ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и пети октомври                       две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1760 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Н.Д.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

         

 Производството е образувано по искова молба на Н.Д.С. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за изплащане на обезщетение от Община Бургас в размер на 600 лева, представляващи имуществени вреди и неимуществени вреди, определени от съда по справедливост, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумите и съдебни и деловодни разноски по настоящото производство- държавна такса и адвокатски хонорар. Постъпило е уточнение на исковата молба вх.№8111/03.08.2017г. от процесуалния представител на ищеца адвокат С., като имуществените вреди се претендират за платени хонорари за правна  помощ по НАХД № 2442/2015г. на Районен съд - Бургас в  размер на 600лв и 300лв неимуществени вреди, изразяващи се в силен емоционален стрес и притеснения, причинени в резултат на същото това производство, с което е отменено наказателното постановление.

         

ИЗПРАТЕНО е по делото НАХД№4224/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

 

По делото е постъпил писмен отговор от ответника по исковата молба, като се оспорват исковете като недоказани и неоснователни.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия

        

АДВОКАТ С.:  Поддържаме исковата молба, така както сме я предявили, с направеното уточнение към нея. Моля да ни бъде допуснат до разпит един свидетел, който водим в днешното съдебно заседание във връзка с доказване на неимуществените вреди. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорваме исковите претенции по основание и размер. Поддържаме отговора на исковата молба, приложен по делото. Да се приемат представените по делото доказателства. Предоставям на съда по искането за разпит на свидетел. Запознати сме с уточнението.

 

           ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима и отговаря на изискванията на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Да се приемат представените по делото доказателства. Да се допусне свидетел на ищеца за доказване на неимуществените вреди.

  Съдът с оглед изясняване на обективната истина и фактическата обстановка по делото, намира че следва да бъде допуснат до разпит искания свидетел, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДОПУСКА до разпит един свидетел на ищеца, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

ПРИСТЪПВА към  разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала и съдът снема самоличността му, както следва:

           С.С.Д. - г., български граждани, неосъждани, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНИ  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

  АДВОКАТ С.: Какво се случи денят, когато му съставиха акт на Н.?

           СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Бяхме с подвижен щанд за литература срещу трета поликлиника, до фонтанчето с гъбките. Към 18.50ч. дойде и спря кола на полицията. Дойдоха при нас и казаха, че нарушаваме постановлението на съвета и взеха литературата и съставиха акт на Н., а на мен ми простиха.

АДВОКАТ С.: Как се чувстваше  в този момент Н. като му написаха акта? Обясниха ли му за какво става въпрос?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Казаха, че не трябва да сме там. Той беше много притеснен, защото му беше първия съставен акт и сблъсък с полицията, и трябваше в 3-дневен срок да се напише възражение по акта, и трябваше да говори с работодателя си и да взима дни да го представи. Чувстваше се притеснен, защото без да е виновен, мислеше че не върши нищо нередно, а му съставиха акт.

АДВОКАТ С.: Беше ли му съставено наказателно постановелние?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, беше  получил наказателно постановление след това с наложена глоба. Говорихме с Н. и той каза, че всъщност без да е виновен, трябвало да плати нещо. Беше му  неприятно, то на никой не му е приятно да плаща за нещо, за което не се чувства виновен.

АДВОКАТ С.: Н. заведели дело срещу наказателното постановление?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Н. заведе дело в съда във връзка с отмяна на Наказателното постановление. Преди това не е имал дела в съда, той е млад човек, притеснен се чувстваше. Мъжете обикновено не изразявят много чувства, но той каза че не се чувства добре.

АДВОКАТ С.: Да, знаете Н. да е посещавал лекар, след като му е съставено наказателното постановление и да е взимал лекарства?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не знам да е посещавал болница или лекар, не  е споделял да е взимал лекарства

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам  въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля Д., като  тя напусна съдебната зала.

 

  АДВОКАТ С.: Представям за сведение съдебна практика на Върховен административен съд  и други административни съдилища. Представям договор за правна защита и съдействие и списък на разноските. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Няма да соча други доказателства. Правя  възражение по отношение на адвокатското възнаграждение, което е поискано.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да се позовавам на нови доказателства. Нямам  доказателствени искания.

 

           По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба молба писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА  по делото НАХд№4224/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

 

ПРИЕМА за сведение съдебна практика представена в днешното съдебно заседание от адвокат С..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите, така предявената искова претенция. Същата считам за  доказана, тъй като  са  изпълени и доказаха и трите кумулативно предвидени предпоставки по ЗОДОВ, а именно отмяна на незаконосъобразен акт,  настъпили имуществени вреди, за което са представени писмени доказателства – заплащане на адвокатско възнаграждение, приложено към делото по отмяна на Наказателното постановление, както и доказани в днешно съдебно заседание неимуществени вреди, с разпитания в днешното съдебно заседание свидетел, а именно притесненията на ищец, че и е бил съставен акт на език който не е владее толкова добре . Ищецът е изпитал стрес при съставянето на НП,  както и  при явяването и в съдебно заседание по отмяната му. Пристенен е бил във връзка това дали ще може да остане да пребивава в страната. Моля да ни присъдите разноските по делото, като същите са в законовия минумим и по отношение на адвокатското възнаграждение, поради което моля да бъде присъдено изцяло.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите исковите претенции като неоснователни, както имуществените, така и неимуществените. Искът за за неимущуствени вреди  не беше доказан, тъй като не се доказа емоционален стрес на ищецът от разпита на свидетеля. Моля да вземете предвид доводите изложени в отговора по исковата молба. Моля за присъждане на юрисконсутско възнаграждение.

  

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, предявеният иск за имуществевени вреди, считам за основателен.  В този смисъл е тълкувателно решение №1 от 15.03. 207г. на ВАС, в смисъл, че наказателните постановления по своя характер са приравнени на административни актове по смисъла на АПК. Отмяната на наказателните постановления според това тълкувателно решение води до причиняване на имуществени вреди, като заплатените адвокатски хонорари се явават пряка и непосредствена последица от отмяната на НП като незаконосъобразно. Конкретният случай е такъв, поради което считам, че  предявения иск за имуществени вреди  е основателен и следва да бъде уважен.. По отношение на претендираните неимуществени вреди не считам, че предявената претенция е основателна, тъй като от показанията на свидетеля Д. такива не се установиха, освен състояние на дискомфорт, което не е достатъчно да се приеме, че са причинени преки и непосредствени неимуществени вреди. Моля да уважите предявения иск относно имуществените вреди. В този смисъл има представени доказателства - договор за правна защита, в който е отразен размера на заплатената сума, както и пълномщоно, а искът за неимуществени вреди оставите без уважение като недоказан.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.02 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: