ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 28.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1762 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят Кмет на Община Царево - редовно уведомен, се представлява от адв. Д. – представя пълномощно.

         Ответникът Директор на РИОСВ Бургас - редовно уведомен се представлява от юк. К. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на кмета на Община Царево срещу Решение № 3480/04.06.2014г. на директора на РИОСВ Бургас.

 

Адв. Д.: Изцяло поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените от наша страна доказателства към жалбата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.:  Оспорвам жалбата. Представям заповеди на МРРБ на МОС и методически указания дадени от министерството до РИОСВ как да се процедира за инвестиционните намерени, които попадат в изменението на ОУП Царево.

 

Адв. Д.: Считам че същите заповеди нямат отношение към спора, тъй като оспорваме, че неправилно и незаконосъобразно е спряна процедурата от директора на РИОСВ. Изменението на ОУП не се явява преюдициален спор и методиките как да се действа считам за неотносими и моля да не се приемат.

 

По направените възражения за приемане на представените доказателства, съдът счита следното:  издадените административни актове от Министъра на регионалното развитие и от Министъра на околната среда и водите имат връзка с правния спор. Косвено административният орган е съобразил своето волеизявление с тяхното съдържание. Представеното писмо от МОСВ до директора на РИОСВ Бургас, с характер на указание не съставлява доказателство, то е вътрешна кореспонденция разменена от различни по ранг административни органи и макар и да обвързва директора на МОИСВ, не обвързва съда при преценката на законосъобразността на оспореното решение.

Съдът счита, че следва да приеме като доказателство Заповед № РД-02-15-17/07.02.2014г. на МРР и заповед № РД-113/11.02.2014г. на МОСВ; писмо изх.№ 05-08-1039/31.03.2014г. на МОСВ съдът ще приеме за сведение.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства Заповед № РД-02-15-17/07.02.2014г. на МРР и заповед № РД-113/11.02.2014г. на МОСВ.

 

ПРИЕМА за сведение писмо изх.№ 05-08-1039/31.03.2014г. на МОСВ.

 

Адв. Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявлението на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да уважите изцяло жалбата. В настоящия случай неправилно е приложен материалния закон. Моля да имате предвид изложените от нас основания в подадената жалба. Според нас заповедта, с която се спира ОУП няма преюдициално значеание за настоящия съдебен спор. Преценката на директора на РИОСВ Бургас, с която следва да приключи съответното административно производство, по никакъв начин не зависи от производството по изменението на ОУП на Община Царево. Считаме че в оспорения акт липсват и изчерпателни мотиви. Само факта на спирането действието на ОУП на Община Царево не може да предпостави извод за преюдициалност на производството, а други аргументи издателят на акта не е изложил. Налице са съществени нарушения на процесуалните правила.

Моля да приемете за  сведение няколко определения на Административен съд Бургас решили идентични казуси между двете страни.

Моля да постановите решение, с което да отмените решението на директора на РИОСВ Бургас и да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Юк. К.: Уважаеми г-н Съдия,  обжалваното решение е издадено от компетентен орган, в съответната форма, при спазване на приложимите правни разпоредби и административно-производствени правила. Решението на директора на РИОСВ Бургас е издадено не само на основание материални разпоредби, но и на методически указания за процедирането на инвестиционното намерение и ПУП на гр.Царево. Съгласно чл.19, ал. 5 от ЗУЧК се предвижда одобряването на изменение на ОУП, който не може да влезе в сила без становище за екологична оценка като част от плана и задължително следва да се проведе процедура за екологична оценка по реда на ЗООС. По въпросите на околната среда органите действат при условията на обвързана компетентност и са обвързани от становището по екологична оценка, затова считаме, че е налице преюдициалност. Представяме писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: