О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  300                    от 07.02.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на седми февруари две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 175 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), във вр. с чл. 203 и сл. от АПК.

Образувано е по искова молба на Е. А.К. ЕГН ********** с постоянен адрес ***, чрез мл. адв. Я.К. с адрес за връчване на книжа – гр. Варна, ул. „Преслав“ № 7, партер против Община Несебър с БУЛСТАТ ***и адрес гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, представлявана от Кмета Н.К.Д.. В исковата молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 385,00 лева, представляваща обезщетение на имуществена вреда, последвала от незаконосъобразно ангажиране на административнонаказателната отговорност с Наказателно постановление № 413/13.12.2016 год., издадено от В.Б.– вр.и.д. Кмет на Община Несебър, ведно със законната лихва от датата на извършване на деликта – 13.12.2016 год. до окончателното й изплащане.

С молба вх. № 1364/01.02.2018 год., ищеца Е.К. е уведомил съда, че по повод предходно подадена от него искова молба със съшия текст и формулирано искане, в Административен съд гр. Бургас вече е образувано административно дело № 75/2018 год. по описа на съда. С оглед на това, в молбата е поискано прекратяване на образуваното второ по време дело № 175/2018 год. и присъединяване на материалите по него към предходно образуваното административно дело № 75/2018 год..

Съгласно чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участвуват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като и двете са образувани по повод една и съща искова молба от един и същ ищец – Е. А.К. против един и същ ответник – Община Несебър, като се претендира обезщетение за една и съща имуществена вреда. Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а исковата молба да бъде съединена за общо разглеждане с исковата молба по повод на която е образувано адм. д. № 75/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение, като непреграждащо пътя на защита на ищеца и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл. 213 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, Административен съд - гр. Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 175/2018г. с административно дело № 75/2018г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, за общо разглеждане на исковата молба на Е. А.К. ЕГН ********** с постоянен адрес ***, чрез мл. адв. Я.К. с адрес за връчване на книжа – гр. Варна, ул. „Преслав“ № 7, партер против Община Несебър с БУЛСТАТ ***и адрес гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, представлявана от Кмета Н.К.Д., като производството ще продължи под № 75/2018г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 175/2018г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: