О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/25.03.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на двадесет и пети март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 176/2010 година.

 

Производството е образувано по жалба на “КОХ – И – НООР Хемусмарк” АД – Бургас с ЕИК 102017266 против решение № 29/23.07.2009 година на Общински съвет (ОбС) – Бургас, прието с Протокол № 23/23.07.2009 година (лист 41-42). 

С оспореното решение, ОбС е възложил на управителя на “Дентален център І - Бургас” ЕООД, търговско дружество собственост на общината  - 1. Да направи предложение на дружеството – жалбоподател да закупи недвижим имот, находящ се в ***, територията на завод “Хемус”, представляващ масивна сграда – пристройка, подробно описана с разгърната застроена площ и граници - в югозападната част на съществуващата сграда на стоматологична поликлиника на завод “Хемус”; 2. При отказ на собственика на терена (“КОХ – И – НООР Хемусмарк” АД – Бургас) да изкупи сградата, “Дентален център І - Бургас” ЕООД да пристъпи към продажба на сградата на трети лица, чрез публичен търг или конкурс, съгласно подзаконовия нормативен акт, уреждащ упражняването на правата на общината в търговски дружества с общинско участие.

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на решението. Поддържа се, че “КОХ – И – НООР Хемусмарк” АД – Бургас е собственик на сградата, описана в решението на ОбС, излага се хронологията на построяването и придобиването й. Твърди се, че решението е нищожно, предвид обстоятелството, че сградата е актувана като публична общинска собственост, видно от акт за публична общинска собственост, с който жалбоподателят се е снабдил по неофициален път. Оспорва се определената цена на сградата. Иска се отмяна на решението на ОбС.

След като се запозна със съдържанието на оспореното решение и материалите по делото, съдът намира, че жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

Решението на ОбС не притежава белезите на административен акт. Това е така, защото то не съдържа властническо волеизявление на административен орган, с което едностранно да се създава задължение за адресата, неизпълнението на което, да е скрепено със силата на държавната принуда.

Решението на ОбС гражданскоправно волеизявление. В конкретния случай ОбС е приел решение, въз основа на чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, което не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. В случая са извършени разпоредителни действия от името на едноличния собственик на капитала в търговско дружество“Дентален център І - Бургас” ЕООД.

Липсата на административен акт, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност, обуславя извода, че жалбата няма предмет и е недопустима.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КОХ – И – НООР Хемусмарк” АД – Бургас с ЕИК 102017266 против решение № 29/23.07.2009 година на Общински съвет – Бургас, прието с Протокол № 23/23.07.2009 година

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 176/2010 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: