ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1772 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ОСПОРВАЩИЯ - Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява гл. юрисконсулт Ж., с пълномощно от днес

 

За ОТВЕТНИКА - Общински съвет гр. Царево, редовно призован, представител не се явява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че ход на делото не следва да се дава, тъй като  същото не е родово подсъдно на административните съдилища.

Предмет на настоящото производство е оспорване на решение на Общински съвет- Царево, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във с чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и в изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е взел решение,  в изпълнение на решение на Районен съд-Царево, с което е признато правото на възстановяване на собственост на наследниците на Д. К. К..

Съгласно § 19, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на АПК, обнародван в ДВ бр.39/20.05.2011г. индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуалните административни актове и отказите за издаването им, който е различен от общия ред предвиден в чл.132 от АПК, поради което компетентен да се произнесе по направеното оспорване е Районен съд гр.Царево, а не Административен съд гр.Бургас.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1772/2014година по описа на Административен съд-Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Царево за разглеждане на Заповед № РД-0-40/18.08.2014година на областен управител на област Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.08 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: