О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1636                                 12.07.2018 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                 ХІІІ-ти състав

На дванадесети юли,                                                 две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

Председател:       Станимира Друмева Членове:           1.  Диана Петкова

                           2.  Румен Йосифов

Секретар: Кристина Линова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 1769 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано e по частна жалба на В.М.К., ЕГН-**********,***, против протоколно определение без номер, постановено в открито съдебно заседание на 30.04.2018г. по НАХД № 83/2018г. по описа на Районен съд - Царево.

С обжалвания съдебен акт е прекратено съдебното производство поради просрочие на жалбата на В.М.К. срещу наказателно постановление (НП) № 17-4635-000594/06.02.2018г., издадено от началника-група към ОДМВР-Бургас, РУ-Приморско, с което на основание чл.175, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), са му наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП.

За да постанови процесното определение съдът е приел, че жалбата въз основа на която е образувано съдебното производство, е подадена от В.М.К. на 07.03.2018г., а обжалваното НП му е връчено на 06.02.2018г. Преди да постанови определението си съдът е задължил жалбоподателя в срок до първото открито съдебно заседание да представи доказателства, че е подал жалбата си в срок, което не е било изпълнено.

Несъгласен с прекратителното определение, частният жалбоподател го атакува пред Административен съд - Бургас навеждайки доводи, че след връчването на НП на 06.02.2018г., на 13.02.2018г., т.е. в законоустановения срок за обжалване на НП, той е подал жалба срещу постановлението по пощата. В подкрепа на това е представил служебен бон за изпращането на пратка с идентификатор ИД PS 8000 01X3J G с обратна разписка, съдържаща негова жалба срещу НП № 17-4635-000594/06.02.2018г. Представил е и известието за доставяне, изготвено от пощенския оператор „Български пощи“, видно от който жалбата е била доставена на Районното управление на МВР в Царево, вместо на това в Приморско. Всъщност и самата жалба е адресирана и подадено до различно управлението от това в което е било издадено НП.

Административен съд - Бургас, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба по наведените в нея основания, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.230 от АПК и от надлежна страна.

Разгледана по същество е основателна.

Според разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗАНН, нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му. Процесното НП е връчено на нарушителя на 06.02.2018г. Следователно срокът за обжалването му изтича на 13.02.2018г. С оглед представените с частната жалба доказателства, може да се приеме, че жалбата срещу НП № 17-4635-000594/06.02.2018г. е била подадена в рамките на този срок, но до различно полицейско управление. Последното не води до просрочие, с оглед приложението на чл.184 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН, според който при подаването на жалбата до друг орган, срокът се счита за спазен. Районният съд не е имал възможност да установи този факт, тъй като пред него не са били представени доказателствата, приложени към частната жалба.

Предвид посоченото съдът намира, че жалбата срещу процесното наказателно постановление е била подадена по пощата именно на 13.02.2018г. – денят, в който изтича преклузивния срок за обжалване, което означава, че същата е подадена в срок.

Воден от горното и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд - Бургас, ХІІІ-ти състав,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение без номер, постановено в открито съдебно заседание на 30.04.2018г. по НАХД № 83/2018г. по описа на Районен съд - Царево, с което е прекратено съдебното производство, поради просрочие на жалбата на В.М.К. срещу наказателно постановление № 17-4635-000594/06.02.2018г..

ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд - Царево за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания.

Определението е окончателно.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                              

 

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

             2.