ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1764                      24 юли 2018 година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, осми  състав, в закрито заседание на  двадесет и четвърти юли, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                            

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

 

като разгледа  административно дело номер 1764  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Шанс- 92“ЕООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр.Карнобат, Промишлена зона „Север“, ул.“19-та“ №5, представлявано от С.М.Г. против решение №50/1/121471/3/01/04/01 от 15.05.2018 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което, на основание чл.73, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ЗУСЕСИФ/, е определена финансова корекция в размер на 27 381.62 лева.

С разпореждане №3148 от 06.07.2018 г. съдът е указал на жалбоподателя да изправи нередовност по чл.151, т.3 АПК, а именно да заплати по сметка на Административен съд Бургас, в 7-дневен срок от уведомяването, дължимата за производството държавна такса в размер на 274.00/двеста седемдесет и четири/ лева, определена съобразно чл.27, ал.6 ЗУСЕСИФ и представи за това доказателства в деловодството на съда по делото, за което дружеството е уведомено чрез неговия управител на 13.07.2018 г., видно от приложеното съобщение/л.764 от делото/.

В предоставения срок жалбоподателят не е заплатил дължимата държавна такса. Не се установи да има заплатена такава и по сметката на съда, след извършена служебна справка в счетоводството.

При положение, че жалбата, не отговаря на изискванията на чл.151 АПК, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158, ал.3 АПК,  Административен съд Бургас, осми състав:

 

            О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Шанс- 92“ЕООД с ЕИК по Булстат 102270141, със седалище и адрес на управление - гр.Карнобат, Промишлена зона „Север“, ул.“19-та“ №5, представлявано от С. М. Г. против решение №50/1/121471/3/01/04/01 от 15.05.2018 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което, на основание чл.73, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ЗУСЕСИФ/, е определена финансова корекция в размер на 27 381.62 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 1764 по описа на Административен съд Бургас за 2018 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                         СЪДИЯ: