П Р О Т О К О Л

         

 

Година 2017, 11.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                    ХІІ-ти административен състав,

На единадесети януари                           две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

При прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 1764 по описа за 2016 година.                 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.В., редовно призован, се  явява лично и  с адвокат Д., с пълномощно л.5 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ – Началник на Пето РУ на МВР Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Величка Костова.

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на  И.М.В. срещу отказ рег.№К-776/08.08.2016г. на началник на Пето РУ при ОД на МВР Бургас, с която е отказано подновяване на разрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана.

С Определение №1707/10.10.2016 година, съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните.

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Запознати сме с определението на съда и нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените доказателства. Представям доказателство за служебната ми ангажираност по повод предходното съдебно заседание, а именно протокол от същата дата. В днешното съдебно заседание  водим един свидетел, който моля да допуснете  до разпит, с оглед изясняване на обективните факти по делото. Представям и моля да приемете разпечатка от Търговския регистър, от която разпечатка е видно, че клиентът ми продължава да бъде управител на охранителна фирма „Аркус- Сигурност“ Бургас. От вчера е разпечатката и е актуална.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените днес доказателства  и тези приложени по делото и да се допусне до разпит искания свидетел.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка  и днес представените от адвокат Д. писмени документи, като доказателства по делото.

ДОПУСКА до разпит водения свидетел, който беше въведен в съдебната зала.

 СНЕМА самоличността свидетеля, както следва:      

 К.С.К. – 40г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото. Свидетелят ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВА да говори.

АДВОКАТ Д.: Моля да разкажете на съда и на нас, къде работите, познавате ли жалбоподателя В., естеството Ви на работа  и имали конфликтни ситуации по време на работа и след работно време?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Работя в „Аркус Сигурност – Бургас“ АД. Работя като организатор охрана на  офис в Созопол и в Бургас. В. го познавам като беше  началник на Районно управление, а сега  е управител на фирмата, в която работя. Естеството на работа е доста сложно. Охраняваме над 4000 обекта в цялата страна и по принцип в повечето случаи се случва извън работно време да обхожда В. офисите като се налага да носи и голяма сума пари.

АДВОКАТ Д.:  Конфликтни ситуации в хода на работата има ли?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да възникват конфликтни ситуации с конкуренцията най-вече. Имам предвид под конкуренция охранителния бизнес.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля К., който напусна съдебната зала.

АДВОКАТ Д.: Няма да сочим други доказателства.  Да се приключи събирането им. Оттеглям искането за събиране на доказателства обективирано в молба от 21.10.2016 г.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите депозираната на вашето внимание жалба срещу отказ рег.№К-776/08.08.2016г. на началник на Пето при ОД на МВР Бургас, с която е отказано подновяване на издадено на разрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана на моя доверител И.В.. Освен основанията, подробно изложени в жалбата,  ще си позволя да подчертая, че от представените документи в хода на производството е видно, че В. е представил абсолютно всички необходи и изискуеми от закона документи за  подновяване на разрешителното. Той притежава токова разрешително като физическо лице повече от 15 години, след като се е пенсионирал от системата на МВР. Към настоящия момент от разпитания в днешното съдебно заседание  свидетел бе установена основателната необходимост В. да разполага с лично оръжие за самоохрана и самоотбрана, с оглед обстоятелството, че след работно време е  необходимо да обхожда обектите, които  се управляват от него, за да ги охранява, както и да пренася значителна сума пари. Освен това свидетелят подчерта за възникване на конфликтни ситуации в охранителния бизнес. Това безспорно налага необходимостта той да разполага с лично оръжие за самоохрана и самоотбрана. Оспорваният от нас отказ е абсолютно бланкетен, като административният орган не е изложил мотиви, поради които отказва да бъде подновено разрешителното и само това дори е  достатъчно за неговата отмяна, тъй като отказа  е незаконосъобразен.  По изложените съображения моля да уважите жалбата.

ПРОКУРОРЪТ: С оглед събраните по делото писмени и гласни доказателства, жалбата на И.В. е основателна и следва да бъде уважена. Както посочи защитника на жалбоподателя, този отказ е немотивиран и дори само на това основание следва да бъде отменен.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:49 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: