ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,27.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и седми септември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1768 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

ИЩЦАТА И.Н.Н., редовно уведомена, явява се лично и с адв.В.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 11 от делото.

 

ОТВЕТНАТА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма пречки да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

Адв.С.: Поддържаме иска така, както е предявен. Водим в днешно съдебно заседание и преводач.

 

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на преводача, както следва:

М.А.И.– 31г, гражданка на Русия, разбира и говори български език, без родство с ищцата по делото, неосъждана, несемейна, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да даде верен превод от руски на български език и от български на руски език.

ПРЕВОДАЧЪТ: Представям удостоверение от Дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи на Република България.

 

 

СЪДЪТ към адв.С.: В исковата молба сте  определили размер на претендиране имуществени вреди, но не сте определили размера на неимуществените вреди. Трябва да определите каква сума претендирате.

Адв.С.: Претендираната от нас сума е в размер на 300лв. за заплащане на неимуществени вреди.

          

Юрисконсулт Д.: Оспорвам иска. Не възразявам по направеното в днешно съдебно заседание уточнение и не желая заради това да се отлага делото.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че направеното днес уточнение на размера на неимуществените вреди следва да бъде уважено.

 

Съдът намира, че следва да бъде прието направеното уточнение на претендираните неимуществени вреди, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за разглеждане иска за неимуществени вреди в размер на 300лв., претендирани от И.Н. ***.

 

Адв.С.: Водим един свидетел, който моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание, с чийто разпит ще установяваме неимуществените вреди, т.е. как се е чувствала доверителката ми при съставяне на акта, при получаване на наказателното постановление, за стрес, притеснения и т.н.

Представям за сведение на съда решения по идентичен случай като настоящия, пак за обезщетение по такъв случай.

 

         Юрисконсулт Д.: Не възразявам по направените искания.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че следва да се уважи искането за разпит на свидетел. Да се приемат представените доказателства.

        

 

        

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба и административната преписка писмени доказателства.

ПРИЛАГА към настоящото дело НАХД № 4225/2016г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

 

ДОПУСКА до разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

Т.М.Б.– 63г., руска гражданка, неосъждана, без родство с ищцата, семейна, със статут на временно пребиваващ в България, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетелката Б.чрез преводача И:

СЪДЪТ към свидетелката Б:  Разкажете какво се случи 04.06.2016г.

Свидетелката Б: Стояхме заедно с И. на щанд, на който се намираше нашата литература, която е основана на библията. Дойде една полицейска кола, излезнаха двама полицаи, взеха цялата литература, казаха, че е забранено да стоим тук с литературата, поканиха ни в колата да съставят акта, ние подписахме актовете, но бяхме несъгласни.

СЪДЪТ към свидетелката Б: Как се почувства И. тогава?

Свидетелката Б: Бях притеснена за нея. И. има инвалидност. Тя има сериозна стенокардия и не трябва да се вълнува нито за хубаво, нито за лошо. Видях, че тя беше разстроена. Не е плакала, но знам, че в течение на месеци се лекуваше при лекари.

СЪДЪТ към свидетелката Б.С: Беше ли Ви състав и на Вас акт? Вие имате ли дело за обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди?

Свидетелката Б: Да, ние бяхме заедно тогава. На мен също ми беше съставен акт и съм завела дело за вреди. По моето дело свидетел ми беше И..

Адв.С.: Някой друг освен вас двете, беше ли там, когато полицаите съставиха актовете?

Свидетелката Б: Никой не беше с нас. Бяхме сами двете.

Адв.С.: Колко време останахте заедно с И., след като полицаите ви написаха актовете?

Свидетелката Б: Заедно тръгнахме до нейния апартамент, а след това аз си тръгнах за Бургас.

Адв.С.: След като заведе И. дело за отмяна на наказателното постановление, тя присъства ли в съдебно заседание и как се почувства тя там тогава?

Свидетелката Б: Разстроена беше. А не трябваше да се вълнува, но тя беше много разстроена, стресирана, защото ние сме чужденци, беше разконцентрирана.

Адв.С.: Колко дела е завела И. в България и колко в Русия свързани с Вашата дейност?

Свидетелката Б: Аз нея я познавам от три години. Запознахме се тук в Бургас. Знам, че е законопослушна и че тя няма никакви проблеми в Русия. Тя споделя с мен за страховете, които имаше, защото това й беше за първи път. Беше силно притеснена, защото ние не сме нарушили закона и мислим, че България е европейска страна и законите се спазват. Ние тук сме чужденци.

Адв.С.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси към свидетелката, но искам да каже единствено,  че и по трите дела, разглеждани днес (административни дела №№ 1764/2017г, 1767/2017г и настоящото 1768/2017г.)  свидетелите точно  по идентичен начин свидетелстват за едни и същи факти, като всеки от тях е порядъчен, законопослушен, имат едни и същи притеснения.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Адв.С.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Д.: Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателства. Нямам искания по доказателствата.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

 

Адв.С.: Представям доказателства за назначен преводач по АНХД № 4225/2016г. на Районен съд.Бургас и съдебни решения за сведение на съда по идентични случаи с настоящия.

Моля да уважите иска. Нормално е свидетелите да говорят в един и същи смисъл, защото са преживели едни и същи неща. И на двете са съставени еднакви актове, но всеки се е чувствал по различен начин. Считам, че по безспорен начин се доказаха трите изискуеми по закона предпоставки – отмяна на незаконосъобразен административен акт, настъпили имуществени вреди, като в настоящия случай освен заплатено адвокатско възнаграждение, в кориците на делото има доказателство и за платен хонорар в размер на 30лв. за преводач, доказаха се и неимуществените вреди. Считам, че размерът на претендираните от нас неимуществени вреди съответства на практиката и на причинените такива, с оглед на това, че едно чуждо лице, което пребивава в България е нормално да се притесни пред полицаите, които му съставят акт, не само да изземат религиозната литература, но и да твърдят че тя извършва нарушение. Същата се е чувствала като престъпник и считам, че размерът на неимуществените вреди е доказан.

Моля да ни се присъдят направените по делото разноски, съгласно списъка, който представих.

 

Юрисконсулт Д.: Считам иска за неоснователен. Считам, че размерът на претендираното обезщетение е твърде високо и моля да го намалите до минимума. По отношение неимуществените вреди, дори процесуалният представител на ищеца и на свидетелите, които бяха тук, за да докажат всеки на другия претърпените неимуществени вреди, използва изрази, отделни фрази, които съвпадат с това, което чухме, поради което считам, че същите са предварително уговорени. Използваха се цели фрази, като „мислехме, че сме в европейска страна, правова държава, чувствахме се  като престъпници, законопослушна, попрядъчна“. Считам, че свидетелите са били подготвени да говорят тези неща. Поради което считам, че този размер не следва да се ползва за обогатяване на ищците и моля да не го уважавате или да намалите до минимум.

Съгласно ТР № 1/2017г. не следва процеса за непозволено увреждане да се превръща в средство за неоснователно обогатяване.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в минималния размер.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба относно предявеният иск за имуществени вреди е основателна и следва да се уважи. В този смисъл са представени доказателства по АНХД № 4225/2016г. на Районен съд гр.Бургас, който е отменил наказателното постановление на Община Бургас.  Представен е договор за правна помощ, съществува доказателство за платен адвокатски хонорар от 600лв, налице е пълномощно за участие на адвокат в административнонаказателното производство. Съгласно ТР № 1/2017г. тези хонорари представляват пряка и непосредствена последица като вреда от отмяната на наказателното постановление.

Относно неимуществените вреди считам, че са недоказани. Влошеното здравословно състояние не се доказва със свидетелски показания.Разпитаната в днешно съдебно заседание свидетелка е лично заинтересована от изхода на делото. В случай, че решите да уважите иска за неимуществени вреди, моля да определите един размер в разумни  граници, съгласно съдебната практика - не повече от 100-150лв.

 

Реплика адв.С.: Ответната страна имаше правото да зададе въпроси на свидетелите, за да се увери дали същите са подготвени или не. Още повече, че въпросите са идентични и по трите дела и няма как да има различен отговор. Можеше да зададе всякакви въпроси и да установи това, което той твърди и да докаже по делото, поради което моля да уважите изцяло иска.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: