ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                    ХІІ-ти административен състав,

на двадесет и пети октомври                     две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

При прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 1766 по описа за 2017 година.                 

   

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Е.В.К., редовно призована, не се явява, за нея от адвокат С., с  пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова .

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

         

  Производството е образувано по искова молба на Е.В.К. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Община Бургас за изплащане на обезщетение в размер на 600 лева, представляващи имуществени вреди и  неимуществени вреди, определени от съда по справедливост,  ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане и съдебни и деловодни разноски по настоящото производство - държавна такса и адвокатски хонорар. Постъпило е уточнение на исковата молба вх.№8111/03.08.2017г. от процесуалния представител на ищеца, адвокат С. като имуществените вреди се претендират за платени хонорари за правна  помощ по НАХД № 2442/2015г. на Районен съд - Бургас в  размер на 600лв.. и 300лв. неимуществени вреди, изразяващи се в силен емоционален стрес и притеснения, причинени в резултат на същото това производство, с което е отменено наказателното постановление.

 

ИЗИСКАНО е и е ПРИЛОЖЕНО по делото НАХД№2442/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

 

По делото е ПОСТЪПИЛ отговор от ответника по исковата молба, като се оспорват исковете като неоснователни и недоказани.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия

         

          АДВОКАТ С.:  Поддържаме исковата молба, така както сме я предявили, с направеното уточнение към нея. Моля да ни бъде допуснат до разпит един свидетел, който водим в днешното съдебно заседание във връзка с доказване на неимуществените вреди. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорваме исковите претенции по основание и размер. Поддържаме отговора на исковата молба, приложен по делото. Да се приемат представените по делото доказателства. Предоставям на съда по искането за разпит на свидетел. Запознати сме  с направеното уточнение.

 

           ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима и отговаря на изискванията на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Да се приемат представените по делото доказателства. Да се допусне свидетел на ищеца за доказване на неимуществените вреди.

       Съдът с оглед изясняване на обективната истина и фактическата обстановка по делото, намира че следва да бъде допуснат до разпит водения свидетел, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДОПУСКА до разпит един свидетел на ищеца, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 ПРИСТЪПВА към  разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала и съдът снема самоличността му, както следва:

            С.А.С.   - г., руски  гражданин, неосъждани, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Разбирам български език и нямам нужда от преводач.

АДВОКАТ С.: От колко време познавате Е.К. и знаете ли какво се случи във връзка издаден акт?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: От три години и половина познавам Е.. На 12.04.2017г., Е. беше щанда с материали на площада на жп гарата, когато ми се обади и каза, че дошъл някакъв полицай и иска да и  напише акт. Аз и казах да прецени нещата и ако и трябва помощ, да ми се обади. Като тези неща приключиха,  тя ми се обади и се срещна с мен да и помогна да напише възражение по акта, защото не разбира български и да направя нещо с документите.

АДВОКАТ С.: Как се чувстваше Е., като я видяхте след издаването на акта?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Тя се чувстваше не добре. Беше стресирана и малко така говореше трудно и притеснено заради акта, защото се чудеше какво ще стане занапред с документите и пред миграционните служби, тъй като тя гражданка от Беларус и се чудеше дали ще може да остане тук. Беше много притеснена дали ще и продължат престоя.

 

АДВОКАТ С.: Е. само във връзка с акт ли Ви се обади или има и съставено наказателно постановление с глоба?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Е. получили наказателно постановление, с което  и е наложена  глоба.  Като получи наказателното постановление, пак ми се обади, пак и помогнах. Пак беше много притеснена, защото мислеше, че тази дейност е разрешена в България и че не е нарушила законите, а беше наказана.

АДВОКАТ С.: Във връзка издаденото наказателно постановление, Е. имаше ли заведено дело в съда?

 СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, имаше образувано дело

АДВОКАТ С.: Е. яви ли се в съда по това дело и как се чувстваше?

  СВИДЕТЕЛЯТ С.: Тя беше в съда по повод на това дело и беше стресирана  и притеснена да дойде в съда и да отговаря за неща, за които е мислела, че не са нарушение и че е права. Беше развълнувана и притеснена, защото не е нарушила закона, а трябва да се защитава.

АДВОКАТ С.: След постановяване на съдебното решение във връзка Наказателното постановление, което е отменено, как се чувстваше Е.? 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: След излизане на съдебното решение, тя беше по-добре, тъй като бяха отменили Наказателното постановление,  но не знаеше как ще бъде работата с миграционните документи, дали няма да и направят проблем с оставането и в страната, и пак ми се обади.  Всеки път ми се обаждаше като имаше такива проблеми, защото не говори много добре български език. Има син инвалид, за който се грижи и възрастни родители, беше притеснена дали ще остане в страната, като има съставен акт.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Има ли по ваша жалба образувано дело в Административен съд- Бургас?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, аз имам друго дело, по което аз съм ищец в Административен съд Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: В какво се изразяваше помощта, която отдавахте на К., казахте, че сте помагал и при съставяне на акта?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не при съставянето на акта. Като го съставиха, аз и помогнах да напише възражение, тъй като беше притеснена и не знаеше какво ще стане за напред. Трябваше да отговаря на документите, защото тя не знаеше как трябва да направи това.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Знаете ли друго образувано дело да има по нейна жалба, освен това?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не мога да кажа дали има образувано друго дело.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля С., като  той напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ С.: Представям за сведение съдебна практика на Върховен административен съд  и други административни съдилища. Представям договор за правна защита и съдействие и списък на разноските. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Няма да соча други доказателства. Правя  възражение по отношение на адвокатското възнаграждение, което е поискано. Считам го за прекомерно

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да се позовавам на нови доказателства. Нямам  доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба, писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА по делото НАХд.№2442/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

 

ПРИЕМА за сведение съдебна практика представена в днешното съдебно заседание от адвокат С..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите, така предявената искова претенция. Същата считам за  доказана, тъй като  са  изпълнени, а  и се доказаха и трите кумулативно предвидени предпоставки по ЗОДОВ, а именно отмяна на незаконосъобразен акт,  настъпили имуществени вреди, за което са представени писмени доказателства – заплащане на адвокатско възнаграждение, приложено към делото по отмяна на Наказателното постановление, както и доказани в днешно съдебно заседание неимуществени вреди, с разпитания в днешното съдебно заседание свидетел, а именно притесненията на ищцата, че и е бил съставен акт на език, който не  владее толкова добре и е потърсила свидетелят, за да и помогне да изготви възражение. Ищцата е изпитала стрес при съставянето на НП,  както и  при явяването и в съдебно заседание по отмяната му. Притеснена е била във връзка това дали ще може да остане да пребивава в страната. Моля да ни присъдите разноските по делото, като същите са в законовия минумим и по отношение на адвокатското възнаграждение, поради което моля да бъде присъдено изцяло.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите исковите претенции като неоснователни, както за имуществените, така и за неимуществените вреди. Искът за за неимущуствени вреди  не беше доказан, тъй като не се доказа емоционален стрес на ищцата от разпита на свидетеля. Освен това моля да вземете предвид, че разпитаният в днешното съдебно заседание  свидетел има образувано друго административно дело и считам, че той е заинтересован от изхода на настоящото производство, и моля да не се взимат предвид неговите показания. Моля да вземете предвид доводите изложени в отговора по исковата молба. Моля за присъждане на юрисконсутско възнаграждение.

   ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, предявеният иск за имуществевени вреди, считам за основателен.  В този смисъл е тълкувателно решение №1 от 15.03. 207г. на ВАС, в смисъл, че наказателните постановления по своя характер са приравнени на административни актове по смисъла на АПК. Отмяната на наказателните постановления според това тълкувателно решение води до причиняване на имуществени вреди, като заплатените адвокатски хонорари се явяват пряка и непосредствена последица от отмяната на НП като незаконосъобразно. Конкретният случай е такъв, поради което считам, че  предявения иск за имуществени вреди  е основателен и следва да бъде уважен.

 По отношение на претендираните неимуществени вреди не считам, че предявената претенция е основателна, тъй като от показанията на свидетеля С. такива не се установиха, освен състояние на дискомфорт, което не е достатъчно да се приеме, че са причинени преки и непосредствени неимуществени вреди, а както посочи  и ответната страна, самият свидетел е заинтересован по делото, тъй като е ищец по друго подобно дело. Моля да уважите предявения иск относно имуществените вреди. В този смисъл има представени доказателства - договор за правна защита, в който е отразен размера на заплатената сума, както и пълномощно, а искът за неимуществени вреди оставите без уважение като недоказан.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: