ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1765 по описа за 2018 година

 

          На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.Ф.М., редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адв.А.,  редовно упълномощен, с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ Р.П.НАЧАЛНИК ГРУПА АНД СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от О.Ф.М., ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ПАМ/ № 18-0769-001516/12.06.2018г., издадена от Р.Т.П.на длъжност началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“ Бургас, упълномощена със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на О.Ф.М., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – Изземване на свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл.157, ал.4 от ЗДвП.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

                Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указвана ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

 

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.А.: Поддържам жалбата си. Нямам възражение по доклада. Представям доказателство, което моля да приемете-протокол от проведено допълнително обучение на водачите на МПС, съгласно чл.158, ал.1 т.1 от ЗДвП от 25.07.2015 година, тъй като по делото не е представен такъв протокол, разрешение № 1122,заедно с пълната документация.

Съдът намира, че представените писмени документи са относими към предмета на разглеждане, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото разрешение №1122, протокол за резултатите на проведено допълнително обучение на водачи на МПС, заедно с приложени към него списък на кандидатите за възстановяване на контролни точки, списък за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС от 25.07.2015 г., данни за обучаваните и регистър на издадените удостоверения за преминато допълнително обучение.

АДВ.А.: Да се приключи събирането на доказателства. Няма да сочим други доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.А.: От събраните писмени доказателства не се установи по безспорен и категоричен начин, че са отнети всички контролни точки. Видно от представените протоколи относно допълнителното обучение за възстановяване на контролни точки- протокол №145/02.08.2008 година, с който са възстановени 13 контролни точки, протокол №66/11.09.2010 г. са възстановени 13 котролни точки. С протокол №36/10.12.2012 година са възстановени 13 контролни точки и протокол №31/13.04.2013 година са възстановени 13 контролни точки. През 2013 година освен, че е допуснат да възстанови контролни точки, той е изкарал категория „С+Е“ като е издадено ново свидетелство за правоуправление. Не беше представен протокола от 25.07.2015 година от КАТ Бургас, който протокол  беше представен от нас в днешното съдебно заседание. Видно от него в момента на допускане за възстановяване на контролни точки той е бил на 12 контролни точки и е възстановил 13 контролни точки. През 2015 година има издадени две НП с отнети 12 контролни точки или в случая доверителят ми е на 13 контролни точки.Моля съда да постанови решение, с което да отмени изцяло така издадената ПАМ по чл.171, т.4 от ЗДвП като неправилна и незаконосъобразна.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Моля да бъде отменена заповедта, с която  ми се отнема свидетелството за правоуправление.

 Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: