ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 18.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на осемнадесети октомври                           две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1768 по описа за 2016 година.                 

 

   На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.К., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно призован,  не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Гранд груп 2008”ООД, редовно призована, не се представлява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.А.В..

 

             Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от 18.10.2017г. от адвокат Г., пълномощник на Община Поморие, в която сочи че поради служебна ангажираност не може да се яви на днешното съдебно заседание . Моли ход на делото да бъде даден, да бъде прието заключението на вещото лице, с което е запознат, а подадената жалба да бъде оставена без уважение както и да бъдат присъдени разноските по делото.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

  ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ М.: Запознати сме със заключението на вещото лице.

 ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

 А.В.В.–  години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Вие инженер констурктор ли сте по образование?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, инженер конструктор съм.

 

АДВОКАТ М.: Тези преградни стени засягат ли съществено конструкцията на сградата, променят ли я?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Според мен, не мога да кажа  със сигурност, но по мое мнение, тъй като има стени, които трябва да се разрушат, за да кажа със сигурност, не променят конструкцията на сградата тези преградни стени.

 

АДВОКАТ М.: Има ли промяна на  носещи стени и греди и нарушение на носещите конструктивни елементи в тази връзка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма промяна на носещи стени и греди, най-много на някои преградни, но носещи няма. Носещите конструктувни елементи не са нарушени.

 

АДВОКАТ М.: Създадена ли е в този смисъл опасност за конструкцията?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е създадена опасност за конструкцията на сградата.

 

АДВОКАТ М.:  Нямаме повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице В., на което определя възнаграждение в размер 233 лева, от които 180лв. платими от внесения на депозит (л.272 от делото) и 53лева изплатени от жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ М.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Моля да постановите Ваше решение, с което отмените обжалваната от нас заповед на кмета на община Поморие, като съобразите доводите в жалбата,  включително заявеното от нас и неоспорено становище и констатираното от вещото лице, че липсва засягане на преградни стени, извинявам се на носещи стени,  засягане на конструкции и в този смисъл не е налице соченото преустройство, като такова, което да засяга конструкцията на сградата. Отделно от това, ще представя писмени бележки, в което ще мотивираме всички останали правни доводи. Моля да ни се присъдят направените по делото разноски. В жалбата сме посочил нарушение при приложение на материалния закон и по процедура, вкл. и неустановяне на момента на извършавне на преустройството, което е особено важно.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.07 часа.

      

         СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: