ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 17.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седемнадесети октомври                           две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1762 по описа за 2018 година.                 

 

       На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Св.Влад“ЕООД, редовно призован,  се представлява от адвокат В., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Св. Влад“ЕООД против решение №6Г/29.05.2018 г. на директор на ТД на НАП Бургас, с което е жалбата на дружеството срещу действията на публичен изпълнител по изп.д.№8306/2015 г. е оставена без уважение.

 

Към настоящото дело е присъединено адм.д.№1978/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№9724/29.08.2018 г. от ответника, към което са приложени доказателства под опис.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него  незаконосъобразност на издадения административен акт.

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка писмени доказателства и тези към писмо вх..№9724/29.08.2018 г.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА адм.д.№1978/2018 г.  по описа на Административен съд Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата ни и отмените постановление за възлагане на недвижим имот №8306-000144 от 02.12.2015 година.

 

    ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да оставите жалбата без уважение, а решението, което се оспорва пред Вас по кориците на делото е с подробни мотиви и моля при постановяване на съдебния акт да се съобразите с тях.

 

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: