ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи януари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1772 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:33 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕКОРЕСУРС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 при Министерство на икономиката, редовно уведомен, се явява служител с юридическо образование Б.П., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили по делото с писмо вх. № 853/22.01.2018 г. документи в изпълнение указания на съда.

 

АДВОКАТ Н.: Да се приемат представените документи.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приема като доказателства по делото документите, представени от ответника с писмо вх. № 853/22.01.2018 г., затова

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника с писмо вх. № 853/22.01.2018 г.

 

Искането за допускане на експертиза, направено от пълномощника на жалбоподателя в предходно заседание и уточнено с молба вх. № 12465 от 21.11.2017 г., съдът намира, че не следва да бъде уважено, тъй като в настоящото производство с експертни знания съдът не може да замества оценката, направена в хода на административното производство. Съдът е компетентен да провери дали предложението е било оценено и дали оценката е била извършена по показатели, които са били предварително обявени от административния орган. Самият процес на оценяване не може да бъде заместван и преповтарян от съда в рамките на настоящото производство.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, предвид липсата на доказателствени искания от страните намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Подробни съображения съм изложила в нея и моля да бъде уважена.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ П.: Моля да отхвърлите жалбата.

Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмени вид допълнителни аргументи по същество на спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: