ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1765 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

Ищецът С. А. С. се явява лично и с адвокат С..

*** се явява юрисконсулт Р..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Постъпило е изисканото от Районен съд- Бургас АНД № 1510/2016г. по описа на същия съд.

 

Адвокат С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. Представям списък на разноските.

Юрисконсулт Р.: Няма да соча нови доказателства, нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА АНД № 1510/2016 по описа на Районен съд- Бургас.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С.: Моля да уважите предявения иск. Считам, че сме изпълнили трите кумулативно изискуеми предпоставки от отмяната на незаконосъобразен акт за настъпили имуществени вреди. По безспорен начин се доказва, че клиентът ми няма българско гражданство и е заплатил тези имуществени вреди, както и от свидетелските показания са доказани настъпилите неимуществени вреди. Моля да присъдите сторени разноски и за настоящото производство.

Юрисконсулт Р.: Първо правя възражение за прекомерност на разноските на ищцовата страна. Моля да отхвърлите предявените искове, като моля да съобразите доводите в отговора на искова молба. Считам, че в настоящото производство не беше доказано наличието на неимуществени вреди, както и размера. От събраните гласни доказателства не се обосновава извод, че от отмененото наказателно постановление ищецът е претърпял стрес. Моля да се има предвид, че свидетелските показания бяха от заинтересована страна, а именно съпругата на ищеца. Моля да ни присъдите възнаграждение за юрисконсулт.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Предявените искове за имуществени вреди считам от една страна за основателни и доказани и считам, че следва да бъдат уважени. Същите се позовават на тълкувателно решение от 2017г., където е казано, че извършените разноски, които са доказани и са платени за процесуално представителство, представляват преки имуществени вреди във връзка с отменени наказателни постановления. Досежно неимуществените вреди считам, че претендираните такива останаха недоказани. Действително санкционираното лице е извървяло път във връзка с процедура по оспорване на наказателно постановление, но това е законоуредена процедура, която няма как да се приеме, че е предизвикваща отрицателни емоционални състояния. Същите са относими към неимуществена вреда. Считам, че във връзка с процесуалното представителство в настоящото производство съдът следва да се съобрази с наказателно постановление, но не считам, че казуса представлява съществена правна сложност и разноските следва да са в минимален размер.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: