ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети декември                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1771 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

        

За оспорващия Областен управител на Област Бургас се явява юрисконсулт Б.Ж., надлежно упълномощена.

За ответника по оспорването - Общински съвет Царево, не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованите страни Ж.С.К., З.Д.В., Н.Д.Н.,*** и Общинска служба „Земеделие” Приморско – Царево, не се явяват и не изпращат представители, редовно уведомени.

 

Юрисконсулт Ж. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод заповед на Областният управител на Област Бургас, с която се оспорва приетото по т.13 от дневния ред на Общински съвет Царево решение № 561 взето на 31.07.2014г., отразено в протокол № 32/31.07.2014г. за предоставяне на наследниците по закон на Димитър Костов К., бивш жител *** земеделски имот с проектен №021065 с проектна площ от 4.000 дка представляващ част от имот 021035 по КВС на с. Кости, целия с площ от 8.000 дка.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Юрисконсулт Ж. – Поддържаме оспорването. Моля да приемете представената административна преписка. Няма да соча други доказателства. С преписката е представен е Акт за общинска собственост, както и скица проект, в която е посочено, че процесния имот попада в защитената територия на Природен парк, като по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за защитените територии същият е безспорно публична общинска собственост. Като е нарушил разпоредбата на чл.7, ал.2 на ЗОС, в който се казва че имотите и вещите публична общинска собственост не могат да се отчуждават, Общинският съвет е приел едно незаконосъобразно решение.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.

 

СЪДЪТ констатира, че в представените ксерокопия от документи липсва отбелязване за съответствие на същите с оригинала. С оглед на това следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства, като на осн.183 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, се укаже на ответната страна да представи в срок до съдебното заседание заверени преписи от доказателствата. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на Общински съвет Царево да представи в срок до следващото съдебно заседание заверени преписи от всички документи, налични в преписката по издаване на оспорения акт.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2015г. от 11.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: