РЕШЕНИЕ

№ 1946

гр.Бургас, 02.11.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, тринадесети касационен състав, в открито заседание на 04 октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Панайот Генков

       ЧЛЕНОВЕ : 1. Станимира Друмева

            2. Веселин Белев

 

при участието на секретаря С. А., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията докладчик Белев КАНД № 1768 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Жалбоподател е директора на дирекция „Инспекция по труда“ гр.Бургас с адрес гр.Бургас ул.Шейново 24 ет.4. Жалбоподателят участва в производството чрез пълномощник – юрисконсулт В.И.Н..

Ответник по жалбата е Нипи-09 ЕООД ЕИК:200855460 със съдебен адрес ***. Ответникът по жалбата участва в производството чрез пълномощник – адвокат С.А. ***.

Жалбата е насочена срещу решение № 211/21.05.2018г. по АНД № 186/2018г. на Районен съд Несебър. С обжалваното решение е отменено наказателно постановление № 02-0001538/26.01.2018г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ гр.Бургас (АНО) с което на Нипи-09 ЕООД е наложена имуществена санкция 2 000лв. за извършено нарушение по чл.413 ал.2 от Кодекса на труда.

В обстоятелствената част на НП АНО е приел за установено, че на 13.07.2017г. са се осъществили следните обстоятелства : Нипи-09 ЕООД осъществявало стопанска дейност чрез щанд на Балканска скара, представляващ част от събитие „Фестивал на Балканската среща“, организиран от Селект Мюзик Медия ООД гр.София, с местоположение на фестивала гр.Обзор, Приморски парк. На посочената дата лицето И.Д., назначено по трудов договор при Нипи-09 ЕООД, при изпълнение на трудовите си задължения, констатирал, че инсталирания на щанда на дружеството апарат за наливна бира  (мобилен бар с охладители, модел  Н-160) не функционира. Тъй като апаратът бил предоставен за ползване на Нипи-09 ЕООД от организатора на фестивала Селект Мюзик Медия ООД, Д. се обърнал към служител на последното дружество, а именно към работника С. Й., с искане да подмени неработещия апарат. Й. подменил апарата с друг. При инсталацията на новия апарат проверил дали устройството работи, като поставил неколкократно ръката си в резервоар с вода, служещ за охлаждане на бирата. При третата проверка към ръката на Й. протекъл електрически ток и го поразил. При извършената в последствие проверка контролните длъжностни лица на ДИТ изискали от Нипи-09 ЕООД документи, удостоверяващи, че при наличието на работно оборудване, което създава специфични рискове за здравето и безопасността на работещите – удар от електрически ток, работодателят Нипи-09 ЕООД е предприел необходимите мерки за да осигури монтирането, демонтирането, измененията, преустройването, поддържането, обслужването и ремонтът на мобилен бар за наливна бира да се извършва само от правоспособни за съответните длъжности лица. Такива документи Нипи-09 ЕООД не представило на проверяващите органи, поради което бил съставен АУАН, а въз основа на него и обжалваното пред съда наказателно постановление.

В мотивите си първоинстанционният съд е приел, че с наказателното постановление АНО е дал различна квалификация от тази по АУАН, както и е приел за установени допълнителни обстоятелства, обосноваващи дадената нова квалификация. По-конкретно в акта е посочена квалификацията на нарушението по чл.413 ал.2 вр. с чл.275 ал.1 КТ вр. с чл.168а ал.1 т.2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Наредбата), докато в постановлението е посочена правна квалификация по чл.413 ал.2 вр. с чл.275 ал.1 КТ вр. с чл.165а т.2 от Наредбата, при съответна корекция на обстоятелствата, обосноваващи последната. По този начин АНО е излязъл извън рамките на повдигнатото обвинение по акта и е нарушил правото на привлеченото към отговорност лице да се защити ефективно. Съдът е приел, че е налице допуснато съществено процесуално нарушение при издаването на наказателното постановление и е постановил отмяната му.

В касационната жалба на АНО се прави оплакване, че мотивите на първоинстанционния съд са основани на приложеното по делото наказателно постановление № 02-0001537/26.01.2018г. на АНО, което е издадено по повод същия случай, но на друго фактическо и правно основание и неговата законосъобразност не е била предмет на делото. С посоченото НП наистина е дадена правна квалификация по чл.413 ал.2 вр. с чл.275 ал.1 КТ вр. с чл.165а т.2 от Наредбата, но що се отнася до наказателното постановление, което е предмет на настоящото дело, а именно постановление № 02-0001538/26.01.2018г. на АНО, дадената с него правна квалификация на нарушението съответства напълно на тази по АУАН и тя е по  е такава по чл.413 ал.2 вр. с чл.275 ал.1 КТ вр. с чл.168а ал.1 т.2 от Наредбата. Поддържат се изцяло направените по постановлението фактически констатации и правни изводи. Иска се отмяна на първоинстанционното решение и постановяване на ново такова по същество, с което се потвърди наказателното постановление. Не се сочат нови доказателства.

Жалбата е допустима – подадена е в срок от страна, за която решението е неблагоприятно.

Ответникът по жалбата излага подробно писмено становище, с което оспорва доводите и исканията на жалбоподателя. Счита, че е налице несъответствието, което е посочено в мотивите на обжалваното съдебно решение като основание за отмяна на наказателното постановление. Излага и мотиви за липсата на материалноправно основание за налагане на процесната имуществена санкция. Иска потвърждаване на първоинстанционното решение. Не сочи нови доказателства.

Участващият в производството прокурор излага становище за основателност на посочените в жалбата оплаквания. Не сочи нови доказателства.

За да се произнесе по законосъобразността на обжалваното наказателно постановление съдът взе предвид следното.

По делото липсват оплаквания на страните, отнасящи се до валидността и допустимостта на обжалваното решение. При извършена служебна проверка в тази насока на основание чл.218 ал.2 АПК съдът прие, че първоинстанционния съдебен акт е валиден и допустим.

За да прецени правилното приложение на материалния закон, на основание чл.220 АПК съдът прие за установени фактите по случая такива, каквито са били установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение. От събраните по делото писмени доказателства – протокол за извършена проверка № 2247/28.11.2017г., акт за установяване на административно нарушение № 02-0001538/28.11.2017г. и др., както и от показанията на разпитаните свидетели Е. и Д. се установи по несъмнен начин фактическата обстановка така, както е изложена в обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление, описана по-горе. Същата фактическа обстановка е приел за установена и първоинстанционния съд.

Основателно е оплакването на жалбоподателя, че в мотивите си РС Несебър е приел за установено разминаване в дадената квалификация на фактите по АУАН и НП. Тези документи са приложени по делото (л.62-65 от първоинстанционното дело) и от прочита им се установява, че такава разлика липсва, съответно липсва и основанието за приемане на извод за незаконосъобразност на постановлението поради допуснато съществено процесуално нарушението при издаването му.

Независимо от това, по същество и като краен резултат първоинстанционното решение е правилно. При извършената служебна проверка, съобразно правомощията си по чл.318 ал.2 АПК касационната инстанция констатира, че АНО неправилно е приложил закона.

Привлеченото към административнонаказателна отговорност лице е наказано в качеството си на работодател, което е първа и основна предпоставка за носене на отговорност по чл.413 ал.2 КТ. Нипи-09 ЕООД обаче не е притежавало такова качество спрямо работника, осъществил трудовата дейност, довела до трудовата злополука, станала повод за образуваното производство. Както се установи по делото електрическата машина е била ползвана от Нипи-09 ЕООД въз основа на договор за наем.  Съобразно отношенията между страните по договора, след като машината се е развалила, работникът на Нипи-09 ЕООД се обърнал за сервиз към собственика на машината Селект Мюзик Медия ООД, чрез негов работник С. Д., с което трудовите функции на работещия при жалбоподателя И.Д. са били преустановени. От този момент дейността по подмяната на машината и инсталирането на друга такава е била извършвана от Селект Мюзик Медия ООД, чрез работника С. Д. и последното дружество е имало качеството на работодател, длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд. Нипи-09 ЕООД не носи отговорност за осигуряване на такива условия по отношение на осъществявалото техническите дейности лице, тъй като не му е било работодател. Наказателното постановление е незаконосъобразно и по повод подадената жалба следва да бъде отменено от съда.

Тъй като окончателните изводи на касационната инстанция съвпадат с тези на първоинстанционния съд, на основание чл. чл.221 ал.2 АПК обжалваното съдебно решение следва да се потвърди, при съответна корекция в мотивите.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 211/21.05.2018г. по АНД № 186/2018г. на Районен съд Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

            2.