОТГОВОР:  Писал съм си товарителница и пътен лист за камиона и на всеки ден съм дал товарителницата при разтоварването.

 

ВЪПРОС: Помните ли конкретно лице, на което сте предавали стоката?

 

ОТГОВОР: Момичето на кантара се казваше К. и на нея съм давал товарителницата и само с нея съм контактувал.

 

Адв. П.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА Н-К ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ” Й. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Работили сте за „БГ Транс-08” ЕООД, на трудов договор ли бяхте?

 

ОТГОВОР:  Имах трудов договор, но разбрах че е прекратен без мое знание и затова напуснах в началото на март 2013г.

 

ВЪПРОС: От кога сте работили там?

 

ОТГОВОР:  Пет години.

 

ВЪПРОС: Този автомобил собственост на коя фирма беше?

 

ОТГОВОР:  На „БГ Транс-08”ЕООД.

 

ВЪПРОС: Чували ли сте за фирма „Скала-88” ЕООД?

 

ОТГОВОР:  Да, те бяха колеги – превозвачи.

 

ВЪПРОС: Работил ли сте за „Скала-88” ЕООД?

 

ОТГОВОР:  За тях не, но мисля, че бяха взели лиценз, имам предвид за моя камион, камионът, който аз карам. За да превозваме материали трябват такива документи и моят шеф вместо да си изкарва собствен лиценз, ползва лиценза на тази друга фирма – „Скала-88” ЕООД.

 

ВЪПРОС: От село Мечкарево - там ли беше самия добив на инертни материали?

 

ОТГОВОР:  Беше точно до река Тунджа. Място е до реката, имаше дупка от която се копаеше. Има черен път до с. Мечкарево, но аз не съм минавал оттам. Минавал съм по асфалта - около 5 км е разстоянието. От там се копаят и там се пресяват инертните материали.

 

ВЪПРОС: В месеца колко курса сте правили на ден за този период - за „Домостроене” ООД?

 

ОТГОВОР:  Имаше дни правих по 8-9 курса. Някои дни правих по-малко курса. Докато се напълни клетката.

 

ВЪПРОС: С колко тона може да бъде натоварен вашият камион?

 

ОТГОВОР: С 35 тона. Гледах да ме хване техния кантар, защото беше 50 тона.

 

Н-К ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ” Й.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Бихте ли посочили как се извършваше натоварването на вашия камион?

 

ОТГОВОР:  С фадрома, челен товарач.

 

ВЪПРОС: На този челен товарач колко лица работиха?

 

ОТГОВОР: Един човек работеше.

 

ВЪПРОС: Все един и същи човек ли работеше?

 

ОТГОВОР: Сменяха се.

 

ВЪПРОС: За колко време натоварваше челния товарач?

 

ОТГОВОР: За пет минути.

 

ВЪПРОС: Заявихте, че сам сте попълвал товарителниците. Попълвахте ли всички реквизити на товарителниците?

 

ОТГОВОР:  Да, попълвах ги.

 

ВЪПРОС:  Попълвахте ли номера на  превозното средство?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: Как установихте на какво разстояние трябва да извършите доставката, за да попълнете това разстояние в товарителницата?

 

ОТГОВОР:  Аз съм го засичал по моя километраж.

 

ВЪПРОС: Когато посочвахте пробег в товарителницата, какво имахте предвид под „пробег” - в едната или в двете посоки?

 

ОТГОВОР:  Мисля, че в едната посока.

 

ВЪПРОС: Когато разтоварвахте стоката, издадоха ли Ви документ, че сте я разтоварил?

 

ОТГОВОР:  Не, само теглихме тарата.

 

ВЪПРОС: Приемни бележки издаваха ли Ви като на водач?

 

ОТГОВОР:  Не.

 

ВЪПРОС: От кого получихте кочаните с товарителниците?

 

ОТГОВОР:  Купувах си ги.

 

ВЪПРОС: Всички товарителници ли имаха серийни номера?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: Разходите за закупуване на товарителниците възстановяваха ли Ви ги?

 

ОТГОВОР:  Не.

 

ВЪПРОС: Как се извършваше зареждането на гориво?

 

ОТГОВОР:  Зареждаха ме на пресевната.

 

ВЪПРОС: Кой извършваше зареждането?

 

ОТГОВОР:  Имаше човек.

 

ВЪПРОС: С какво ви зареждаха?

 

ОТГОВОР:  С дизел.

 

ВЪПРОС:  От какво точеха дизел за да ви заредят?

 

ОТГОВОР:  Имаше еднотонно, не знам как се казва, еднотонен съд, от него имаше колонка и от колонката ме зареждаха.

 

ВЪПРОС: Някакъв документ за заредено гориво получихте ли?

 

ОТГОВОР:  Не.

 

ВЪПРОС: Как отчитахте изминатите километри?

 

ОТГОВОР:  С километража си.

 

ВЪПРОС: Някакви проверки за разхода на гориво на камиона извършваха ли ви?

 

ОТГОВОР:  Не.

 

ВЪПРОС: Другите консумативи на камиона – масло, ремъци, резервни части при евентуална повреда, кой ги плащаше?

 

ОТГОВОР:  Собственикът И.Н.

 

ВЪПРОС: Имаше ли повреди по превозното средство докато извършвахте превоза?

 

ОТГОВОР:  Понякога имаше.

 

ВЪПРОС: Работихте ли през съботните и неделните дни?

 

ОТГОВОР: Работих понякога в събота. Уточнявам, че по конкретните доставки не съм работил в събота и неделя. „Домостроене” ООД не работиха в съботните и неделните дни.

 

ВЪПРОС: Как Ви плащаха за извършената работа?

 

ОТГОВОР: Месечна заплата - обещаваха ми 650 лв., но не ми ги даваха всичките и затова напуснах.

 

ВЪПРОС: Някой друг освен Вас попълвал ли е товарителниците във връзка с извършения транспорт?

 

ОТГОВОР:  Не, само аз.

 

ВЪПРОС: Заявихте, че номерът на влекача е бил СН 4258 ВВ, спомняте ли си номера на гондолата?

 

ОТГОВОР:  Не съм сигурен, нещо имаше „65”.

 

ВЪПРОС: С една  и съща гондола ли извършвахте превоза?

 

ОТГОВОР:  Да, с една и съща гондола. Под „гондола” имам предвид ремаркето, което беше закачено за влекача.

 

ВЪПРОС: Докато извършвахте превоза, автомобилът мина ли технически преглед?

 

ОТГОВОР:  Да, минавал е.

 

ВЪПРОС: Можете ли да ми покажете свидетелството Ви за правоуправление на МПС.

 

СВИДЕТЕЛЯТ ПРЕДОСТАВЯ свидетелство за правоуправление на МПС за сведение на съда.

 

Съдът констатира, че свидетелят разполага със свидетелство за управление на МПС по силата на което е правоспособен водач за категории : А, B, C, D, BE, СЕ, DE, T, M.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА Н-К ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ” Й.: Тази фадрома, която е била на самата кариера, чия собственост е ?

 

ОТГОВОР:  Не мога да Ви кажа - на присевната.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА Н-К ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ” Й.: Човекът, който управлява фадромата, знаете ли за коя фирма работеше?

 

ОТГОВОР: Не мога да кажа, те ги сменяха, не им даваха парите и те напускаха. Имаше човек Жеко, на когото беше собствена земята.

 

ВЪПРОС: Кой Ви възлагаше работата?

 

ОТГОВОР: Моят шеф ме прати там, ще товариш там, ще разтоварваш?

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА АДВ. П. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Такава фирма „Стон-65” ЕООД чувал ли сте?

 

ОТГОВОР:  Такава фирма ми казаха да пиша в товарителниците, когато товаря от там.

 

Адв. П.: Моля дами дадете възможност да представя документите по които е работило вещото лице, които не са по преписката.

 

Н-К ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ” Й.: Моля да се предоставят в срок няколко дни преди съдебното заседание, за да се запозная с тях.

 

Съдът счита, че искането на адв. П. и забележката на процесуалния представител  на ответника са основателни и следва да бъдат уважени.

 

Адв. П.: Представям доказателства за заплатено адвокатско възнаграждение – фактура и платежно нареждане.

 

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представената фактура № 3509/18.08.2014г. и платежно нареждане от 18.08.2014г.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. П. в срок до 7 дни преди следващото съдебно заседание да представи като доказателства документите въз основа на които вещото лице е формулирало своите изводи и които не се съдържат в материалите по делото.

УКАЗВА на адв. П., че документите следва да бъдат представени в конкретно определения срок, за да може процесуалният представител на ответника да се запознае своевременно с тях и съответно да се налага отлагане на производството за друга дата.

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.03.2015 година от 13,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: