ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети ноември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1776 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Домостроене”ООД-редовно призован, не се явява не се представлява.

Постъпила е молба от процесуален представител, с приложено пълномощно, с която се правят искания по съществото на спора.

Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно призован, се представлява от н-к отдел Обжалване М.Й..

 

По хода на  делото:

 

Юк. Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Домостроене” ООД Сливен против ревизионен акт, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди април-август 2012г., декември 2012г., февруари 2013 г. и април 2013 г.-август 2013г.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молбата на процесуалния представител  на жалбоподателя, с която се изисква разкриването на данъчна осигурителна информация или издаване на съдебно удостоверение за снабдяване с доказателства, както и направено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза  с въпроси формулирани в молбата.

 

Юк. Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Да се приеме административната преписка. По първа точка от молбата  не става ясно какви факти и обстоятелства желае да установява  жалбоподателят, поради което моля да не бъде уважено това искане. Същите обстоятелства могат да бъдат установени от вещо лице.

 

Предвид изявлението от процесуалния представител на ответника, съдът приема следното: процесуалният представител на жалбоподателя е поискал да му бъде предоставена възможност да се снабди с доказателства, но не е посочил какви обстоятелства ще установява с поисканите доказателства. В този вид искането като неоснователно следва да бъде отхвърлено, тъй като съдът не е в състояние да установи доколко то е относимо към настоящия спор. Ревизионните актове и ревизионните доклади, издадени на доставчик на ревизираното лице, не обвързват настоящия съдебен състав с констатациите в тях.

Що се отнася до искането за представяне на справки-декларации, дневници за покупки и продажби, протоколи за приемане на декларациите и дневниците по ЗДДС, както и ГДД и финансов отчет на дружеството „Стон 65” ЕООД, след като в молбата не е формулирано каква е връзката на тези доказателства с правния спор, съдът счита, че не следва да уважава това искане.

По искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза: съдът счита че е основателно, с изключение на подвъпрос 1 в т. 4 от представената молба. Спазването на счетоводните изисквания при водене на счетоводството е свързано с съобразяването на съответния субект с нормите на ЗСч и приложимите счетоводни стандарти. Преценката на това съобразяване е възложена на съда и той е компетентен да отговори на формулирания въпрос.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането по т. І в молба вх.№ 8374/10.11.2014г., подадена по настоящото дело.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачите формулирани в т. ІІ от молба вх.№ 8374/10.11.2014г., с изключение на подвъпрос № 1 в т. 4 от молбата.

НАЗНАЧАВА вещо лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя, в 10-дневен срок от получаване на съобщението в размер на 600.00 лева.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2015 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: