Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1916

Бургас, 31.10.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, първи състав, на трети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                    Председател: Панайот Генков

 

при секретаря Кристина Линова като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело номер 1772 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Образувано е по жалба на С.Н.Ц., ЕГН ********** *** против Решение № 94-01-18664/2/21.06.2018 г. на зам. кмета на Община Бургас, в частта с която е отказано предоставяне на информацията, свързана с лични данни на приетите и записани деца, както и информацията за техните братя и сестри и преглед на представените документи от записаните при първо и второ класиране деца. С жалбата се иска отмяна на решението в частта, с която е отказано предоставяне на информация като незаконосъобразно. Излагат се съображения, че зам. кмета на Община Бургас неправилно се е позовал на Регламент (ЕС) 2016/679. Счита, че публикуваните Правила не съдържат всички критерии. Иска решението, в частта с която му е отказано предоставяне на информация да бъде отменено, като Община Бургас бъде задължена да предостави достъп до исканата обществена информация съгласно заявление вх. № 94-01-18664/07.06.2018 г. по описа на Община Бургас.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат А., който счита, че Община Бургас не е предоставила достъп до информация, която представлява обществен интерес и по този начин не може да се извърши контрол дали и други деца са ощетени, когато са заявили участие своевременно, а получават неоснователен отказ.

Ответникът – Заместник кмет на Община Бургас се представлява от юрисконсулт Д.. Оспорва жалбата. Счита оспореното решението за правилно и законосъобразно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства от фактическа страна, намира за установено следното:

Със заявление с вх. № 1706 от 07.06.2018 г. С.Н.Ц. *** да получи следната информация в писмен или електронен вид:

1. Данни за приетите на първо и второ класиране деца в целодневната подготвителна група при ОУ „Александър Г.Коджакафалията“ – гр. Бургас за учебната 2018 г. – 2019 г., включително кои деца са записани и по какви критерии за класиране (основни и допълнителни, съгласно Правилата за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на Община Бургас). В случай, че записани деца са посочили предимство „друго дете от семейството, което посещава същото детско/учебно заведение към 15.09.2018 г., моли за предоставяне на информация за тези други деца (братя и сестри на записаните деца) и къде учат те.

2. Какви са критериите за регистрация за участие в класиране за прием на деца по електронен път, когато две или повече деца имат равен брой точки и еднакво време на регистриране? Възможно ли е да има еднакво време на регистриране на две или повече деца?

3. Моли за предоставяне на възможност за преглед на представените от записаните по т. 1 деца документи.

Към заявлението е приложена декларация за съгласие, с която С.Ц. е дал съгласието си доброволно и информирано Община Бургас да обработва и съхранява личните му данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и ЗЗЛД във връзка с предоставяне на съответната услуга от 07.06.2018 г.

На 21.06.2018 г. от заместник кмет „Култура и образование“ на Община Бургас е постановено процесното решение, с което в обжалваната част е отказано предоставяне на информацията, свързана с лични данни на приетите и записани деца, както и информацията за техните братя и сестри, както и преглед на представените документи от записаните при първо и второ класиране деца.

На основание чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ С.Ц. е подадена жалба до Административен съд – Бургас против решението в частта в която се отказва предоставяне на информация.

Въз основа на установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е допустима. Подадена е в законоустановения срок за обжалване от лице, притежаващо правен интерес от оспорването и против акт, който подлежи на съдебен контрол, поради което е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ кметът на община Бургас е задължен субект по смисъла на закона, като в чл. 3 от ЗДОИ е регламентирано задължение за „задължените субекти“ да предоставят информацията, която е създадена в кръга на тяхната компетентност и е налична.

Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, компетентен да вземе решение за предоставяне или отказ от предоставяне на исканата обществена информация са органите или изрично определени от тях лица. Обжалвания отказ е издаден от компетентен орган, тъй като видно от заповед № 249/28.01.2016 г. на кмета на Община Бургас (публично достъпна на сайта на община Бургас - https://www.burgas.bg/uploads/474fd5f3384ac49a8c8d211e0bcd8456.pdf), с нея са определени компетентните лица за вземане на решение за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, като сред изчерпателно изброените попада и заместник-кмета „Култура и образование“ на община Бургас.

С оспореното решение е отказан достъпа до обществена информация относно данните за приетите на първо и второ класиране деца в целодневната подготвителна група при ОУ „Александър Г.Коджакафалията“ – гр. Бургас за учебната 2018 г. – 2019 г., както и информация за техните братя и сестри и преглед на представените документи от записаните на първо и второ класиране деца. В мотивите на решението е прието, че по аргумент от разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ разпоредбите на ЗДОИ не се прилагат за достъпа до лични данни, както и доколкото те са обект на защита от Регламент (ЕС) 2016/679.

Съгласно разпоредбата на  чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ този закон не се прилага за достъпа до лични данни, поради което спорът е концентриран относно характера на исканата информация, а именно дали същата представлява лични данни или обществена информация.

В § 1, т. 2 от ДР на ЗДОИ законодателят е дал легална дефиниция на понятието „лични данни“, а именно лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност. В същия смисъл е и чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни и §1, т. 16 от ДР на този нормативен акт.

А съгласно чл. 2 от ЗДОИ обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

В конкретния случай данните за приетите на първо и второ класиране деца в целодневната подготвителна група при ОУ „Александър Г.Коджакафалията“ – гр. Бургас за учебната 2018 г. – 2019 г., както и информация за техните братя и сестри несъмнено попадат в определението „лични данни“ от категорията физическа идентичност, тъй като пряко се идентифицира физическото лице с имена и ЕГН. Предвид това правилно от зам.кмета на Община Бургас е предоставена исканата информация единствено като брой на приетите деца без посочване на лични данни. 

Видно от Правилата за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на Община Бургас като основни критерии за класиране са посочени дете сирак/полусирак – 6 т., Дете с трайни увреждания с 50 % и над 50 % - 5т., трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци – 3 т., друго дете на същите родители, което посещава същото СДЯ, ДГ или училище към 15.09.2018 г. – 3 т., дете от приемно семейство и дете, посещавало детска ясла в същото детско заведение – 1 т., а като допълнителни критерии са посочени адресна регистрация в района на детската градина/училището: с постоянен адрес по лична карта – 2 т., с удостоверение за временна адресна регистрация – 1 т.; за 1 желание – 3 т., за второ желание – 2 т. и за 3 желание – 1т.

При така изложеното несъмнено в определението лични данни попада и исканият от заявителя преглед на представените документи от записаните на първо и второ класиране деца, като личните данни са от категорията физическа идентичност (имена и ЕГН на детето по критериите „друго дете на същите родители, което посещава същото СДЯ, ДГ или училище към 15.09.2018 г.“ и „дете, посещавало детска ясла в същото детско заведение“; адрес по критерия „адресна регистрация в района на детската градина/училището: с постоянен адрес по лична карта, с удостоверение за временна адресна регистрация“), физиологична идентичност (данни относно външните и вътрешни физиологични белези на физическото лице, представляващи елементи на здравния статус по критерия „дете с трайни увреждания с 50 % и над 50 %“)  и социална идентичност (данни относно семейното положение на физическото лице по критериите „дете сирак/полусирак“, „дете от приемно семейство“). Предвид изложеното правилно от зам.кмета на Община Бургас е отказано предоставяне на исканата информация под формата на преглед на документите представени от записаните в ОУ „Александър Г.Коджакафалията“ – гр. Бургас деца, тъй като същата е свързана с лични данни.

По изложените съображения съдът намира оспореният акт в обжалваната му част за постановен при правилно приложение на материалния и процесуалния закон, както и в съответствие с целта на закона, а жалбата за неоснователна, поради което същата  следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Административен съд - Бургас, І-ви състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.Ц., ЕГН ********** *** против Решение № 94-01-18664/2/21.06.2018 г. зам. кмета на Община Бургас, в частта с която е отказано предоставяне на информацията, свързана с лични данни на приетите и записани деца, както и информацията за техните братя и сестри и преглед на представените документи от записаните при първо и второ класиране деца.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: