ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 15.01.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети януари                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. С.Д.

      2. Л.А.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия

КНАХ   дело    номер   1766     по    описа    за   2008  година.

На именното повикване в  10.15 часа се явиха:

 

Касаторът – Д.С.Ч., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат К., редовно упълномощен.

Ответникът – Началник РПУ – Средец, редовно призован,  представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Ч.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВ. К. - Поддържам касационната жалба. Имам доказателствени искания. На първо място считам, че делото е решено при съществена непълнота на доказателствата, поради което Ви моля да изискате от административнонаказаващия орган да предостави доказателства за калиброването на радара, с който е извършено засичането, Инструкция за работата на Радар ТR 4, Справка за засичаните скорости на процесната дата. Относно калиброването на радара, административнонаказващия орган пред първа инстанция е бил длъжен да докаже всички обстоятелства, по които е установено нарушението. На второ място Инструкция за радар ТR 4. Актосъставител или свидетел трърдят, че когато има разнопосочно движение на превозни средства радара се изключва, независимо, че радара може да засича и в двете посоки. Разпечатката на всички засечени скорости на процесната дата е необходима, за да се установи точната фактическа обстановка. Преди табелата участъка е прав на около километър и 300 м. По показания радарът работел в „режим А”. Ако допуснете като доказателство Инструкцията, ще се установи, че такъв „режим А” няма. Радарът е засякъл превозно средство преди зоната за ограничение. В този смисъл Ви моля да допуснете събирането на тези доказателства и да отложите делото за друга дата.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че доказателствените искания са допустими  и моля да ги уважите.

 

Съдът намира, че доказателствените искания направени от адв. К. - процесуален представител на касатора са допустими и като такива следва да бъдат уважени, като се задължи ответникът да предостави необходимите писмени доказателства, а делото да бъде отложено за друга дата.

По изложените по-горе съображения съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответникът в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи писмените доказателства съобразно направените от адв. К. - процесуален представител на касатора доказателствени искания - доказателства за калиброването на радара, с който е извършено засичането, Инструкция за работата на Радар ТR 4, Справка-разпечатка за засичаните скорости на процесната дата. Като следва да се уточни, че разпечатката от засечените скорости от процесния радар са за датата, на която е извършено административното нарушение и следва да касае времевия отрязък от 15.30 от 17.00 часа.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.02.2009 година от 10.50 ч., за която дата страните са уведомени.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: