РЕШЕНИЕ

 

                       дата              910               22 май 2015год.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    XVІ-ти състав,

в публично заседание на 23 април 2015 год.,  в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                      2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 176 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Е.Г.П. *** против Решение № 1953/03.12.2014г. постановено по НАХД № 4282/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-735/16.07.2014г.  издадено от Директор на Агенция за държавна финансова инспекция – София, с което, на касатораq за нарушение на чл.69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и на основание чл.128г от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева.

 Съдебното решение се обжалва като недопустимо. Твърди, че по жалба против НП № 11-01-735/16.07.2014г.   издадено от Директора на АДФИ – София в Районен съд – Бургас е образувано НАХД № 3312/2014г., по което съдът се е произнесъл с решение №1665/20.10.2014г., поради което образуваното в съда ново НАХД №4282/2014г. по жалба срещу същото наказателно постановление, е следвало да бъде прекратено.

Иска се обезсилване на съдебния акт и прекратяване на производството по делото.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

С решение 1953/03.12.2014г. постановено по НАХД № 4282/2014г. Районен съд - Бургас е потвърдил наказателно постановление № 11-01-735/16.07.2014г.   издадено от Директора на АДФИ – София, с което, на касатора П., за нарушение на чл.69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и на основание чл.128г от с.з., в качеството й на член на комисия, назначена със заповед № 49/06.04.2012г. на директора на ТП НОИ в гр.Бургас,  е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева. Съдът е преценил, че съставеният АУАН и издаденото въз основа на него НП отговарят на изискванията на ЗАНН, обосновал извод за съставомерност на деянието и правомерно ангажиране на отговорността на наказаното лице на соченото основание, приел, че не са налице основания за приложение на чл.28 от ЗАНН, а наложеното наказание е правилно определено по вид и размер.

Предвид заявените от касатора оплаквания, с разпореждане на съда от 24.02.2015г. от Районен съд – Бургас е изискано НАХД № 3312/2014г. ведно с КНАХД № 2363/2014г. по описа на Административен съд – Бургас. Касационният съдебен състав установи, че с Решение № 1665/ 20.10.2014г. постановено по НАХД № 3312/ 2014г. по описа на Районен съд – Бургас е разгледана жалбата на Е.П. *** против наказателно постановление № 11-01-735/16.07. 2014г.  издадено от Директор на Агенция за държавна финансова инспекция – София, с което за нарушение на чл.69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и на основание чл.128г от с.з. и е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева.  Жалбата е намерена за основателна и наказателното постановление е отменено от районния съд. По реда на инстанционния контрол това решение е обжалвано пред Административен съд - Бургас, който с Решение № 199/02.02.2015г. постановено по КНАХД № 2363/ 2014г. го е оставил в сила.

Изложеното обосновава извод, че двете решения са постановени по идентичен правен спор - на същото основание, със същото искане и между същите страни и предвид поредността на номерацията на двете дела пред Районен съд - Бургас, по-късно е образувано производството по НАХД № 4282/2014г., по което е постановено обжалваното в настоящото производство решение. Повторно заведеното дело със същия предмет е недопустимо и е следвало да бъде прекратено. Като не е сторил това, първоинстанционният съд е постановил недопустим съдебен акт, който следва да се обезсили.

 Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 1953/03.12.2014г. постановено по НАХД № 4282/2014г. по описа на Районен съд – Бургас и прекратява производството по делото.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                ЧЛЕНОВЕ: