\ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 10.05.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на десети май                                          две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1768 по описа за 2016 година.                 

 

     На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Гранд груп 2008”ООД, редовно призована, не се представлява.

 

Явява се вещото лице А.-Д., редовно уведомена.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба по факса вх.№4614/10.05.2017г. от процесуалния представител на ответника – адвокат Г., с искане делото да се разгледа в негово отсъствие, предвид невъзможността му да се яви, поради служебен ангажимент. Заявява, че е запознат със заключението на вещото лице и моли същото да бъде прието. В молбата се изразява становище по същество и се иска присъждане на разноски, за което са представени списък с разноски, договори за правна помощ, фактура и банково бордеро за извършено плащане.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

В.В.А.-Д. –  години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, с приложение №1- 15 снимки, което поддържам. Към заключението съм приложила и фото-копие на Заповед №РД-16-190/04.06.1990г. на председател на комисия „ТОУС“ Поморие, копие от кадастралната карта с данни от КРНИ за ПИ с ид.№57491.503.38 по Кадастралната карта на гр.Поморие, копие от искане на вещо лице вх.рег.№ТСУ-351/07.03.2017г., писмо с изх.рег.№ТСУ-351-1/15.03.2017г. на гл.архитект на Община Поморие и копие от писмо с изх.рег.№ТСУ-351-2/20.03.2017г. на кмет на Община Поморие, предоставени ми при справките  в община Поморие. Представям справка-декларация и декларация по чл. 45 ал 2 от Наредба №2 от 29.06.2015г. за вписването квалификацията и възнаграждението на вещите лица.

 

АДВОКАТ М.: Заключението е обстойно, като имам няколко въпроса  по въпросите зададени от община Поморие. На въпрос 1 питат представлява ли строеж и част от строеж извършеното, без да се уточнява какво е извършено, като на моя въпрос, отговаряте, поради извършване на финишни покрития и т.н.,  може ли да отговорите въз основа на какво приемате, че е била извършена реконструкция, кои са тези същностни работи, които го определят като реконструкция, като ние по долу сме попитали дали не представлява текущ ремонт? Въз основа на кои установени от вас СМР-та приемате, че е реконструкция?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Определенията за различни видове СМР-та, вкл. и за реконструкция са дадени в §5 към ДР на ЗУТ и съгласно определението за реконструкция и констатираното при огледа на място, считам, че промяната касаеща начина на подпиране конкретно изместване на вертикалните елементи поемащи натоварването от надлъжната греда, се явява от този вид промени, визирани в определението за реконструкция.

АДВОКАТ М.: Т.е., ако има местене на вертикални обходни подпори, то има реконструкция?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Да, защото те са били  изместени.

 

АДВОКАТ М.: Кога са били изместени и къде е било местоположението преди това на тези подпори и какво е било първоначалното им естество?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Относно датата на извършените СМР-та предмет, на процесната заповед, по делото са приложени, предоставени от община Поморие документи, визиращи констатациите за конкретния строеж при извършени от комисии огледи на място, а  при отправените писмени запитвания относно наличие на разрешение за строеж, каквото има приложено по делото, отговорът е че такова няма в архива на общината. При извършената справка, лично ми бе предоставена книгата за издадените за този период разрешения за строеж и под номера на приложеното на л. 57 от делото, разрешение за строеж №42 от 10.04.1990г., в община Поморие фигурира разрешение за строеж под №42 от 09.04.1990година, издадено на друго лице, за друг адрес и друг строеж. От дата 10.04.1990г. има  разрешение за строеж с № 41, също издадено на друг възложител, с друг адрес и за друг строеж. Жалбоподателят по делото писмено е декларирал и декларацията е нотариално заверена, приложено по делото, че СМР-тата по сградата са извършвани през1990 година от предходния собственик на имота. В същата декларация конкретизира, че това е било извършено като основен ремонт на покрива, съгласно приложеното към декларацията разрешение за строеж, но тъй  като такова няма с този текст, под този номер  в архива на община Поморие, не съм в състояние да отговоря дали упоменатия  срок в декларацията е действително момента на изпълнените СМР-та.

 

АДВОКАТ М.: Да, резюмирам, че Вие не можете да посочите по строителна документация, кога е извършено местенето на подпорни опори, ако има такова и което Вие определяте като реконструкция.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Да, защото няма такова в книгата.

 

АДВОКАТ М.: Не сте го посочили, в заключението, това което заявихте сега, че сте правили справка в регистъра на разрешенията за строеж, казахте че не се открива разрешение за строеж на името на Веселин К. за основен ремонт на покрива, а сега допълването, че сте разгледали и описна книга за разрешения  за строеж.  Относно въпрос 3, зададен от ответника, въпреки че считам че повечето зададени въпроси са чисто правни, за преценка дали строежът е търпим, Вие  сте го преценили спрямо двете хипотези на § 16 от ЗУТ и чл.184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, като едното е преди 1984г., а другото преди 2002година, то второто не е и търпимост, съгласно практиката на Върховен административен съд. Как  приемате, че не може да попадне в хипотезата на §16 от ЗУТ при положение, че не може да установите датата на извършването, защото  датата на извършване е важна за търпимост?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  А.-Д.: Към съдебно-техническата експертиза, съм приложила и копия от наличните в Община Поморие кадастрални, регулационни и застроителни планове, като подробно съм описала в констативната част на заключението, съгласно тези планове, какъв е контура и обозначението на сградите, обозначени по действащата кадастрална карта, с конкретни идентификатори, в обема на които е поместен строежът, предмет на процесната заповед. За целия този предходен, настоящия  и действащ ПУП в архива на Община Поморие няма документации и книжа отнасяща се за СМР-та по постройки, с местоположение идентично на съществуващите понастоящем.

 

АДВОКАТ М.: Ще Ви  прекъсна, тъй като търпимият строеж е без строителни книжа, но е търпим по ПУП. Като сте изследвали  търпимостта, като следва да се има предвид годината на извършване и дали е бил допустим по ПУП?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Нито по предходните, нито по сега действащия ПУП, на това място в имота няма предвидена застройка, както и няма приложени книжа, с искане за такава по временни или постоянни членове, или за включване на съществуваща такава в режим на застрояване, нито книжа касаещи съгласие на заинтересованите собственици, предвид местоположението на две вътрешни граници. Въз основа на тези констатации считам, че тази постройка, или тъй като е с два идентификатора в момента, тези застройки, това застрояване, не попада в хипотезите на обектите, визирани в §127 и §184 от ПЗР на ИД на ЗУТ.

 

АДВОКАТ М.: А, по §16 от ПЗР на ЗУТ, където строежи изградени до 1987година, са търпими ако са били допустими по действащите ПУП-ве. По §16 от ПЗР на ЗУТ се акцентира, че следва да са допустими на предвижданията на действащия ПУП, като основание за произнасяне относно допустимостта на строежа.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Няма да повтарям отново, че нито по предходните, нито към настоящия действащ ПУП, няма градоустройствена основа, предвиждаща застрояване като местоположение на този имот.

 

АДВОКАТ М.:  На стр. 2 разяснявате предвижданията на ПУП от 1988година, но търпимостта изследвате към 1887година. Кой ПУП е действал преди 1988г., както и сградата която е процесната реконструирана  представлява ли допълващо застрояване и в този смисъл може ли да се ситуира в ПУП с виза за проектиране , сега визата по чл.147 от ЗУТ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: На стр.3 от заключението съм коментирала всички налични предходни планове за тази част от територията на община Поморие и съм приложила копия от тях, видно от които там няма виза за предхождащия период. Относно допълващото застрояване, както по сега действащите разпоредби на ЗУТ, така и по предходните закони, правилници и наредби, касаещи устройство на територията, за този вид постройки, има категорично ограничение относно броя на етажите и височината на постройките, като изрично са конкретизирани размерите за височина, когато постройката се намира свободно стояща в даден имот, на минимално изискуемите отстояния от вътрешни граници, както и за случаите, в които тя се намира свързана на вътрешните граници между два или повече УПИ-та. Процесната постройка и факта, че тя не е едноетажна.

 

АДВОКАТ М.: Последният ми въпрос, на който  отговаряте в отговор  5,6,7, да разбирам ли че заради извършването на ремонти или СМР-та, наличието на закрити обеми, пише в заключението си, Вие не можете да отговорите дали има преместени зидове, преградни стени, носещи колони, които да засягат конструкцията и нейната носимост, и дали това не е въпрос по-скоро за инженер- конструктор. Въпросът ми е във връзка, твърдението, ние винаги сме твърдяли, че сме извършили текущ ремонт и твърдим, че не сме местили зидове, преградни стени, носещи колони и не сме засягали конструкцията. Ние сме извършили реконструкция на горния етаж и в тази връзка задаваме въпроса, има ли данни да са извършвани такива местения?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Категорично има изместени на елементи от конструкцията на покрива, като подробно съм упоменала, че се касае за вертикални стълбове, подпори или така наречените „попове“, без каквито елементи няма как да се поеме натоварването от покривната конструкция, вкл. и полезни товари  като сняг, вятър и други. Това изместване е направено с цел освобождаване на пространството и ползването по настоящия начин, като  изместените първоначално дървени вертикални елементи са се намирали на местата на двете врати вероятно, в смисъл, че може да са се намирали и кардинално на други места, но приемам в най - добрия вариант, че тези вертикални колони стълбове или „попове“ са се намирали точно в осите на съществуващите понастоящем прегради. Понастоящем е видно и от фотографиите, че пресичането на надлежната греда с тези прегради е при наличие на отвори в преградите за преминаване, което означава, че вертикалните носещи елементи са изместени от едната или от другата страна на отворите, като за целта е изпълнена реконструкция на дървената покривна конструкция. Понастоящем предвид това, че са скрити преградите с обшивки и довършителни СМР-та, не може да се коментира дали сегашните  вертикални елементи са дървени,  стоманобетонни или други, но категорично има такива и тяхното настоящо местоположение не съвпада с първоначалния вид на дървената покривна конструкция.

 

АДВОКАТ М.: На 7 въпрос, изводът Ви, че са местени съществуващи дървени вертикални подпори, основа ли се на ясна, точна представа къде са били преди ремонта, реконструкцията, наричаме го условно или просто предполагате къде са били?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Те са били точно под тази надлежна греда.

 

АДВОКАТ М.: Това установено ли и е по някакъв план , екзекутив или по Ваше съждения е?

 

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ А.-Д.: По теория и практика на покривните конструкции, това са конструктивни схеми, които се учат от конструктори  и архитекти.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Д.,  на която определя възнаграждение в размер на 759 лева, от които 500лева платими от внесения на депозит (л.176 и л.178), и 259лева вносими от страните, като  130лева от Община Поморие в 7-дневен срок от уведомяването и 129 лева вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесените депозити ще бъдат издадени изпълнителни листи.

АДВОКАТ М.: Ще Ви моля, да изискате от ответния административен орган регистър или книга на подреждане на издадени разрешения за строеж към месец април 1990г. Това е във връзка с настоящия спор и отговора на вещото лице по заключението,  за съществуването на разрешение за строеж под №42, но не за настоящия обект, не за настоящия адрес и възложител, като вещото лице се обоснова днес.

 Оспорвам  отговорите на вещото лице  архитект, относно отговорите на въпрос 3 за търпимостта, отговора по въпрос 1 относно реконструкциите и отговорите по следните три въпроса относно това, при преустройството има ли местени стени или не, които засягат конструкцията на сградата. Вещото лице не е работило със събраните в предходното съдебно заседание  гласни доказателства, на водени от нас, ответника и заинтересова страна свидетели, които  обясняват коя година и какви ремонти са правени в процесната сграда. Съжденията относно така наречените конструктивни елементи, дървени в случая, са теоретично обосновано предположение, хипотетични и в този смисъл обаче, предвид предмета на спора, ние сме разпитали свидетели, в предходното съдебно заседание,  където те описват кога и какво е правено в помещението. Едното е от 1998 година, а другото от 1989 година и в тази връзка ми се струва, че вещото лице трябва да се отговори на този въпрос като се ползват свидетелските показания. За да не възникне спор, считам, че на последния наш въпрос,  отговор следва да даде инженер- конструктор, като в този смисъл правя искане за допълнителен отговор от друго вещо, а именно от инженер - конструктор,  като даде допълнителен отговор на въпрос 6, б. Б от заключението на настоящото вещото лице. Останалите оспорвания по другите въпроси са във връзка с чл.200, ал.3 от ГПК.

По повод представения списък за разноските от адв.Г., правя възражение за прекомерност.  Възнаграждението е три пъти и половина над минималното при наличието на юрисконсулт на Общината.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№4614/10.05.2017г. от процесуалния представител на ответника – адвокат Г., списък с разноски, договор за правна помощ, фактура и банково бордеро за извършено плащане.

 

 ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

УКАЗВА на кмета на Община Поморие в 7-дневен срок, от уведомяването да представи по делото посочените от адвокат М. в днешното съдебно заседание, писмени доказателства.

 

УКАЗВА на кмета на Община Поморие, че  при не представяне на доказателствата в срок, следва санкция.

 

По искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза,   с допълнителен въпрос по  т.6 от заключението на вещото лице, която да се извърши от инженер конструктор, съдът ще се произнесе след депозиране на писмените доказателства от ответника.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.06.2017г. от 13,50часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се уведоми ответника кмета на Община Поморие, за изпълнение на дадените указания в днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: