Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     1725                                11.10.2018 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Биляна Недкова, в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1761 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Д.И.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 750 от 07.06.2018 г., постановено по НАХД № 903 /2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на измененото с него наказателно постановление.

Производството е висящо за втори път пред Административен съд- Бургас. С решение № 326 от 26.02.2018 г. по КАНД № 141/2018 г. на АСБ е отменено постановеното от БРС решение № 2041/18.12.2017 г. по АНД № 5068/2017 г. и делото е върнато на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав, със задължителни указания.

В съдебното заседание касаторът не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С обжалваното решение Бургаският районен съд е изменил наказателно постановление № 17-0769-002433/19.07.2017 г., издадено от началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Бургас, с което на основание чл. 182, ал. 4, вр. ал.1, т. 6 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на касатора Д.И.Г. административно наказание- глоба в размер на 1050 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, за нарушение по чл. 21, ал.2 от същия закон, като е преквалифицирал деянието по чл. 182, ал.1, т.6 от ЗДвП. За да постанови този резултат, БРС е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Съдът счел, че извършването на деянието е доказано по несъмнен начин, но установените по делото факти налагат друга правна квалификация, доколкото в АУАН е описан основният състав на нарушението, очертан в нормата на чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, а с НП е прието, че е налице квалифициращият признак повторност и Г. е наказан за нарушение по чл. 182, ал. 4, вр. ал.1, т. 6 от ЗДвП.

Според настоящия касационен състав решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 26.08.2016 г. в 4.21 часа в гр. Бургас, на ПП E773 в посока кв. „Ветрен“ до бензиностанция Ромпетрол, касаторът е управлявал лек автомобил марка/модел „АУДИ С8” с рег. № А ****ММ със скорост 178 км/ч, при ограничение от 90 км/ч за движение в населено място, въведено с пътен знак В-26. Нарушението е заснето с автоматизирано техническо средство, а нарушителят е установен с депозирана по реда на чл. 188 от ЗДвП декларация от собственика на моторното превозно средство П. Динева.

Касаторът А. Тончев е санкциониран на основание чл.182, ал.1, т. 6 от ЗДвП. В посочената разпоредба е предвидено административно наказание за водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място с над 50 km/h. В конкретния случай от събраните доказателства по делото е установено превишаване на скоростта с 88 км/ч- при ограничение от 90 км/ч, въведено с пътен знак, касаторът е управлявал автомобила със скорост 178 км/ч. При тези данни следва да се приеме, че деянието е съставомерно по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на същия за това нарушение.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснато в производството по издаване на наказателното постановление съществено процесуално нарушение. Нарушението на процесуалните правила е съществено, когато води до ограничаване процесуалните права на страните. В случая такова не е налице, доколкото касаторът се защитава по фактите, а те са ясно описани както в акта, така и в наказателното постановление. Правилно и в съответствие с указанията, дадени с решение № 326 от 26.02.2018 г. по КАНД № 141/2018 г. на АСБ, БРС е определил правната квалификация, като е приложил основния състав на нарушението. В нормата на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН е предвидено правомощие на районния съд да измени наказателното постановление, а на основание чл. 337, ал.1, т. 2 от НПК, приложим по силата на препращащата норма на чл. 84 от ЗАНН, съдът може да приложи закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо деяние. В случая БРС е приел, че не е налице квалифициращият елемент повторност и е преквалифицирал нарушението по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, което несъмнено е по-леко наказуемо от това по чл. 182, ал. 4 от същия закон.

При извършената служебна проверка на основание чл. 218, ал.2 от АПК, касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. Не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна на решението, поради което същото следва да се остави в сила, като постановено в съответствие с материалния закон.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 750 от 07.06.2018 г., постановено по НАХД № 903 /2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                                                            2.