ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,27.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и седми септември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1764 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

ИЩЦАТА Т.М.Б., редовно уведомена, явява се лично и с адв.В.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 11 от делото.

 

ОТВЕТНАТА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма пречки да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

Адв.С.: Поддържаме иска така, както е предявен. Водим в днешно съдебно заседание и преводач.

 

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на преводача, както следва:

М.А.И.– 31г, гражданка на Русия, разбира и говори български език, без родство с ищцата по делото, неосъждана, несемейна, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да даде верен превод от руски на български език и от български на руски език.

ПРЕВОДАЧЪТ: Представям удостоверение от Дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи на Република България.

 

СЪДЪТ към адв.С.: В исковата молба сте  определили размер на претендиране имуществени вреди, но не сте определили размера на неимуществените вреди. Трябва да определите каква сума претендирате.

Адв.С.: Претендираната от нас сума е в размер на 300лв. за заплащане на неимуществени вреди.

          

Юрисконсулт Д.: Оспорвам иска. Не възразявам по направеното в днешно съдебно заседание уточнение и не желая заради това да се отлага делото.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че направеното днес уточнение на размера на неимуществените вреди следва да бъде уважено.

 

Съдът намира, че следва да бъде прието направеното уточнение на претендираните неимуществени вреди, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за разглеждане иска за неимуществени вреди в размер на 300лв., претендирани от Т.Б. ***.

 

Адв.С.: Водим един свидетел, който моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание, с чийто разпит ще установяваме неимуществените вреди, т.е. как се е чувствала доверителката ми при съставяне на акта, при получаване на наказателното постановление, за стрес, притеснения и т.н.

Представям за сведение на съда решения по идентичен случай като настоящия, пак за обезщетение по такъв случай.

 

         Юрисконсулт Д.: Не възразявам по направените искания.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че следва да се уважи искането за разпит на свидетел. Да се приемат представените доказателства.

        

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба и административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.С. съдебни решения за сведение.

ПРИЛАГА към настоящото дело НАХД № 4226/2016г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

 

ДОПУСКА до разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

И.Н.Н.– 61г., руска гражданка, неосъждана, без родство с ищцата, неосъждана, семейна, със статут на временно пребиваващ в България, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетелката Н.чрез преводача И:

СЪДЪТ към свидетелката Н.:  Откъде познавате Т.Б.?

Свидетелката Н: Запознахме се тук в България преди три години на събрание на „Свидетели на Йехова“.

СЪДЪТ към свидетелката Н: Разкажете за този случай на дата 04.06.2016г.

Свидетелката Н: На 04.06.2016г. ние с Т. бяхме на автобусната спирка близо до летището на щанда, на който имаше литература на свидетелите на Йехова, които са основани на библията. След известно време дойде полицейска кола, слезнаха двама полицаи и дойдоха при нас. Взеха литературата, която беше на щанда и ни поканиха да отидем с тях до колата, за да напишат акт, тъй като казаха, че ние нямаме право да стоим там. После съставиха този акт и ние прибрахме щанда и си тръгнахме за вкъщи.

СЪДЪТ към свидетелката Н: Как се почувства Т. след съставянето на този акт и след това от наказателното постановление?

Свидетелката Н: Т. за първи път попада в такава ситуация с полицаи, защото е порядъчен и законопослушен човек. Беше разстроена, защото тя е не е нарушавала законите и беше много притеснена.

Разбира се преживя много, защото ние тук живеем като чужденци, не знаем или малко знаем за законите на държавата, обаче знаем, че България е европейска страна и държава, която спазва своите закони. Тя се притесняваше много, докато те постоянно връщат от Миграцията, тя не знаеше това как ще се отрази на нейното пребиваване тук.

Не мога да кажа, че тя ревеше, но тя беше много стресирана.

Адв.С.: Как се чувстваше Т., когато беше  насрочено вече съдебно заседание във връзка с издаденото наказателно постановление?

Свидетелката Н: За глобата ли говорите? През това време Т. беше в Русия, когато дойде това постановление и се разбра, че ще има съд. Т. имаше някакво лекуване там, тя го прекъсна и се наложи да се върне в България. Разбира се самочувствието й беше лошо, защото след това се наложи да се върне пак в Русия и да направи една операция.

Адв.С.: Знаете ли дали Т. е наела тогава адвокат за делото да я представлява?

 СЪДЪТ към адв.С.: Има доказателство за това. Налично е пълномощно по делото.

Адв.С.: Колко време от съставянето на акта до съдебното решение е изминало и как се е чувствала през този период?

Свидетелката Н: Разбира се беше разстроена, много преживяваше, беше притеснена, защото никога няма да ходи в Русия с полицаите и затова всички хронични болести, които имаше се обостриха. Тя имаше и хронични заболявания. Хората, които живеят заедно с тях, съседи, видяха тази покана за съд и тя беше притеснена какво ще си помислят хората.

Адв.С.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: На Вас съставиха ли Ви акт за установяване на административно нарушение, наложиха ли Ви наказание?

Свидетелката Н: Да. Беше глоба от 50лв. На мен също ми беше съставен акт за същото твърдяно нарушение и също ми беше наложено наказание глоба от 50лв с наказателно постановление.

ПРОКУРОРЪТ: Имате ли образувано административно производство в Административен съд гр.Бургас, с  което да претендирате имуществени и неимуществени вреди за отменен административен акт? Вашето наказателно постановление отменено ли е?

Свидетелката Н: Да. Моята глоба също е отменена. И аз съм завела такова дело за морално обезщетение.

ПРОКУРОРЪТ: Имате ли свидетел по Вашето дело?

Свидетелката Н: Свидетел по моето дело е Т., т.е. жалбоподателката по това дело съм посочила за свидетел по делото, което аз водя.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетелката, същата беше освободена.

 

Адв.С.: Представям списък на направените разноски, които претендираме. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Д.: Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да уважите иска така, както сме го предявили ведно с направеното днес уточнение. Считам, че бяха доказани трите кумулативно изискуеми предпоставки по ЗОДОВ -  отмяна на незаконосъобразен административен акт, настъпили имуществени вреди, за което сме представили писмени доказателства, както и неимуществени вреди. С оглед на ТР № 1/15.03.2017г. считаме, че сме доказали напълно  и безспорно всички направени искания, поради което моля да уважите иска изцяло и ни присъдите разноските в настоящото производство, за което представих списък.

 

Юрисконсулт Д.: Поддържайки писмения отговор, в който подробно съм изложил основания затова, че считам неоснователна исковата претенция, моля да не уважавате иска. Считам, че наказателното постановление само по себе си не представлява административен акт и от своя страна не може да осъществи една от задължителните предпоставки по ЗОДОВ. Считам, че не се представиха доказателства за фактически изплатен адвокатски хонорар и няма доказателства за осъществено процесуално представителство по отношение на защитата по наказателното постановление.

Моля да постановите решение в този смисъл и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в минималния размер.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба относно предявеният иск за имуществени вреди е основателна и следва да се уважи. В този смисъл са представени доказателства по АНХД № 4226/2016г. на Районен съд гр.Бургас, който е отменил наказателното постановление на Община Бургас, находящ се на л.142 от същото дело. Представен е договор за правна помощ, съществува доказателство за платен адвокатски хонорар от 600лв, налице е пълномощно за участие на адвокат в административнонаказателното производство. Съгласно ТР № 1/2017г. тези хонорари представляват пряка и непосредствена последица като вреда от отмяната на наказателното постановление.

Относно неимуществените вреди считам, че са недоказани. Разпитаната в днешно съдебно заседание свидетелка е лично заинтересована от изхода на делото. В случай, че решите да уважите иска за неимуществени вреди, моля да определите един размер в разумни  граници, съгласно съдебната практика - не повече от 100-150лв.

 

Реплика на адв.С.: По настоящото дело сме представили покана, с която сме поканили общината да заплати неимуществени вреди и именно тази практика, която имаме сме представили пред Вас в настоящия случай, че имаме размер на неимуществени вреди в размер на 300лв.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: