Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1731                      12.10.2018г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Бургас                                                             ХІІІ-ти състав

На двадесети септември,                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Панайот Генков

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

Секретаря: С.А.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 1767 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба подадена от Г.Д.М., ЕГН-**********,***, срещу решение № 228 от 14.06.2018г., постановено по НАХД № 368/2018г. на Районен съд - Несебър, с което е изменено наказателно постановление № І-479/11.05.2017г. на началника на сектор ОП в РУ-Несебър при МВР, с което за нарушение чл.64, ал.1 от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР, му е наложено административно наказание глоба в размер на 250 лева, като съдът е намалил размера на глобата на 100 лева.

 Касаторът счита, че решението на районния съд е незаконосъобразно. Според процесното наказателно постановление (НП), той като нарушител бил отведен в сградата на РУ-Несебър и му бил съставен акта за установяване на административно нарушение (АУАН). От доказателствата се установявало, че в същия час и дата му били съставени още два АУАН от други служители на МВР на други две различни места, което счита за физически невъзможно. В съдебно заседание касаторът не се явява, не се представлява и не прави искания.

Ответникът – началника на сектор ОП в РУ-Несебър при МВР, редовно уведомен, не се явява пред съда, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и пледира за потвърждаване решението на първоинстанционния съд.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно. 

С него Районен съд - Несебър е изменил процесното НП № І-479/11.05.2017г. на началника на сектор ОП в РУ-Несебър при МВР, с което за нарушение по чл.64, ал.1 от ЗМВР, на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР, на касатора била наложена глоба в размер на 250 лева, като съдът е намалил глобата на 100 лева. В хода на съдебното следствие била установена следната фактическа обстановка: На 15.04.2017г. около 16,30 часа в гр.Свети Влас, ул.Байкал, при извършвана полицейска проверка и издадено ясно разпореждане на висок тон да спре на място, Г.М. не изпълнил разпореждането. Отправено му било второ разпореждане да спре, той отново не го изпълнил и продължил да се движи, с което възпрепятствал проверката. От двукратния разпит на актосъставителя в проведените производства пред районния съд безпротиворечиво се установява, че двамата полицейски служители – С. Колев и Н. Енчев, извършили проверка на група младежи в края на гр.Свети Влас, ул.Байкал, към екопътеката. Останалите младежи спрели и представили личните си карти, но касаторът М. въпреки разпорежданията на полицаите продължил пътя си и не спрял. Всеки от двамата полицаи му разпоредили да спре, включително на висок тон, но М. продължил надолу по улицата, при което той бил догонен от служителите и задържан. При задържането касаторът оказал съпротива, което наложило използването на специални техники и помощни средства – белезници. Бил отведен в районното управление, където му били съставени няколко акта за установяване на административни нарушения. Актосъставителят Колев съставил процесния АУАН за неизпълнение на даденото полицейско разпореждане, а други служители му съставили други актове. Към жалбата до районния съд са представени същите, както и наказателни постановления издадени срещу М., за това, че около 16.30 часа на същата дата в к.к.Слънчев бряг не представя документ за самоличност и носи хладно оръжие.

 За да измени процесното НП районният съд е намерил, че установената в него фактическа обстановка е безспорно доказана, а при издаването на НП и АУАН не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Първостепенният съд е установил, че около 16,30 часа касаторът се е намирал на посоченото в акта и НП място – в гр.Свети Влас, ул.Байкал, а след задържането му е бил отведен в сградата на полицейското управление в к.к.Слънчев бряг, където са му съставени другите актове. Няма разминаване и в часа на нарушенията, доколкото в актовете е използван предлога „около“, а самите проверки на ул.Байкал и в управлението са били извършени по това време. Намаляването размера на санкцията съдът е обосновал със сравнително ниската степен на обществена опасност на нарушителя и липсата на предходни нарушения, както и заради невъзможността да се влошава положението на обжалващия на основание чл.355, ал.2 от НПК при второто разглеждане на делото.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Според установената в хода на съдебното следствие фактическа обстановка, Г.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.64, ал.1 от ЗМВР. От обективна страна той не е изпълнил разпорежданията на полицейските служители. Съгласил се е и с констатациите по АУАН, подписвайки същия без възражение. Всъщност нито в жалбата си до районния съд, нито в касационната жалба има някакви възражения по същество. Касаторът прави само твърдения за допуснати процесуални нарушения в хода на административно-наказателното производство, но не оспорва извършителството на нарушението. От субективна страна същото е извършено умишлено, което се извлича от конкретното поведение на дееца при полицейската проверка. С деянието си касаторът М. е нарушил нормата на чл.257, ал.1, вр. чл.64 от ЗМВР, която задължава гражданите да изпълняват дадените им полицейски разпореждания, ако извършеното не съставлява престъпление.

При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав установи, че решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение. Правилен е изводът на районният съд, че мястото и времето на проверката са точно установени в АУАН и НП, като мотивите в тази насока се споделят и от настоящата касационна инстанция, поради което не необходимо да бъдат преповтаряни.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд - гр.Бургас ХІІІ-ти състав    

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 228 от 14.06.2018г., постановено по НАХД № 368/2018г. на Районен съд - Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:        1.                                                     2.