ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 21.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На двадесет и първи октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 1769 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - И.Г.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адв. В., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на сектор „П.п.” към отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

По хода на делото:

 

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.Г.Т. против Заповед рег. № ЗК-87/17.07.2014 г. на Началник сектор „П.п.” към отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от шест месеца.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила е изисканата от ответника Инструкция за организацията и реда за осъществяване на дежурство в МВР.

 

АДВ. В.: Поддържам жалбата ведно с всички доказателствени искания, които съм направила в нея. След извършена справка в деловодството на Административен съд – Бургас установих, че е приложена преписката, въз основа на която е наложено наказанието, което обжалваме пред Вас.

Поддържам искането да се изискат записите от мобилна система „ТЕТРА” за периода на 11.06.2014 г. от 19.00 ч. до 07.00 ч. на 12.06.2014 г., с оглед установяване на обстоятелството, че моя доверител неколкократно се е опитвал да се свърже с дежурния в ОДЧ на МВР Бургас, както и с оглед установяване на точния час, в който са правени опити да се свърже с дежурния. Също така, ще Ви моля да задължите ответната страна да представи писмени доказателства с оглед установяване на обстоятелството, че доверителят ми е запознат с Инструкция за патрулно-постова дейност № Із-633/25.03.2013 г., както и същите доказателства във връзка с обстоятелството дали доверителят ми е запознат с Вътрешните правила за организация на експлоатацията, материално-техническо осигуряване и отчетността на ППС, плавателната и летателна техника на МВР с рег. № І-305/22.01.2014 г. Ние твърдим, че доверителят ми е запознат след издаването на заповедта, с която е наложено дисциплинарното наказание.

Моля да бъде допуснат до разпит един свидетел, с оглед установяване на обстоятелството, че доверителят ми е правил многократно опити да се свърже с дежурния в ОДЧ на МВР – Бургас. Свидетелят е П.С..

При положение, че правим искане за представяне на записи от тази мобилна система считам, че разпитът на свидетеля искан от ответника, е ирелевантен. Моят доверител многократно се е опитвал да се свърже и да уведоми дежурния, че има опит да се свърже, тъй като са свършили самите тапи, които се използват за дрегера.

Моля да ми бъде предоставен 3-дневен срок да представя адреса на посочения свидетел, като след това да се извърши призоваването му от съда.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение представената Инструкция за организацията и реда за осъществяване на дежурство в МВР № ІЗ-1373/21.06.2010 г.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от уведомяването, да представи Инструкция за патрулно-постова дейност № Із-633/25.03.2013 г., както и Вътрешни правила за организация на експлоатацията, материално- техническото осигуряване и отчетността на ППС по плавателната и летателната техника на МВР с рег. № І-305/22.01.2014 г., ведно с доказателства за датата, на която жалбоподателят е запознат с тях.

 

ДОПУСКА при условията на призоваване искания от жалбоподателя свидетел, а именно П.Щ.С., който да бъде призован след посочване на адреса му и представяне на доказателство за внесена сума в размер на 20 лв.

 

ДОПУСКА искания от ответника свидетел, а именно Д.С.Й., който да бъде призован на неговата месторабота, а именно сектор „П.п.” гр. Бургас, бул. „Я.К. №**.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от уведомяването, да представи записите от мобилна система „ТЕТРА” за периода от 19.00 ч. на 11.06.2014 г. до 07.00 ч. на 12.06.2014 г.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират допълнителни доказателства.


         Съдът поради липса на доказателствени искания в днешно съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.12.2014 г.  от 9,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: