ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 22.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори ноември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1766 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят и ищец - „ЕКО РЕСУРС” ЕООД - редовно уведомен - явява се управителят Ж..

         За ответника – ДФ „Земеделие” София - редовно уведомен, се явява юк. Л. с приложено по делото пълномощно.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ констатира, че между страните по предявения иск не е изпълнена процедурата по чл. 131 – 133 от ГПК във връзка с чл. 203, ал 2 от АПК и § 1 от ДР на ЗОДОВ.

Прилагането на императивните процесуални норми за размяна на книжа и даване на възможност на ответника да се запознае със съдържанието на исковата молба е гаранция за законосъобразното развитие на процеса.

Затова, на основание цитираните разпоредби, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

         Производството е образувано по искова молба от „Еко ресурс“ ЕООД със съдебен адрес ***, против Държавен фонд „Земеделие“.

Правно основание на иска е чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 204, ал.2 от АПК.

Претендира се обезщетение за материални и нематериални вреди.

Цената на иска е 7 527,40 лева за претърпени имуществени вреди (лист 3-4) и 10 000 лева – за претърпени неимуществени вреди (лист 25).

         Исковата молба е редовна, поради което съдът намира, че следва да бъде приета за разглеждане. При това положение следва да се връчи препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея, на ответника за писмен отговор.

         Мотивиран от горното и на основание чл. 131, ал. 1 от ГПК, съдът

 

   Р А З П О Р Е Д И:

 

         ВРЪЧВА препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея, както и копие от настоящия съдебен акт на ответната страна – Държавен фонд „Земеделие“.

         УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА да подаде писмен отговор в едномесечен срок от получаването на исковата молба.

         Писменият отговор задължително трябва да съдържа:

1.     Посочване на съда, номер и делото;

2.     Името и адрес на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива;

3.     Становище по допустимостта и основателността на иска;

4.     Становище по обстоятелствата, на които се основава искът;

5.     Възражения срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават;

6.     Подпис на лицето, което подава отговора;

 

УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че в отговора на исковата молба е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи всички писмени доказателства, с които разполага.

Към отговора на исковата молба следва да представят – пълномощно, когато отговорът се подава от пълномощник и преписи от отговора и приложенията към него за ищеца.

УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че ако в установения едномесечен срок от получаването на исковата молба не подаде писмен отговор, не вземе становище, не направи възражения, не оспори истинността на представен документ, не посочи доказателства, не представи писмени доказателства или не упражни правата си по чл. 211, ал. 1 – да предяви насрещен иск, по чл. 212 – да предяви инцидентен установителен иск и по чл. 219 – да привлече трето лице, той губи възможността да направи това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че ако не депозира в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото по делото заседание, ищецът  може да поиска постановяването на неприсъствено решение.

Разпореждането е окончателно.

СЪДИЯ:

ДА СЕ ИЗИСКА заверено копие от решението по административно дело № 9241/2013 година от Административен съд – гр. София.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.01.2017 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: