ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,03.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На трети октомври                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1772 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Н.Ц., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.А., представя днес пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНАБУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на С.Н.Ц. против Решение № 94-01-18664/2/  от 21.06.2018г. на заместник кмета на Община Бургас.  

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.А.: Поддържам жалбата. Представям с копие за ответната страна и моля да приемете допълнителни доказателства, а именно удостоверение за раждане на дъщерята на моя доверител за доказване на правния интерес; извлечение от информационния регистър на общината за Правилата за прием на деца в общински детски ясли, детски градини и подготвителни групи на територията на Община Бургас и Етапи на провеждане на процедурата за регистриране и класиране на децата в съответните групи.

Няма да сочим други доказателства.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам възражение да се приемат представените доказателства. Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането им.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.А. писмени доказателства..

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.А.: Моля да намерите жалбата за основателна и доказана и да отмените атакуваното пред Вас решение на заместник кмета на Община Бургас в отхвърлителната му част по отношение искането за представяне на обществена информация, като задължите общината да предостави достъп на доверителя ми до поисканата обществена информация съгласно подаденото от него заявление. Считаме, че общината неправилно се позовава на нарушаване на общия регламент относно защита на личните данни Р 679/16, тъй като позоваването на този Регламент пречи за извършване на контрол върху това дали действително се приемат деца,  които отговарят на изискванията и дали не се пренебрегват други, които своевременно са заявили участие в подготвителните групи, но поради неизвестни за нас причини не са класирани.

Правилата за приемане на деца в подготвителните и други  групи не съдържат информация за това как се извършва класирането при еднакъв брой точки и как се процедира тогава, когато няколко деца са подали заявки в един и същ ден, час и минута. Отговорът на общината, че в този случай се вземат предвид и секундите не намира основания в представените от тях правила, тъй като разграничаване на заявките по секунди не е посочено като критерий за разграничаване.

Считаме, че общината не е предоставила достъп до информация, която представлява обществен интерес и по този начин не може да се извърши контрол дали и други деца са ощетени, когато са заявили участие своевременно, а получават неоснователен отказ.

Моля за решение в този смисъл.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че оспореният индивидуален административен акт Решение № 94-01-18664/2/ от 21.06.2018г. е правилен и законосъобразен. Заявлението, с което е поискана обществена информация е разгледано подробно, преценено е съобразно правилата на ЗДОИ коя от нея би могла да се предостави в случая и коя представлява лични данни, според които достъпът следва да бъде осъществен по друг ред. Този извод може да се изведе от чл.4 от ЗДОИ, поради което считам, че административният орган е предоставил в пълен обем всичко поискано, което представлява обществена информация.

По отношение на останалите искания няма да взема становище, тъй като считам извън предмета на настоящото дело, а то е да се прецени дали представлява обществена информация или не поисканото със заявлението, поради което моля да потвърдите оспорения акт.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: