ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 12.03                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 176 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Ж.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Средец, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Ж.Г., редовно призована, се явява лично.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Искам да отбележа, че по моя жалба срещу Заповед № 80/20.12.2012 година на Кмета на Община Средец е образувано друго административно дело, т.е. има образувани две дела, по които се обжалва една и съща заповед. Предвид на това, че са налице две образувани административни производства и другото дело е гледано на дата предхождаща датата на днешното съдебно заседание, по него е направено искане да бъдат обединени производствата. Съдията-докладчик по другото дело, каза че ще се произнесе в закрито съдебно заседание, относно съединяване на двете производства. Предвид факта, че другото дело е с по-малък номер, а именно адм.д.№ 175/2013 година, може би настоящото производство ще се присъедини към него.

По другото дело настоящия жалбоподател Г.Г. не е призован като трета страна.

 

АДВОКАТ М.: Възможно е да има и друго дело, но ние не знаем. Не сме призовани по друго дело. Според мен няма основание за присъединяване. Няма нито съдебно решение влязло в сила, няма определение за съединяване.

 

Съдът след като извърши служебна справка, установи че в Административен съд гр.Бургас е образувано адм. дело №175/2013 година по жалба на Я.Ж.Г. против Заповед № 80/20.12.20012 година на Кмета на Община Средец, която заповед е предмет и на настоящото съдебно производство.

Съгласно чл. 213 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или когато имат връзка по между си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая безспорно има връзка между двете дела, тъй като и с двете жалби по повод на които са образувани производствата се оспорва една и съща заповед. Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено като второ образувано, а жалбата да бъде съединена за общо разглеждане с жалбата по повод на която е образувано административно дело № 175/2013 година  по описа на Административен съд гр.Бургас.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети  състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА  административно дело № 176/2013 година по описа на Административен съд гр.Бургас с административно дело № 175/2013 година по описа на Административен съд гр.Бургас за общо разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № 80/20.12.2012 година на Кмета на Община Средец.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 176/2013 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

НАСТОЯЩОТО Определение, като непреграждащо пътя на защита на жалбоподателя и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: