ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,27.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и седми септември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1767 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15.13 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ А.М.К., редовно уведомен, явява се лично и с адв.В.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 14 от делото.

 

ОТВЕТНАТА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма пречки да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

Адв.С.: Поддържаме иска така, както е предявен. Водим в днешно съдебно заседание и преводач.

 

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на преводача, както следва:

М.А.И.– 31г, гражданка на Русия, разбира и говори български език, без родство с ищцата по делото, неосъждана, несемейна, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да даде верен превод от руски на български език и от български на руски език.

ПРЕВОДАЧЪТ: Представям удостоверение от Дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи на Република България.

        

СЪДЪТ към адв.С.: В исковата молба сте  определили размер на претендиране имуществени вреди, но не сте определили размера на неимуществените вреди. Трябва да определите каква сума претендирате.

Адв.С.: Претендираната от нас сума е в размер на 300лв. за заплащане на неимуществени вреди.

          

Юрисконсулт Д.: Оспорвам иска. Не възразявам по направеното в днешно съдебно заседание уточнение и не желая заради това да се отлага делото.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че направеното днес уточнение на размера на неимуществените вреди следва да бъде уважено.

 

Съдът намира, че следва да бъде прието направеното уточнение на претендираните неимуществени вреди, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за разглеждане иска за неимуществени вреди в размер на 300лв., претендирани от А.К. ***.

 

Адв.С.: Водим един свидетел, който моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание, с чийто разпит ще установяваме неимуществените вреди, т.е. как се е чувствал доверителят ми при съставяне на акта, при получаване на наказателното постановление, за стрес, притеснения и т.н.

Представям за сведение на съда решения по идентичен случай като настоящия, пак за обезщетение по такъв случай.

 

         Юрисконсулт Д.: Не възразявам по направените искания.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че следва да се уважи искането за разпит на свидетел. Да се приемат представените доказателства.

        

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба и административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.С. съдебни решения за сведение.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело НАХД № 2445/2015г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

 

ДОПУСКА до разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

Н. К. – 56г., руска гражданка, неосъждана, съпруга на ищеца по делото, неосъждана, семейна, със статут на временно пребиваващ в България, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

СЪДЪТ към свидетелката К.: Тъй като сте съпруга на ищеца по делото, имате право да откажете да свидетелствате.

Свидетелката К.: Желая да свидетелствам.

 

Разпит на свидетелката К. чрез преводача И:

СЪДЪТ към свидетелката К.: Какво знаете по случая със съставянето на акт на Вашия съпруг, кога се случи това, как го възприе той?

Свидетелката К.: Това беше през месец април 2015г. Аз бях вкъщи, той отпътува  към ж.п.гарата, защото искаше да е там на щанда с литературата. Чаках го, защото той каза, че това е само за един час. Когато си дойде, беше много развълнуван. Разбрах, че нещо не е наред, неговото поведение не беше наред и лицето му беше червено. Знам това, защото през 2013г. той преживя инсулт и на 33год. той има инвалидност. Има проблеми със сърцето, има операция и получи тази инвалидност пожизнено. Успокоявах го, но той беше много разстроен, защото не знаехме законите в България, незнаехме езика. Всяка  година правим личните карти за пребиваване и затова не знаехме как това ще се отрази на нашето пребиваване.

Когато получихме глобата от 50лв., развълнувахме се, не знаехме какво да правим, как да се държим. Защото мислехме, че сме дошли в страна, където се спазват законите и ние като вярващи хора спазваме тези закона и никога не сме нарушавали закони, а се чувствахме като престъпници, защото се намираме в чужда държава. В Русия не сме имали такива случки с полицията.

 

СЪДЪТ към свидетелката К.: Това ли  са листовките, които сте раздавали?

ПРЕДЯВЯВА на свидетелката К. листовки, находящи се на листи 61-66 от АНХД № 2445/2015г.

Свидетелката К.: Да, това са листовките.

 

СЪДЪТ към свидетелката К.: Когато отмениха наказателното постановление, той успокои ли се?

Свидетелката К.: Естествено. Но от вълнението той започна да вдига високо кръвно, дори има документ от лекаря, че трябва да избягва притеснения.

Адв.С.: Адвокат трябваше ли да ангажирате по делото за отмяна на наказателното постановление?

Свидетелката К.: Разбира се. Защото не знаем нито езика, нито законите. Първата година, когато пристигнахме, аз се  грижих за него.

Адв.С.: Трябваше ли да взема някакви допълнителни лекарства, ходихте ли на лекар след съставянето на акта?

Свидетелката К.: На лекар не сме ходили. След толкова много години вече знам какво да направя за неговото състояние. Вкъщи вече имаме голяма аптека с различни лекарства.

СЪДЪТ към свидетелката К.: На Вас беше ли Ви съставен такъв акт и беше ли Ви наложена глоба?

Свидетелката К.: На мен лично не. Само на съпруга ми. Аз си бях вкъщи.

Адв.С.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

Юрисконсулт Д.: Госпожа К. присъстваше в залата по време на разпита на свидетелката по административно дело № 1764/2017г., предходното, което е абсолютно идентично.

Адв.С.: Заявявам, че свидетелката беше извън залата.

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетелката, същата беше освободена.

 

Адв.С.: Въпреки, че  наказателното постановление беше отменена, от Община Бургас ни изпратиха покана отново да изплатим глобата. Представям писмото-покана от общината и за сведение представям съдебни решения по идентични случаи.

Представям списък на направените разноски, които претендираме. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Д.: Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да уважите така предявения иск ведно с направеното днес уточнение. Считам, че са доказани напълно трите изискуеми по ЗОДОВ предпоставки – отмяна на наказателното постановление, настъпили имуществени вреди, за което са представени писмени доказателства, както и доказани в днешно съдебно заседание неимуществени вреди. Клиентът ми е в недобро здравословно състояние и всякакъв такъв стрес, неразбиране на езика, наказание, би го стресирало допълнително, а също така и притеснението дали ще продължи пребиваването му в страната. Общината, въпреки че е отменено наказателното постановление, същата отново е поискала да бъде заплатена по същото това наказателно постановление глобата.

Моля да ни присъдите направените разноски по делото, съгласно списъка, който представих.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че искът е неоснователен и недоказан. Изложил съм аргументи в отговора на исковата молба. По отношение на неимуществените вреди считам, че размерът е завишен и този процес не бива да се използва за обогатяване на лицата излишно.  По отношение на претендираните разноски считам, че трябва да са в минимален размер.

Моля да постановите решение в този смисъл.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в минималния размер.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба относно предявеният иск за имуществени вреди е основателна и следва да се уважи. В този смисъл са представени доказателства по АНХД № 2445/2016г. на Районен съд гр.Бургас, който е отменил наказателното постановление на Община Бургас. Представен е договор за правна помощ, съществува доказателство за платен адвокатски хонорар от 500лв, налице е пълномощно за участие на адвокат в административнонаказателното производство. Съгласно ТР № 1/2017г. тези хонорари представляват пряка и непосредствена последица като вреда от отмяната на наказателното постановление.

Относно неимуществените вреди считам, че са недоказани. В случай, че решите да уважите иска за неимуществени вреди, моля да определите един размер в разумни  граници, съгласно съдебната практика - не повече от 100-150лв.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: