ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1770 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят-ищец С.Г.Д. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат К.К., надлежно упълномощен.

За ответника по иска- Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

Ответникът по жалбата С.И.П. се явява лично и с юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

Адвокат К. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р. – Да се даде ход на делото.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат К.- В зависимо от това, какво ще представят ответниците, ще вземе отношение по-късно.

Юрисконсулт Р.- Бяхме задължени да представим схема на пътните знаци, които представям в днешното съдебно заседание. Представям и моля да приемете, във връзка със събраните гласни доказателства от свидетеля на жалбоподателя, моля да приемете цветни снимки, които са представени с преписката, а също така представям удостоверение за постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя, както и извлечение от имотен регистър, от които се установява, че същия няма имот в гр.Бургас и постоянния и настоящ адрес не са в гр.Бургас, във вр. с изявленията на свидетеля, където е посочено, че автомобила е репатриран пред дома на жалбоподателя. Освен това водим свидетел, който моля да допуснете до разпит. Това е лицето, шофьора на автокрана, с който е репатриран автомобила. С разпита ще установим обстоятелства около репатрирането на автомобила и моля да бъде допуснат като свидетел.

Адвокат К.- По отношение на искането за допускане на свидетел се противопоставям, това искане би следвало да бъде направено в по-ранен етап на делото. А по отношение на доказателството за постоянния адрес на жалбоподателя, мисля че няма спор за това, в жалбата е посочено, че постоянния му адрес е в гр. София и доколкото негов приятел и познат визира дома му, такъв приятел не може да знае чия собственост е имота.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ- Не възразявам да бъдат приети представените от ответника доказателства. Искам само ответника да направи уточнение за кое кръстовище от тази схема става въпрос и кое е процесното.

Юрисконсулт Р.- Кръстовището е на ул. „Шейново“ и ул. „Ал.Велики“, на схемата не са отбелязани със знаци, но става въпрос за това кръстовище. Искам също така да направя възражение във връзка с казаното от процесуалния представител на жалбоподателя. В предходното съдебно заседание сме поискали възможност за ангажиране на доказателства и именно за това правим днешното си искане.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА схема на пътните знаци за района, в който е репатриран автомобилът на жалбоподателя, удостоверение за настоящ и постоянен адрес, справка от имотен регистър, както и 5 бр. цветни снимки.

ДОПУСКА до разпит водения от ответната страна свидетел.

 

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

Д.Н.М., роден на ***г. в гр.Айтос, с постоянен адрес гр.Черноморец, община Созопол, ул. Шипка №8, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Юрисконсулт Р.- Моля да бъде предявен на свидетеля снимковия материал.

СЪДЪТ предяви на свидетеля приложените по делото снимки.

Свидетеля М. на въпросите на юрисконсулт Р.: Служител съм към ОП „Транспорт”, водач съм на репатриращия автомобил. Спомням си за този случай. Аз бях на работа. Автомобилът беше изцяло на кръстовището и пречеше на преминаването както на пешеходците, така и на нашия автомобил за извършване на маневрата, както и на останалото движение на автомобилите също пречеше.Автомобилът беше изцяло в кръстовището и пречеше на пешеходците - за да преминат трябваше да слязат на платното, след като слязат на платното, вероятността да бъдат ударени от други автомобили е голяма. Пречеше и на завиващите автомобили в тази улица, този автомобил пречеше дори и на нашия камион.

Юрисконсулт Р.- Нямам повече въпроси.

Свидетеля М., на въпросите на адвокат К.: Посоката от която влязохме мисля, че беше от горе, от ул. „Гладстон“. Всъщност не. Спомням си ситуацията в кръстовището, но не мога да отговаря от коя улица точно сме дошли с репатриращия автомобил. От снимковия материал се вижда, че репатриращият автомобил е спрял в същата посока като репатрирания, репатриращия автомобил е широк 3 м., вашият, този който репатрирахме - е два метра, а цялата улица е 6 м., когато спираме до автомобил да репатрираме - място не оставя. Товарен автомобил спира, но ако иска да извърши маневра ще извърши щета на вашия автомобил. Ще дам като пример автомобилите за сметосъбиране на фирма „Титан”.

Свидетеля М. на въпросите на прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: На мястото се озовахме не по сигнал на граждани, правихме обход на района.

Юрисконсулт Р. – Твърди се, че се затваря пътя с този автомобил, но нашето твърдение е, че се пречи на участниците в движението в кръстовището.

Съдът освободи свидетеля.

 

Адвокат К.- Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Р.- Представям доказателства за Добрин М., свидетеля който току-що разпитахме, в уверение на това, че същия е служител на общината, че е на трудов договор. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ- Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените от юрисконсулт Р. доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА уведомително писмо от Общинско предприятие „Транспорт” Бургас до Д.Н.М., трудов договор №38/30.04.2010г., допълнително споразумение към трудов договор и длъжностна характеристика за длъжността „Шофьор на автокран”.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

АДВОКАТ К.- Считам, че от представената схема на знаците в района е безспорно, че знак за репатриране на автомобили е липсвал - това е безспорно доказано, а именно, че доверителят ми не е нарушил знаците. Крайно спорен е въпросът дали паркирането там е създавало проблем за паркиране на участващите в движението. Създава се такова впечатление от Община Бургас и аз намирам, че издадения акт е незаконосъобразен и следва да бъде отменен изцяло. Представям и моля да приемете писмени бележки и списък на разноските.

Юрисконсулт Р.- Моля да отхвърлите жалбата против наложената ПАМ, моля да я отхвърлите. Моля и иска, предявен срещу Община Бургас, като неоснователен и недоказан също да бъде оставен без уважение. Установи се в настоящото производство, че е изпълнена законовата предпоставка на чл.171, т.5, б.б от ЗДвП, като от събраните доказателства по делото безспорно се установи, че автомобилът е спрян на кръстовището на ул. Шейново и ул. Александър Велики, с което е пречил на движение на пешеходците да преминават кръстовището, като се е налагало да слязат на уличното платно, което е предпоставка за ПТП. Автомобилът е пречил и на излизащите автомобил, както и на тези, влизащи в кръстовището, където видимостта им е била затруднена. По делото не се доказа наличието на неимуществени вреди по отношение на жалбоподателя, не бяха представени надлежни доказателства за това и следва да се отбележи, че събраните от жалбоподателя-ищец гласни доказателства, противоречат на изложеното от жалбоподателя при депозиране на жалбата, поради което Ви моля да потвърдите наложената ПАМ и оставите без уважение предявената претенция към Община Бургас. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ- Считам, че наложената ПАМ, като индивидуален административен акт, следва да бъде оставен в сила като законосъобразен, поради липса на отрицателни предпоставки, визирани в чл.146 от АПК. По безспорен начин, видно от доказателствата по делото е налична хипотезата на т.5, на чл. 171 от ЗДвП, визираща хипотезата на създаване на опасност или невъзможност за преминаване на други участници в движението и е предпоставка за налагане на ПАМ. Считам, че тази предпоставка е налице, визираните в §6 от закона участници са в голям диапазон, не само на други МПС - това са пешеходци, лица с увреждания и считам, че така паркирания автомобил създава опасност, по-скоро невъзможност за преминаване и правилно жалбоподателят е санкциониран. В този смисъл моля да отхвърлите и предявения иск по ЗОДОВ към Община Бургас, като неоснователен и недоказан.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: