ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 08.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми февруари                                      две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 176 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Самоков турист” ЕООД, редовно призован, се явяват адвокат О. и адвокат М., с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „Самоков турист” ЕООД против Заповед № 2013/18.11.2010 година на Кмета на Община Несебър, с която е наредено да бъде премахнат обект „Павилион № 1”, алуминиева конструкция, с размери 3,50 м/7,00 м и Н 2,50 м, разположен върху имот УПИ І-284, кв. 47 по плана на КК „Слънчев бряг”, община Несебър.

С жалбата е направено искане за спиране на предварителното изпълнение на процесната заповед.

 

АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата с изложените в нея доводи за незаконосъобразност на административния акт, както и искането за спиране на предварителното изпълнение, допуснато по закон. Конкретизираме – според нас административният акт е немотивиран, като липсва посочване на кое законово основание по чл. 57а ЗУТ като материалноправно норма се позовава администрацията, за да издаде заповедта за премахване на временния преместваем търговски обект. Посочена е само общо разпоредбата на чл. 57а ЗУТ. Отделно от това твърдим и нищожност на акта, тъй като по начина, по който е изграден, самият административен орган говори за алуминиева конструкция с масивни основи, подсказва и за компетентност на друг орган. На трето място твърдим, че имаме разрешение за поставяне, което е без срок, издадено от самата администрация, като по размери и местонахождение обектът на разпореждане съвпада изцяло с разрешението за поставяне и визата към него. Позоваваме се на приложеното разрешение за поставяне, като считаме, че е налице заварен случай по силата на новата Наредба №10, на която се позовава и административният орган в мотивите на заповедта. Позоваваме се на § 7, ал. 3 от същата наредба, като обектът отговаря на всички изисквания и на новата наредба. Касае се за обект, поставен в имот, собственост на самите жалбоподатели, принадлежащо дворно място към хотел „Континентал”, при издадено и неотменено разрешение за поставяне.

Допълнително мотивираме искането за спиране на изпълнението. Считаме, че предварителното изпълнение би нанесло сериозни по размер и трудно отстраними вреди. Позоваваме се на изработката и стойността на павилиона – скъпа алуминиева конструкция върху бетонова основа, за което ще искаме съдебно-икономическа (оценъчна) експертиза за определяне на стойността на обекта, включително материали и труд, както и на пропускането на сигурен бъдещ приход. В тази връзка представяме договор от 11.10.2010 година, сключен преди издаване на заповедта за павилион № 1, намиращ се в двора на хотел „Континентал”, с наемател посоченото търговско дружество и с наемна цена в размер на 16 000 лева. Моля във връзка с искането за спиране изпълнението на заповедта да назначите съдебно-техническа експертиза, с въпросен лист, който Ви представяме за вещото лице, като допълваме още един въпрос: Съответства ли по местонахождение обектът на визата, издадена за временния обект и разрешението за поставяне? Представям и втора молба, която конкретизира и този въпрос.

 

АДВОКАТ О.: Поддържам жалбата. Моля съдът да вземе предвид допълнителните ни възражения за незаконосъобразност на административния акт. Считам, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 35 АПК, субсидиарно приложима по силата на предпоставките на разпоредбата на чл. 219 ЗУТ. Административният орган е пренебрегнал възраженията на жалбоподателя, което е довело до неправилни фактически констатации и изводи. Ако беше обсъдил изложените възражения и ако беше приложил правилно материалноправните разпоредби на действащата Наредба № 10 на Община Несебър, то административният орган щеше да констатира, че се касае за обект по смисъла на чл. 56 ЗУТ, поставен по силата на издадено безсрочно разрешение. Няма допълнителна или преходна разпоредба в действащата Наредба № 10, която да обезсилва издадените по реда на предходната наредба разрешения. Има такава, която касае издадените срочни разрешения за поставяне, в смисъл, че те запазват действието си за срока, за който са издадени. В случая става въпрос за безсрочно разрешение за строеж, което е запазило действието си.

Поддържам направените доказателствени искания. Поддържам също така и направеното искане за спиране на допуснатото предварително изпълнение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна, както относно визираните в самата нея възражения на ответната страна, така и по повод посочените в днешно съдебно заседание. Считам, че издаденият административен акт е мотивиран, нарушението е ясно посочено по Наредба № 10 на Община Несебър. Също така считам, че поставеният преместваем обект няма разрешение за поставяне правно валидно към настоящия момента, както и към момента на издаване на констативния акт. Не съм съгласна с твърденията, че разрешението за поставяне от 2005 година е  безсрочно, но това не е съществено в настоящия спор, тъй като с приемането на настоящата Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, тя е в сила от 19.12.2008 година, приета с Протокол № 13, влиза в сила от датата на решението, с което е приета. Считам, че от тази дата е въведен нов ред, по който се издават разрешения за поставяне, които са едногодишни и съгласно § 1 и § 2 от ПЗР на същата наредба, следва преместваемите обекти да бъдат приведени по новия ред, независимо от това дали имат или не разрешения за поставяне, като в противен случай ще подлежат на премахване по реда на чл. 25 и следващите от наредбата. В тази връзка представям Наредба № 10 като доказателство, което моля да приемете.

Също така, в тази връзка, понеже се позовахте на § 7, искам да направя уточнение, че същият се отнася за преместваемите обект по чл. 57 от ЗУТ, а именно рекламни съоръжения. Става въпрос за отменената Наредба № 3, в която намира приложение и текстът от Наредба № 10.     

Относно искането за спиране на допуснатото предварително изпълнение считам, че то е достатъчно обосновано, допуснато е по закон предварително изпълнение и не намирам основание същото да бъде спряно.

По повод искането за допускане на съдебно-техническа експертиза имам възражение към въпроса дали е идентичен обектът, чието премахване е разпоредено с обжалваната заповед с обекта, за който е издадено разрешението за поставяне. Не считам, че следва да се сравнява обектът с издаденото разрешение за поставяне, тъй като същото не е правно валидно.

АДВОКАТ М.: Подчертаваме отново, че ние считаме, че имаме валидно действащо разрешение за поставяне на обект в собствения ни имот. Некоректно ответната администрация твърди, че разрешенията за поставяне са едногодишни. Член 20, ал. 4 от Наредба № 10 казва, че  разрешението за поставяне на преместваемите обекти, разположени върху имоти частна собственост, се издава за срок до 5 години, но тази наредба не урежда заварени безсрочни разрешения за поставяне. Понеже липсва мотивация ние сме длъжни да си проведем защита по всички основания. Изписването само на текстове не е основание, затова ние си провеждаме пълно оспорване и доказване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че съгласно § 1 от ПЗР на Наредба № 10 всички преместваеми обекти, които не са посочени в одобрена от главния архитект схема, не са законно поставени, без значение дали са в общинска или частна собственост. Тази схема се изготвя и одобрява ежегодно от съответна експертна комисия по рекламата, след което се издават разрешенията за поставяне. При положение, че въпросният обект не присъства в одобрената схема за 2010 година означава, че той не е поставен на законно основание.

 

АДВОКАТ М.: Мотив, че обектът е поставен и съществува към датата на издаване на заповедта в нарушение на схемата, одобрена от главния архитект, в заповедта липсва. Не може в настоящото заседание да демотивираме. Административният орган може да мотивира акта до изпращането му в съда.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на поставените от процесуалните представители на жалбоподателя въпроси в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Ж.Ж., която да се уведоми след представяне на доказателства за внесен депозит.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която освен на поставените от процесуалните представители на жалбоподателя въпроси да отговори и на следните въпроси: По какъв начин и с какви материали е изграден процесният обект? В действащата схема за 2010 година на Община Несебър за преместваемите обекти предвиден ли е процесният обект?

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Р., която да се уведоми след представяне на доказателства за внесен депозит.

По направеното искане за спиране на предварителното изпълнение на процесната заповед съдът ще се произнесе след изслушване на заключенията на вещите лица по допуснатите експертизи.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващо съдебно заседание да представи за сведение на съда Наредбата на Община Несебър по чл. 57 от ЗУТ, действала към момента на издаване на Разрешение за поставяне №20/05.05.2004 година.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.03.2011 година от 9:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведомят вещите лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: