ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Бургас, №      153     18.01.2018г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                СЪДИЯ:  ДИАНА ГАНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева адм.д. №176 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството по делото е по чл. 250 от АПК.

Образувано е по искане на „ЕМ ЕН ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от управителя Д.Б., чрез пълномощника –адв.П.К., с  искане да се задължи ДЛС гр.Несебър и директора на РДГ Бургас да прекратят неоснователно задържане на лек автомобил „Мазда Трибют 2.3 И“ , с рег. №А6888 ВВ.

С оглед изясняване на делото и в изпълнение на разпоредбата на чл. 252, ал.3 от АПК с Разпореждане. съдът е изискал от директора на РДГ Бургас и ДЛС Несебър пълната административна преписка.

С писмо вх.№ 757/18.01.2018г. и 762/18.01.2018г. по делото са постъпили преписките.

     При така установената фактическа обстановка, настоящият състав прави следните правни изводи:

Според разпоредбата на  чл. 250, ал.1 от АПК, всеки, който има правен интерес, може да поиска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, когато не се основават на административен акт или на закона. От редакцията на нормата следва извода, че съдебна защита по реда на  чл. 250, ал. 1 от АПК може да се поиска при наличието на няколко кумулативно дадени предпоставки: 1. това може да се извърши срещу всякакви фактически действия; 2. действията следва да са извършвани от административен орган или длъжностно лице от администрацията на административния орган или от лица, които не са длъжностни, но действат от името на административния орган; 3. с тези фактически действия да се засягат права, свободи или законни интереси на частноправни субекти, без оглед на техния характер - имуществен или неимуществен, и 4. действията да не са административни актове и да не се извършват в изпълнение на административен акт или на закона.

Съдът намира, че не е налице хипотезата на  чл. 250, ал.1 от АПК, а именно не са налице извършени действия от страна на административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или закона.

В конкретния случай е налице констативен протокол серия Ж04 №011803/19.09.2017г., съставени от длъжностно лице на ДЛС Несебър, от който се установява, че е задържан на отговорно пазене автомобила, описан в АУАН.  Съставен е АУАН №094629 от 19.09.2017г. във връзка с установено нарушение, като е издадено и НП. Със съставянето на АУАН  е започнало административно - наказателно производство, съгласно разпоредбата на чл. 36, ал.1 от ЗАНН, което няма доказателства да е приключило от административно-наказващия орган с влязъл в сила акт по реда на чл. 54 от ЗАНН .

В случая по отношение на иззетата вещ са приложими разпоредбите на чл. 46, ал.1 и ал.2 от ЗАНН.

По изложените съображения съдът намира искането е неоснователно, тъй като задържането на автомобила, посочен в молбата, не е неоснователно и незаконосъобразно. Задържането на посочения в искането автомобил се основава на административен акт, съставени от длъжностни лица, въз основа на който е образувано административнонаказателно производство по реда на чл. 36 и сл. от ЗАНН, което не е приключило и изключва защитата по реда, предвиден в чл. 250 от АПК. В този смисъл е и практиката на ВАС –определение №11921/2017г. по адм.дело №11215/2017г.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 253, ал.2 от АПК, съдът

 

                                                      ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на „ЕМ ЕН ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от управителя Д.Б., чрез пълномощника –адв.П.К., да се задължи ДЛС гр.Несебър и директора на РДГ Бургас да прекратят неоснователно задържане на лек автомобил „Мазда Трибют 2.3 И“ , с рег. №А6888 ВВ.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 3/три/ дневен срок от издаването му пред Върховния административен съд.

 

                                                                                          СЪДИЯ: