ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 02.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на  втори ноември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1768 по описа за 2016 година.                  

 

На именното повикване в 14:48 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно от днес, към което е приложено договор за правна защита и съдействие.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Гранд груп 2008”ООД, редовно призована, не се представлява.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба Г.В.К. против заповед № РД-16-756/09.08.2016година на кмета на община Поморие, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж „Вътрешно преустройство на таванско помещение” /кота+2.65/, находящ се в „Едноетажна жилищна сграда”, разположена в западната част на поземлен имот с идентификатор 57491.503.38 по КККР на гр.Поморие представляващ УПИ VІ693 , кв.10 по плана на гр.Поморие.

 

С Определение № 1535/13.09.2016година е УКАЗАЛ е доказателствената тежест на страните и е допуснал  като писмени доказателства представените с жалбата и административната преписка писмени документи.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище по жалбата от кмета на община Поморие вх.№9228/05.10.2016година.

 

С писмо вх.№9609/17.10.2016г. от ответника кмета на община Поморие са представени писмени документи, а именно решение №159-МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Поморие/разпечатка от сайта на ОИК –Поморие/ и длъжностни характеристики на служителите извършили констативни актове и протоколи-2бр., заповед №РД-16-1006/07.10.2014г., заповед №РД-16-681/29.07.2014г. и двете на кмета на община Поморие, удостоверение за избран кмет на община по чл.87, ал.1, т.26 и чл.452, ал.2 от Изборния кодекс, №1/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия община Поморие, област Бургас, както и договор за правна защита.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Запознати сме с определение №1535/13.09.2016г. и нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Представените документи касаят материалната компетентност на органа, а ние не оспорваме това. Ние твърдим, че заповедта е материално незаконосъобразна. По доказателственото искане на ответника за допускане на съдебно-техническа експертиза, наистина е   тяхна е тежестта на доказване, но  така формулирани въпросите са неотносими и недопустими, с оглед техническите познания на вещото лице. Въпрос 2 „Да посочи годината или времеви период през която е построен процесният строеж”, това е въпрос на установяване с други доказателствени средства, но ние ще правим искане в тази връзка за гласни доказателства.  По въпрос три, дали строежът е търпим, това е въпрос на преценка от съда. Относно въпрос 4, заявявам, че нямаме строителни книжа, но в случая твърдим, че това не е такова преустройство, което да изисква такива книжа. Експертизата може да опише неописаното според в какво се състои преустройството, то не е описано и не е посочено какво сме направили за да изземем общи части и с какво сме засегнали конструкцията на сградата. Относно въпрос 6, това е правна преценка и заявявам, че  наша е собствеността в момента. Моля да ни бъде допуснат един свидетел при режим на довеждане, с който ще установяваме в какво се състои твърдяното преустройство, кога и от кого е извършено. Ние твърдим, че действително не сме го извършвали.

 

АДВОКАТ Г.: Оспорвам жалбата. Поддържам становището приложено по делото, както и доказателственото искане за допускане на съдебно-техническа експертиза. Запознат съм с определението на съда, което беше докладвано днес и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Правя също искане за допускане на един свидетел, при режим на довеждане, за установяване на същите факти, а именно годината на строителство, какво представлява строежът преди и след преустройството.

 

АДВОКАТ М.: Моля експертизата да бъде допусната, ако е необходимо, след изслушване на свидетелите.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам против експертизата да бъде допусната след изслушване на гласните доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение №1535/13.09.2016година писмени документи, както и представените с писмо вх.№9609/17.10.2016г. от кмета на община Поморие писмени документи като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА на жалбоподателя и ответника по един свидетел при режим на довеждане, които да бъдат разпитани в следващото съдебно заседание.

 

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът ще се произнесе след като събере на гласните доказателства.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 07.12.2016година от 15.00, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:53часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: