ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 24.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и четвърти                          две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1772 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.М.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат З., представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Агенция „Митници“, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. и юрисконсулт М., надлежно упълномощени,  представят пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Д.М.К. против Заповед № 4228/24.06.2016 г. на Директора на Агенция „Митници“, с която е прекратено служебното правоотношение с Д.М.К., на длъжност „Началник на митнически пункт І ниво в Митнически пункт Лесово, Митница Бургас, с ранг V старши“, считано от 27.06.2016 г., с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна, постановена при нарушение на материалния закон, възстановяване на жалбоподателя на заеманата длъжност и осъждане на Агенция „Митници“ да заплати обезщетение за времето, през което е останал без работа, както и присъждане на направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ З.: Поддържам жалбата и искането до  съда. Моля да приемете доказателствата, които са приложени към нея. Да се приеме и преписката, която е представена от органа по назначаването.

Няма да имам други доказателствени искания на този етап. С оглед становището на пълномощниците на ответника, евентуално ще направя доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете административната преписка.

Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим  доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам становището на колегата.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 На основание чл.170, ал.1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ З.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се в нея и тези, представени от ответника  като административна преписка по издаване на оспорената заповед, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда на л. 37 от материалите по делото.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ З.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителя ми ще Ви моля да отмените обжалваната заповед на директора на Агенция „Митници“ като незаконосъобразна, постановена в нарушение на материалния закон. Считам, че на първо място органът по назначаването, издал оспорваната заповед, е нарушил материалния закон, тъй като основните изисквания за заемането на длъжността „началник на митнически пункт І ниво“, са регламентирани по силата на закон, а именно чл. 14, ал. 2 във вр. с ал. 1 и ал. 2 от Закона за администрацията и съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията за началник на митнически пункт І ниво изискванията са образователна степен магистър, ранг ІІ младши и професионален опит от пет години. Изменяйки длъжностната характеристика, връчена на доверителя ми на 15.06.2016 г., органът по назначаването е въвел като основно изискване за длъжността ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“. Видно от така цитираните разпоредби в класификатора и във връзка със Закона за администрацията, такова изискване за ниво на достъп до секретна информация не е посочено, тоест налице е липса на нормативно основание за изменяне на длъжностната характеристика на доверителя ми. Видно от самата заповед не става ясно какви свои функции служителят не би могъл да изпълнява. Посочено е бланкетно, че същият не е в състояние да изпълнява задълженията си. В длъжностната характеристика детайлно са посочени задълженията на всеки един служител и невъзможността му, казвам ако приемем чисто извън условията на настоящото дело, че той не е в състояние да работи със секретна документация, не означава, че същият е в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в своята съвкупност. Константна е съдебната практика, че следва да са налице предпоставки, за да е основателно и законосъобразно прекратяването на служебното правоотношение, а именно да е налице нова фактическа обстановка, която е възникнала извън волята на страните и води до невъзможност на служителя да изпълнява служебните си задължения. Посочено е в заповедта, както казах, декларативно, че служителят не може да изпълнява служебните си задължения, без да има точно посочване на кои основни или допълнителни задължения, и в тази връзка считам, че записаните в длъжностната характеристика подробно функции и задачи  водят до това, че тя има вторично значение, а не основно при назначаването на съответната длъжност. Основните изисквания, както посочих, са нормативно изброени изчерпателно в съответния класификатор за професията. В тази връзка административният орган е посочил в приложената по делото административна преписка, обръщам само внимание, във въпросната заповед № ЗМ 1000-228/17.03.2016 г., като основание за издадената заповед е посочено, цитирам: „настъпили промени в структурата на състава на Митница Бургас“. Считам, че не е налице законово основание, по силата на което за посочените във въпросната заповед длъжности, в т. ч. и за началник митнически пункт       І ниво Лесово, да е регламентирано изискването за достъп до класифицирана информация с ниво „Секретно“. Видно от приетия Устройствен правилник на Агенция „Митници“ единствената промяна, която е  направена с изменението от м. януари 2016 г., това е, че е съкратено звеното Митница Свиленград, която е преминала на подчинение на  Митница Бургас. Никъде в Устройствения правилник не е предвидена промяна или не са въведени функционални изисквания за длъжността „началник на митнически пункт І ниво Лесово“. Ето защо считам, че не е налице нито нормативно определено изискване, нито такова, свързано с функционирането на самата организация на Агенция „Митници“. Направената промяна в длъжностната характеристика на доверителя ми е зависела изцяло и единствено от органа по назначаването, в лицето на директора на Агенция „Митници“, представлявано от директора на Регионалната митническа администрация. Извън тези основания считам, че с оглед и посоченото в жалбата следва да се разгледа в аспект обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗКИ, основание на което на Д.М.К. е отнето разрешението за достъп до класифицирана информация. Това е станало с решение №7/21.06.2016 г. по конституционно дело № 8/2016 г., което е било факт при издаването на обжалваната заповед. Считам, че органът по назначаването е следвало да съобрази това обстоятелство и да вземе предвид обявената за противоконституционна разпоредба. В този случай същият е следвало или съгласно правилата на ЗЗКИ да инициира процедура по отмяна на този акт, с който е отнето разрешението, или да укаже на служителя същият да представи разрешение за боравене с такава информация. Не на последно място в хода на времето, през което е подадена жалбата срещу заповедта, с която е прекратено служебното правоотношение, до настоящия момент са настъпили изменения в законодателството, които са съществени за настоящия случай. Имам предвид разпоредбата на § 21 от ПЗР на ЗИД на ЗЗКИ. С посочената разпоредба законодателят е приел, че е прекратено действието на постановено отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация, за които не са изтекли сроковете, предвидени в чл. 59, т. 6. Видно от самата преписка това разрешение, издадено на доверителя ми, е отнето с акт № 132/2015 г., месец март, и същият срок не е изтекъл съгласно указаното в чл.59, т. 6, предвид което по силата и разума на тази разпоредба следва да се приеме, че въпросното отнемане е загубило своето действие, тоест доверителят ми към настоящия момент разполага с разрешение за достъп до класифицирана информация. Въпросната норма има обратно действие. Същата моля да я имате предвид и при постановяването на съдебния акт.

Подробно ще изложа допълнителни съображения в писмени бележки с предоставен от съда срок.

Моля да ми присъдите направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите своето решение, така че да потвърдите законосъобразността на заповедта на Директора на Агенция „Митници“, с която на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение с Д.М.К.. Моля да ни дадете срок, в който да изложим своите писмени съображения.

Представям и моля да приемете списък с разноски за явяване пред тази инстанция.

Тъй като не сме запознати с разноските на ответната страна, правим възражение за прекомерност.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам становището на колегата.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок

ПРЕДОСТАВЯ едноседмичен срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: