Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    1878               / 26.10.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и седми септември , през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                       ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар М. В., изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 1760/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът С.И.С. ***, чрез представител по пълномощие адвокат Д.К.,***, е оспорил решение № 712/04.06.2018г. постановено по АНД № 1738/2018г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-08/20.03.2018г. издадено от главния директор на Главна дирекция „Рибарство и контрол“ Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.17, ал.1, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите на основание чл. 56, ал. 1 от същия закон е наложена глоба в размер на 1 500 лв. и за нарушение на чл. 88 от ЗРА на основание същата разпоредба е наложена глоба в размер на 1 000 лв. С наказателното постановление на основание чл. 90, ал.1 от ЗРА, са отнети в полза на държавата риба от вида „Сребриста каракуда“ – 40 кг; надуваема гумена лодка модел с дължина 2 метра, цвят зелен; 2 броя гребла и 6 броя хрилни мрежи. Касаторът твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез представител по пълномощие, поддържа жалбата и пледира за отмяна на оспореното решение, а по съществото на спора - за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касация, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че обжалваното решение е правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно.

Районният съд в обжалваното решение е приел, че нарушението е доказано по несъмнен начин, изцяло е кредитирал показанията дадени от актосъставителя Т.Д.като подробни, логични и последователни и не е дал вяра на показанията на другия свидетел - Д.С., като е направил извод по отношение на тях, че са непълни и противоречат на житейската логика. В мотивите на решението липсва обсъждане на конкретни факти, от които да се направи извод, защо съдът е приел, че тези показания са непълни, за разлика от показанията на другия свидетел и че противоречат на логиката. С тези мотиви съдът, въз основа само на АУАН и показанията на актосъставителя е приел, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и го е потвърдил.

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана за това, че на 10.09.2017г. в 23.30ч. в язовир Мандра – северна част, срещу вила „Медаров”, акватория на с.Твърдица, обл. Бургас, е извършвал стопански риболов във водоем различен от Черно море и река Дунав, с надуваема лодка и 6 броя хрилни мрежи с размер около 40 мм, в които имало риба от вида „Сребриста каракуда” в размер на 40 кг, без да има разрешително за такъв риболов, както и без придобито право за усвояване на ресурс от риба. Наказващият орган е квалифицирал тези факти в две нарушения – на чл.17, ал.1, т.1 от ЗРА и чл. 88 от същия закон, доколкото наказващият орган твърди, че касаторът по време на проверката е изоставил лодката и мрежите и започнал да бяга. 

Според АУАН и наказателното постановление на 10.09.2017г. в 23.30ч. на язовир „Мандра” – северна част, в акваторията на с.Твърдица, е установено наказаното лице С.С., който с надуваема лодка извършвал стопански риболов в този водоем, без разрешително за такъв и без придобито право за усвояване на ресурс от риба. Освен лодката били намерени 40 кг сребриста каракуда и 6 броя хрилни мрежи. Рибата, лодката, мрежите и греблата са иззети в полза на държавата, както е посочено в наказателното постановление. В двата акта изрично е заявено, че количеството риба не е премерено от проверяващите органи, а е по данни на проверяваното лице.

При разпита в съдебно заседание актосъставителят е заявил, че при проверка в същия ден и час на посоченото в АУАН и наказателното постановление място, с патрулна лодка и боен фар видели С. да вади мрежи и тръгнали към него. Когато наближили С. не спрял лодката, а започнал да гребе към брега. Стигнали до лодката, той скочил във водата и не се отзовавал на техните повиквания. В лодката намерили 6 броя мрежи и сребриста каракуда с общо тегло 40 кг. Актосъставителят заявил, че рибата е изтеглена от тях със служебен кантар, след което върната обратно във водата. Актът не е съставен на място, въпреки че в показанията си Д.изрично завил, че познават лицето С.С.. Въпреки това изявление Д. е посочил още, че по-късно следващите дни отишли в ІV РУ Бургас за да помолят за съдействие за изясняване на самоличността на извършителя.

От изявлението на актосъставителя в съдебно заседание се установява, че по отношение на факта кога и кой е измерил намерената риба е налице противоречие с посоченото от същия актосъставител в АУАН, както и с описанието на нарушението в наказателното постановление. Освен това в частта относно установяването на самоличността на С.С. показанията са противоречиви, доколкото в тях се твърди от една страна, че лицето му е познато, срещали са се многократно, а от друга страна е посочил, че за да съставят АУАН е трябвало да отидат в ІV РУ Бургас за да потърсят съдействие за изясняване самоличността на С.. По повод извършената проверка в описания в наказателното постановление водоем на 10.09.2017г. не са съставени никакви докладни записки, нито други документи, с които проверяващите да са отчели извършената работа по време на дежурството си, липсват протоколи, установяващи доброволното предаване, респ. изземване на вещите отнети в полза на държавата. По делото наказващият орган не е представил никакви доказателства, от които да се установяват фактите, описани в АУАН и наказателното постановление.

Представен е констативен протокол съставен на следващият ден – 11.09.2017г. с №1492-70 в който са описани други факти неотносими към процесният случай. Констативният протокол е бланков. На него са обозначени отнапред местата, на които се попълват имената на съставителите му, мястото на проверката, проверяваните лица, констатациите, предприетите действия. Така протоколът е попълнен с констатации за други лица и случай и подписан отТ.Д., Я.Г.и Х.К.. След подписите на тези три лица и в страни от тях, неизвестно кога и кой е допълнил текст относим към процесния казус. Текстът е изписан ръкописно и силно сбито. Под него няма име и подпис на лицето, което го е съставило. Това води до съмнения, че описанието е добавено впоследствие, още повече, че в констативния протокол не се съдържат данни той да е бил връчен на наказаното лице.

Другият свидетел разпитан в съдебно заседание е Д.С. Славов, който е заявил, че има овце, които пасял край езерото, когато станала проверката. Посочил, че пуска овцете сутрин към 8:30ч. и ги прибира към 23:00 – 24:00 часа. Същият ден към 19:00 - 19:30ч. видял С., който дошъл с едно куче и една лодка сложена отгоре на колата. След като спрял колата С. тръгнал с кучето на някъде, а лодката останала на тавана на колата. Към 22:00 – 22 и нещо свидетелят видял боен фар, който свети вътре в езерото, който идвал от лодка, която е към водата и свети към колата на С.. От лодката излезли двама човека – единият светил с бойния фар. Свидетелят чул „гюрултия” - двамата души от лодката се разправяли със С., след което му взели лодката от тавана на колата и тръгнали към своята лодка. Свидетелят е посочил, че С. не е влизал същия ден вътре в язовира с лодката.

По делото са представени три епикризи, които не са обсъдени в обжалваното решение, въпреки възраженията на наказаното лице, че има описаните в епикризите заболявания и те от доста време препятстват възможността да извършва риболов. От тях се установява, че през 2013г. С.С. е получил мозъчен инсулт. През м.март 2016г. е приет в Специализирана кардиологична болница Ямбол с диагноза „ИБС. нестабилна стенокардия при сигнификантни стенози, хипертонична болест, имплантация на медикамент, излъчващ стенд”. Според втората епикриза от УМБАЛ Бургас АД С. страда от тромбозис акута вена илиака декстра и придружаващи заболявания – хипертонично сърце. Според третата епикриза, съставена от същото медицинско заведение, отделение по нервни болести през м.юли 2017г. С. е бил приет за лечение с диагноза „Световъртеж от централен произход”. Оплаквал се е от световъртеж с повръщане, залитал при ходене, изписан е с леки подобрения и по-малки вестибуларни нарушения.

Според настоящия състав събраните доказателства са противоречиви и не водят до един единствен извод. В показанията на двамата свидетели се твърдят факти, които взаимно се изключват, но в показанията и на актосъставителя и на свидетеля Славов се съдържат нелогични изявления, а в показанията наД.и изявления за факти, които са в пълно противоречие със съставения от същото лице АУАН. Както беше казано по-горе, в показанията сиД.твърди, че проверяващите – той и другото лице, което го придружава, са измерили теглото на рибата със служебен кантар и са върнали рибата обратно във водата. В АУАН и наказателното постановление е записано, че теглото на рибата е по данни на проверяваното лице и че рибата е била иззета. Същевременно свидетелят Славов твърди, че прибира овцете към 23-24 часа, а в конкретния ден тръгнал да ги прибира към кошарите към 22 часа. Като се отчете факта, че се касае за началото на м.септември, това твърдение изглежда нелогично, тъй като към този час е тъмно и твърде късно. За това, за разлика от районния съд, настоящият съдебен състав счита, че не може да се даде вяра на едните показания и да се игнорират другите показания.

Отделно от това представените медицински документи сочат, че С. има преминал мозъчен инсулт и четиридесет дни преди датата на нарушението е бил приет в отделение по неврология с проблеми във вестибуларния апарат. Този здравословен проблем не би му позволил да се вози в лодка. Фактите около здравословното състояние на наказаното лице не са обсъдени от районния съд нито поотделно, нито в съвкупност с останалите доказателства.

На следващо място се установява – от АУАН, че заедно с актосъставителя има и свидетел очевидец, записан в АУАН като доброволен сътрудник – Я.А.Г., който не е разпитан по делото.

Настоящият състав счита, че съдебното решение е постановено при непълнота на доказателствата – необходимо е да се установят факти, за които събирането на писмени доказателства не е достатъчно (чл.222, ал.2, т.2 АПК), което е съществено процесуално нарушение. Решението следва да бъде отменено, а делото - върнато за ново разглеждане с указания да бъде разпитан свидетелят очевидец и да се съберат доказателства дали с оглед здравословното състояние на С. той може да се качи в лодка и да извършва с нея риболов, т.е. да престоява дълго време в лодката, когато тя е на вода. Едва след това, след като обсъди всички гласни доказателства – както събраните до тук, така и тези, които при новото разглеждане ще се съберат, и ги съпостави едни с други, както и всички гласни доказателства с останалите събрани доказателства във връзка със здравословното състояние на С., да прецени кои факти приема за доказани, а оттам да прецени дали счита, че наказващият орган е съумял да докаже фактите, които изпълват състава на двете административни нарушения, за които е ангажирана административнонаказателната отговорност на С..

По изложените съображения обжалваното решение следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане на друг състав на същия съд.

На основание чл.222, ал.2, т.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 712/04.06.2018г. постановено по АНД № 1738/2018г. по описа на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: