ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи януари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1761 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  К.Т.П., редовно призована, се явява лично и с адвокат С., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Колев.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам исковата молба.

Моля да бъде допуснат до разпит съпругът на ищцата – С.Д.П., за доказване на претендираните неимуществените вреди.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам исковата претенция.

Поддържам отговора на исковата молба.

По отношение на така направеното доказателствено искане предоставям на съда.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Искът е процесуално допустим.

Да се примат доказателствата.

Считам, че следва да се допусне до разпит свидетелят, за да докаже твърдените от страната факти, от които черпи правни последици.

 

СЪДЪТ по писмените доказателства се е произнесъл с определение №2257/12.10.2017 г. и е приложил към делото АНД № 4229/2016 г. по опис на Районен съд – гр. Бургас.

Като основателно следва да бъде уважено искането на ищцата за събиране на гласни доказателства и да бъде допуснат до разпит в качеството на свидетел С.Д.П..

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел С.Д.П..

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

С.Д.П. – *** години, български гражданин, неосъждан, съпруг на ищцата, без дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да каже истината.

 

АДВОКАТ С.: Можете ли да ни кажете какво се случи на 19.05.2015 г., да ни разкажете за съставянето на акта?

 СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз лично не присъствах на съставяне на акта, но на тази дата моята съпруга упражнява дейност каквато свидетелите на Йехова упражняват във всички страни. Тя предлагаше книги и литература, касаещи тази религия пред Трета поликлиника в Бургас, до един шадраван. Това, което тя ми разказа е, че по времето когато са били на това място е пристигнала полицейска кола и полицаите, които са дошли, са говорили с тях, че по принцип нямат право да извършват тази дейност. Било им съобщено, че ще им бъде съставен акт. Доколкото знам не са се държали много коректно.

Аз с тази жена съм в 30-годишен брак и нивото на стрес и чувството на обида беше силно. Обсъждахме го дни наред, защото една такава институция е религиозна институция със защитени права  от Конституцията на Република България. Очакваш точно тези правораздавателни органи да те защитят в случай на някакво посегателство или насилие, а те идват и обвиняват нея, и мен в частност, за някаква агитация, продажба или някаква такава престъпна дейност, което човек не може да възприеме нормално.

Свидетелите на Йехова са известни в целия свят с тази дейност. Съпругата ми се занимава с тази дейност ежедневно и още на другия ден  имаше страх какво ще стане на улицата, дали няма да последва още един акт. И на други свидетели се е случвало. На съпругата ми това се случва за първи път. Нормално е в тази ситуация да се чувства зле, да има безсънни нощи.

Това е част от нашата дейност да изявяваме нашата религия и тя продължи да развива тази дейност.

След този случай не се е случвало да й бъде правена забележка или да й бъде дирена отговорност за това, което върши.

АДВОКАТ С.: След като получи наказателното постановление, тя разбра ли в какво се състои глобата, имаше ли глоба, как го преживя този момент, какво беше нейното емоционално и психично състояние?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: До момента глоба не сме платили все още, но беше наложена такава. Друг стресов момент беше, че има три дни и ако тогава не бяхме потърсили адвокат, щяхме да пропуснем срока, при положение, че не очакваш да бъдеш санкциониран без да си нарушил нищо.

АДВОКАТ С.: Съпругата Ви заведе ли дело за глобата и наказателното постановление?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да.

АДВОКАТ С.: Колко често посещава съдебни зали?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Тъй като имаше съответно такъв акт и на другата жена, която беше с нея, трябваше да бъде свидетел по другото дело. Съпругата ми се е явявала в качеството на свидетел по други дела.

АДВОКАТ С.: Как се чувстваше по нейното дело?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Това е допълнителен стрес, че трябва да присъстваш в съдебна зала.

АДВОКАТ С.: След като промениха с решението глобата, как се почувства?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Отмяната на наказателното постановление носи частично спокойствие, но си остава пак този момент какво ще последва след това.

АДВОКАТ С.: Налагало ли й се е да взима допълнителна лекарства, ако е взимала преди това такива? Посещавала ли лекар?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не й се е налагало лечение във връзка с тези изживявания, свързани с издаването на наказателното постановление.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Казахте, че е била задължена да присъства в залата при водене на нейното дело. Кой ви го каза?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не съм имал предвид, че е задължително да присъства, но тя присъства в залата.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Тя от какво се притесни?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: От това, че идват полицаи по време на изпълнение на нашата дейност.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ С.: Представям списък на разноските и прилагам решения на Върховен административен съд по идентични казуси. Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устни състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите така предявения ни иск. Считам, че са налице всички предпоставки за уважаване на иска, както за присъждане на  имуществените вреди, доказани с писмени доказателства, така и за неимуществените вреди. В днешно съдебно заседание свидетелят каза, че доверителката ми още със съставянето на акта и получаването на наказателното постановление се е почувствала дискомфортно, уплашена. Това не е било нормално като религиозен служител полицаи да дойдат на място и да й съставят акт заради убежденията й.

Моля да имате предвид практиката на Върховен административен съд, за която представих решения, както и тълкувателно решение № 1/2017г. на Върховен административен съд, поради което Ви моля да уважите иска така, както сме го предявили.

Моля да ни бъдат присъдени сторените разноски в настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите като неоснователна исковата молба. В случай, че намерите исковата претенция за основателна в частта за заплащане на имуществени вреди за адвокатски хонорар, моля да присъдите същите в по-нисък от претендирания съгласно чл.36, ал. 2 от Закона за адвокатурата с оглед фактическата и правно сложност на делото. Моля размерът на хонорара да бъде редуциран към минималния съгласно чл.18, ал. 2 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

По отношение на предявения иск за претърпени неимуществени вреди, същият следва да се отхвърли като недоказан, доколкото ищцата не установи по категоричен начин наличието на такива.

Следва да се вземе предвид факта, че свидетелят е съпруг на ищцата, поради което показанията му не следва да се кредитират .

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: По отношение на иска за претърпени имуществени вреди считам, че същият е основателен  с оглед заплатения адвокатски хонорар и представените писмени документи. Считам, че същият, обаче, е прекомерен, като следва да бъде намален.

По отношение на претендираните неимуществени вреди считам, че искът е недоказан, като показанията на разпитания свидетел са вътрешно противоречиви. Същият не доказа причинени неимуществени вреди на ищцата, като няма и други доказателства по делото. Самият той заяви в съдебно заседание, че неговата съпруга се е притеснявала от присъствие в делото, което е едно вътрешно субективно усещане. Тя няма задължение да присъства на делото и това нейно притеснение няма причинна връзка със съставянето на административния акт.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: