ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1762 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

          ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Община Бургас, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт С.Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

          За Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по предявен иск срещу Община Бургас  за присъждане на обезщетение на имуществени вреди в размер на 600 лв., вследствие заплатено адвокатско възнаграждение за защита в производството по НАХД № 4222/2016г. на Районен съд - Бургас и неимуществени вреди за причинени страдания в резултат на същото производство в размер на 300 лв., ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното изплащане.

Към исковата молба са представени посочени в нея писмени доказателства, а съдът изиска за прилагане НАХД № 4222/2016 г. на РС-Бургас.

Ответникът представи отговор на исковата молба, в който оспори иска.

С определение в закрито заседание, съдът допусна до разпит в условията на довеждане за днешно съдебно заседание един свидетел от страна на ищеца.

 

АДВ. С.: Поддържам иска така, както сме го предявили с направеното уточнение. Водим свидетеля за разпит.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам исковата претенция. Поддържам отговора на Община Бургас.

По отношение на свидетеля, считам, че е недопустим разпита му, тъй като не е спазен чл. 156 от ГПК да бъдат посочени трите му имена и Община Бургас да вземе отношение.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е процесуално допустима. По отношение на свидетеля, същият ще бъде установен в днешно съдебно заседание, а относно обстоятелствата, които ще установява, предполагам, че  ще бъдат относно причинените неимуществени вреди.

АДВ. С.: Свидетелят ще бъде във връзка с причинените неимуществени вреди, поради което моля да бъде разпитан. Представям лична карта на свидетеля.

 

Съдът счете, че няма пречки да разпита допуснатия свидетел, тъй като самоличността му е ясна с оглед представената лична карта от пълномощника на ищцата.

 

Съдът ВЪВЕЖДА в съдебната зала свидетеля, на когото СНЕМА самоличност както следва:

К.Т.П.– ** г., български гражданин, омъжена, неосъждана, без дела и родство с ищцата.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА П.НА ВЪПРОСИ НА АДВ. С.: Със С.Д. сме в приятелски отношения.

Случката беше през месец май. Със С. стояхме на фонтана на ІІІ-та поликлиника, с литература. Литературата беше библейска. Малко след 9.00 ч. спря полицейска кола. Единият от полицаите дойде, представи се и каза, че нямаме право да стоим там и че ще ни състави акт. Той започна да обяснява, че нямаме право да извършваме тази дейност – да стоим там, с такъв щанд. Това е подвижна количка, на която са изложени няколко публикации и евентуално ако някой от минувачите прояви интерес, си взема безплатно. Тази количка е подвижна. Полицаят извика С. при колата, взе нейната и моята лична карта и ни каза, че нямаме право да стоим там и буквално грабиха това, което беше на количката и написаха акт на С., и на мен също.

Полицаите взеха материалите - литература и листовки в колата.

С. написа в акта възражение, че не е съгласна с този акт. После тя ми каза, че е получила наказателно постановление, като ни казаха, че имаме право в 3-дневен срок да направим възражение, но въпреки това издадоха наказателното постановление - мисля за 50 лв. Ситуацията беше много неприятна, защото полицаите имат техните методи. Те не бяха приятелски настроени и това правеше впечатление на минувачите. С. се притесни дали да ходи на работа. Тя работи във фирма за почистване, като хигиенистка.

С. е притеснителен човек по характер и за нея явяването пред съда по повод наказателното постановление беше притеснително, защото доколкото тя ми е споделила за първи път й се случваше да влиза в съда.

Не ми споделяла, че й се е налагало да взема някакви лекарства и да посещава лекари, но вдигна кръвно. Тя ми каза, че е вдигнала кръвно.

АДВ. С.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

СВИДЕТЕЛКАТА П.НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Аз също съм имала такова дело със сходен характер, за моя акт. Обжалвах акта и наказателното постановление. После заведохме делото за разноските и неимуществени вреди.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетелката.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Какви бяха печатните материали?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Печатните материали бяха на религиозната институция „Свидетелите на Йехова в България“.

ВЪПРОС НА СЪДА: Тази религиозна институция регистрирана ли е?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Това е регистрирано в страната вероизповедание.

 

АДВ. С.: Представям за сведение на съда Решение № 16/20.01.2017 г. на Административен съд – Кюстендил, Решение № 258/14.12.2016 г. на Административен съд – Кюстендил, Решение № 214/26.10.2016 г. на Административен съд – Кюстендил, Решение № 245/30.11.2016 г. на Административен съд – Кюстендил, Решение № 258/14.12.2016 г. на Административен съд – Кюстендил, Решение № 9268/12.07.2017 г. на Върховен административен съд, както и списък на разноските.

Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Във връзка с предявената претенция за причинени имуществени вреди, бих искал да допуснете да изслушаме страната в процеса с оглед обстоятелството, което беше отразено, че същата е хигиенистка. Определената сума, която е посочена в договора за правна защита е 600 лв. Бих искал да попитам страната действително ли са платени тези пари или са само договорени?

 

АДВ. С.: Това е по тарифата. Не възразявам да отговори моята доверителка.

 

Съдът ДОПУСКА ищцата да отговори лично на поставения въпрос на прокурора.

 

ИЩЦАТА: Когато подписах бележката, заплатих сумата.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Платихте ли Вие сумата от 600 лв. на адвокат С. и кога?

ОТГОВОР НА ИЩЦАТА: Още когато ми дадоха бележка, аз наведнъж платих сумата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси. Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля да уважите така предявения иск. Считаме, че е доказан във връзка с трите кумулативни предпоставки за заплащане на причинените неимуществени вреди и имуществени такива, както и адвокатско възнаграждение. В днешно съдебно заседание с гласните доказателства беше изяснено как се е чувствала доверителката ми при съставяне на акта, както и в съдебно заседание.

Моля да присъдите направените съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да оставите без уважение исковата претенция на ищцата С.Д. в частта, с която се иска да бъде осъдена Община Бургас да заплати обезщетение за неимуществени вреди. Същите подлежат на доказване както по основание, така и по размер. Такива вреди не се доказаха. Така формираните бяха общи, без никаква конкретизация, не бяха доказани неимуществените вреди, не бяха конкретни показанията на свидетеля. Моля да не ги кредитирате, тъй като са дадени от заинтересовано лице, на което също е бил наложен такъв акт. Има издадено наказателно постановление и считам, че е заинтересовано лице, тъй като те си свидетелстват един на друг.

Оспорвам размера на претенцията към Община Бургас за заплащане на адвокатски хонорар в размер на 600 лв., тъй като делото не е с такава правна и фактическа сложност, както и за адвокатския хонорар за нахд № 4522/2016 г. по описа на БРС. Ето защо, моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата претенция на С.Д. за заплащане на претендираното обезщетение, а в случай, че намерите исковата претенция за основателна за заплащане на имуществените вреди и за заплащане на адвокатски хонорар в размер на 600 лв., да присъдите в по-нисък от претендирания размер, който отговаря на чл. 36 от Закона за адвокатурата.

ПРОКУРОРЪТ: Предявената искова претенция за заплащане на адвокатско възнаграждение следва да бъде уважена и присъдена съобразно ТР № 1/2017 г., тъй като както бе заявено от страната, въпросните 600 лв. са платени към момента на сключване на договора за правна помощ и съдът е обвързан да заплати сумата изцяло. Неимуществените вреди не бяха доказани по основание и размер в административнонаказателното производство, където участието на страната е било задължително по съставяне на акт, така и при издаване и обжалване на наказателното постановление.

Моля за произнасяне в този смисъл.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: