ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1771 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.10 часа се явиха:

 

За оспорващия Областен управител на Област Бургас се явява юрисконсулт Б.Ж..

За ответника по оспорването- Общински съвет Царево, не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованите страни Ж.С.К., З.Д.В., Н.Д.Н.,*** и Общинска служба „Земеделие” Приморско-Царево не се явяват и не изпращат представители, редовно уведомени.

 

Юрисконсулт Ж.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо изх. № 325/12.03.2015 г. от Общински съвет Царево с приложени към него заверени преписи от документите, съдържащи се в административната преписка, съобразно определението на съда в предходното съдебно заседание.

 

Юрисконсулт Ж.- Нямаме други доказателствени искания. Моля да приемете представената административна преписка.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверени преписи от документите, налични в административната преписка, съгласно опис в писмо изх.№325/12.03.2015г. на Общински съвет- Царево.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Ж.- Поддържам оспорването направено със заповедта на областния управител на Област Бургас. Допълнително излагам, че процесния имот е Публична общинска собственост, видно както от представения акт, така и произтичащо от закона, а именно чл.10, ал.1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), като последното обстоятелство не е оспорено от ответната страна. Забраната визирана в ал.2 и ал.4 от ЗОС е безусловно приложима във всички случи и в процесния и в тази връзка има трайна съдебна практика, като представям за сведение на съда съдебни решения, във връзка с всички мои аргументи. Моля да отмените приетото по т.13 от дневния ред на заседание на Общински съвет Царево и отразено в протокол № 32 от 31.07.2014г. решение №561 като незаконосъобразно по изложените и обективирани в заповедта мотиви.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: