Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

   700          /09.04.2015 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на деветнадесети март две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:      Даниела Драгнева

                                                                              Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Георги Дуков

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 175/2015 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от С.Н.Н. ***, против решение № 1781/2014 година по н.а.х.д. № 3338/2014 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000466/11.07.2014 година, издадено от директора на регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Бургас при изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (НП).

С НП, на С.Н., за нарушение на чл. 139 ал. 1 т. 2 предл.ІІ от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) във връзка с чл. 6 ал.1 т.6 б.„б“ от Наредба № 11/03.07.2001 година за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 177 ал. 3 предл. ІІ от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 500 лева.

В жалбата се излагат доводи за материалноправна незаконосъобразност на НП и допуснати процесуални нарушения в производството по установяване на административното нарушение. Не са формулирани конкретни аргументи за незаконосъобразност на решението на РС, заявява се, че то е неправилно и незаконосъобразно. Иска се отмяна на решението на РС и на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът поддържа, че жалбата е неоснователна.

Касационната жалба е допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С.Н. е санкциониран за това, че на 07.07.2014 година, около 14,00 часа в град Бургас, по пътя за квартал „Долно Езерово“, до автосервиз „Фулда“ по посока на движение завод „Кроношпан“, като водач на товарен автомобил с три оси и регистрационен № А 0734 МВ, извършва обществен превоз на товари – добавъчен материал за бетон – с МПС, с тегло 34,900 тона, при максимално допустимата обща маса на транспортното средство – 26 тона, без да има издадено разрешение от администрацията, стопанисваща пътя, за извършване на превози. Теглото е установено по представена експедиционна бележка № 288/07.07.2014 година.

РС потвърдил НП, като е приел, че деянието е извършено виновно от водача. Според РС, в съзнанието на водача е съществувала представа за претовареност на управляваното превозно средство, предвид представената от него, при проверката, експедиционна бележка, издадена преди започването на превоза.

Решението е правилно.

РС е изяснил фактическата обстановка по спора, като е проверил изводите на наказващия орган чрез доказателствено средство, допустимо в процеса – разпит на свидетеля К. Д. Съдът е издирил приложимото право и го е съпоставил с правната квалификация на нарушението, дадена от наказващия орган в НП. Съдът е установил, че е налице съответствие на деянието с нормата, посочена като нарушена, съответно – с нормата, по която е наложено наказанието.

Възраженията в касационната жалба са неоснователни. Те са обсъдени от РС в обжалваното решение. Съгласно чл. 139 ал.1 т.2 от ЗДвП, движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с размери, маса и натоварване на ос, които не надвишават нормите, установени от министъра на регионалното развитие, и с товари, които не представляват опасност за участниците в движението. Нормата за обща маса на ППС с размер и брой оси, като процесното, е 26 тона. В момента на проверката, при очевидно надхвърляне на максимално допустимата маса на транспортното средство, водачът не е представил изрично разрешение за движение от администрацията, стопанисваща пътя, затова и законосъобразно е бил санкциониран.

В случая, наказващият орган не е дължал изясняване на обстоятелството дали за конкретното ППС има издадено разрешение за движение, защото при проверката с АУАН е установен отрицателен факт – липса на необходимото разрешение. Доказателствената тежест по опровергаване на този факт е възложена върху нарушителя. Нито в административнонаказателното, нито в съдебното производство по обжалване на НП, Н. твърди, че е разполагал с разрешение да управлява товарния автомобил с маса, над максимално разрешената.

Неоснователно е и възражението на касатора, че в НП не са посочени съставомерните признаци на нарушението. Нарушението е описано в цялост като са посочени всички релевантни признаци от обективната страна на деянието, поради което не е нарушен правото на защита на санкционираното лице в административнонаказателното производство.

Решението на РС следва да се остави в сила.

По изложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1781/2014 година по н.а.х.д. № 3338/2014 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: