ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.03.                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори март                         две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 1768 по описа за 2016 година.                 

   

   На именното повикване в 13:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Гранд груп 2008”ООД, редовно призована, не се представлява.

 

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д., редовно уведомена.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

  ПОСТЪПИЛА е молба вх.№2600/15.03.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя - адвокат М., с искане за отвод на вещото лице на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, предвид  наличието на предварително формирано отношение, което е обективирано пред една от страните и поради забавяне на експертното заключение.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№2634/16.03. 2017 година от вещото лице А.-Д., с искане за удължаване на срока за изготвяне на съдебно-техническата експертиза. Заявява, че се е запознала с документите приложени по делото, но няма все още изисканата и необходимата и информация от община Поморие, за изготвяне на заключението.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.Д.: Не съм изготвила заключението до момента предвид специфичната материя и начина за осигуряване на достъп до мястото, тъй като в кориците на делото няма посочен телефон на жалбоподателя, както и нямаше такъв и на неговия процесуален представител. Едва на 07.03.2017година успях да извърша оглед и то след като една съседка ми обясни къде да намеря съпругата на жалбоподателя, на нейното работно място и по този начин тя се свърза със съпруга си и ми осигуриха достъп. Всичко това съм го описала в молба, с копия за страните, която Ви представям, ведно с искането ми  до община Поморие, във връзка на което получих вече две писма от главния архитект и от кмета на Община Поморие, с отговор зададените от мен въпроси за наличие на конкретна информация в архива на Общината.

Относно искането ми за отвод считам, че то не следва да бъде уважено. Декларирам, че при извършения от мен оглед на място, жалбоподателят ме попита не е ли достатъчно доказателство за законност на постройката факта, че в документа за покупко-продажба е вписано помещение „таванска стая”.  Отговорих, че това не е достатъчно условие за законност на настоящото състояние и начина на ползване на площите и помещенията в подпокривния обем на сградата, както и че по действащото законодателство понастоящем няма процедура за узаконяване на незаконни строежи, за които няма приложени декларации за съгласие на съсобствениците на имота и от собствениците на съседните имоти, за случаите, в които строежите са разположени на регулационните граници, т.е обяснила съм на жалбоподателя от техническа гледна точка как стоят нещата според действащото законодателство. На този етап жалбоподателят не ми е представил документи, въпреки че го попитах при огледа. 

Представям референция от Административен съд Бургас за над 100 дела, че не сами искали отвод и представя декларация че с никоя от страните по делото нямам отношение.

 

АДВОКАТ Г.: Не са налице основания за отвод на вещото лице. Жалбоподателят не е представил доказателства за твърдяната от него предубеденост на вещото лице, като такива не се установяват и от изявлението на вещото лице в днешното съдебно заседание.  С оглед на горното, моля да бъде оставена без уважение молбата за отвод.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА представените от вещото лице в днешното съдебно заседание молба, ведно с 2 броя писма от Община Поморие и искане изхождащо от вещото лице Д., декларация по чл.35, ал.2 от Наредба №2 от 26.06.2016година за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и референция.

Съдът, предвид заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна молба, искане за отвод на вещото лице обосновано в нормата на чл. 22 ал. 1, т. 6 от ГПК субсидиарно приложим с чл. 144 от АПК, намира следното:

          В нормата на чл. 22 от ГПК са регламентирани основанията за отвод, като съгласно ал. 1, т. 6 от същия текст основание за отвод е налице по отношение на лице, относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие. С оглед заявеното в днешното съдебно заседание  от вещото лице и предвид представената декларация по чл.35 ал.2 от Наредба№2 от 26.06.2015година и предвид липсата на доказателства относно твърдението на адвокат М. за предубеденост, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането за отвод на вещото лице А.-Д..

         УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай на несъгласие със заключението на вещото лице може да го оспори, респ. да поиска назначаването повторна или тройна експертиза.

         АДВОКАТ Г.: Няма да соча доказателства към момента. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си.

Съдът намира, че следва да се предостави възможност на вещото лице А.-Д. да изготви заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2017 година от 13.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Адвокат М. да се счита редовно уведомен.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д., уведомена от днес.

 УКАЗВА на вещото лице, че съгласно разпоредбата на чл. 199 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, следва да представи заключението най-малко седмица дни преди съдебното заседание.

 

Препис протокола от днешното съдебно заседание и  молбата на вещото лице, ведно с представените доказателства, да бъдат изпратени на адвокат М..

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:29часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: