ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1772 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКОРЕСУРС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, редовно призован не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 при Министерство на икономиката, редовно призован, се явява служител с юридическо образование Б.П., редовно упълномощен.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

По делото е постъпила молба от адвокат Н., с която прави уточнение на формулираното в жалбата доказателствено искане за допускане на експертиза и представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ П.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Поддържам възражението относно искането за назначаване на съдебна експертиза. Считам, че същото не е относимо към настоящия спор. Като цяло в жалбата са наведени твърдения за  неправилно прилагане на материалните разпоредби. Считам, че в случая съдът трябва да се ограничи в преценката за законосъобразността доколко правилно са приложени критерии за оценка, а не на общо основание да се изследва необходимостта на проекта и пазарната му приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Към момента съдът не може да извърши преценка относно основателността на искането за допускане на съдебна експертиза поради липса на конкретика относно въпросите, на които следва да отговарят експертите специалисти, посочени от жалбоподателя – инженер-металург и икономист. Затова на жалбоподателя следва да бъде указано в седемдневен срок от получаване на съобщението да посочи с писмена молба кои конкретни показатели, приложени спрямо проекта, счита за неправилно оценени. Едва след конкретизиране на искането за допускане на експертиза, съдът ще се произнесе по него.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателя в седемдневен срок от получаване на съобщението да посочи с писмена молба кои конкретни показатели, приложени спрямо проекта, счита за неправилно оценени.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това указание, експертизата няма да бъде допусната, а спорът ще бъде решен въз основа на събраните към момента доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 31.01.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: