Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №726

 

гр. Бургас, 21 април  2017 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и трети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

    АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Д. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия Г. РАДИКОВА КНАХД № 175/2017 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Н.А.Г., в качеството й на представляващ „Енстрой” ЕООД – гр. Бургас, против Решение № 1944/21.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 6178 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление №203758-О-F219075/21.07.2016 г., издадено от директор на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал. 1 и 2 от ЗКПО и чл. 261, ал. 1 от ЗКПО и на основание чл. 264, ал. 1 от ЗКПО на Н.А.Г. е наложено административно наказание – глоба, в размер на 200 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление, като счита, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон, отказвайки приложение разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН при наличие на предпоставките за това. Според касатора, по делото са представени достатъчно убедителни доказателства, въз основа на които да е възможно да бъде направен извод за малозначителност на нарушението.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не се явяват и не изпращат предсатвители.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас счита, че решението на Районен съд – гр. Бургас е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

С потвърденото от първоинстанционния съд наказателно постановление касаторът е бил санкциониран за това, че в качеството си на управител на търговско дружество, с бездействието си е допуснал данъчно задължено лице по ЗКПО да извърши нарушение на чл. 261, ал.1 от ЗКПО, като не подаде в законоустановения срок до 31.03.2016 г. годишна данъчна декларация по чл.92, ал. 1 от ЗКПО за определяне на  годишната облагаема печалба (загуба) и облагане с годишен корпоративен данък за календарната 2015 г.

Изложените в наказателното постановление факти не са били оспорени пред първоинстанционния съд, пред който е било доказано и че такава декларация е подадена на 23.06.2016 г.

В хода на първоинстанционното съдебно дирене, обаче, санкционираното лице е представило множество медицински документи, удостоверяващи временна неработоспособност поради „лъжливо раждане преди навършени 37 гестационни седмици”. Указаната диагноза е изисквала Н.А. да се намира продължително време в покой и да не извършва трудова дейност, с цел последващо нормално раждане. Периодът на това лечение е продължил през всичките три месеца от януари 2016 г. до 21.03.2016 г., когато А. е родила. Освен това по делото е била представена и епикриза на родилка, удостоверяваща, че А. е постъпила в болницата на 21.03.2016 г. и е била изписана на 25.03.2016 г., като раждането е било извършено посредством оперативна интервенция при индикация недоносен плод, спонтанно отворен ОМ повече от 12 часа, липса на родилна дейност и нисък пелвик скор. Представена е и епикриза на новородено, издадена от Неонатологично отделение, Интензивен сектор за новородени, МБАЛ „Дева Мария” ЕООД, според която роденото от А. дете е било оставено за наблюдение в болницата за период от 23.03.2016 г. до 28.03.2016 г., като през този период му е било провеждано и лечение във връзка с преждевременното му раждане.

В тази връзка касаторката е заявила и в хода на административнонаказателното производство, че се е намирала в тежко здравословно състояние, като и след раждането съзнанието й е било изцяло заето с грижите по новороденото й и недоносено дете. Посочила е, че в началото на м. януари е ангажирала друг счетоводител, който да се грижи за делата на дружествата, на които е била управител, но е забравила да уведоми този счетоводител, че следва да подаде декларация и за „Енстрой” ЕООД, тъй като това дружество изобщо не е осъществявало дейност.

При тези факти първоинстанционният съд е отказал да приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, като е посочил, че нарушението е на формално извършване и не е необходимо настъпването на вредни последици така, че да се приеме, че след като дружеството не е реализирало дейност, то с неподаването на декларация не е бил застрашен фискът.

Съдът изобщо не е обсъдил представената от касатора медицинска документация по делото, което е предпоставило и неправилно приложение на закона.

Този състав на съда намира, че установените по делото факти с оглед на здравословното състояние на касатора и това на детето му могат да аргументират извод за малозначителност на деянието, тъй като сочат на изключително ниска степен на опасност на дееца. В случая тази обществена опасност подлежи безспорно на преценка, при отчитане на причините за извършване на нарушението,  тъй като с наказателното постановление е ангажирана административнонаказателната отговорност на физическо лице. За съда е очевидно, че неподаването на декларация не се дължи на безотговорно отношение от страна на касатора или на демонстративно пренебрежение на законовите разпоредби, а на особеното състояние на това лице, свързано с износване и раждане на дете, което освен останалото е било и проблемно.

Поради изложените съображения съдът счита, че са налице достатъчно доказателства, въз основа на които да е възможно да се приеме наличие на предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН. В този смисъл следва да бъде отменен първоинстанционния съдебен акт, а по същество да бъде отменено и наказателното постановление.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1944/21.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 6178 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №203758-О-F219075/21.07.2016 г., издадено от директор на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал. 1 и 2 от ЗКПО и чл. 261, ал. 1 от ЗКПО и на основание чл. 264, ал. 1 от ЗКПО на Н.А.Г. е наложено административно наказание – глоба, в размер на 200 лева.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: