ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,24.04.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти април                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 175 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Я.Ж.Г., редовно уведомена, се явява лично и с адв.С. с представено по делото пълномощно.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Ж.Г., редовно уведомен, се явява лично и с адв.М. с приложено по делото пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на ОБЩИНА СРЕДЕЦ, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСЪЕДИНЯВА за общо разглеждане към настоящото дело жалбата на Г.Ж.Г. против Заповед № 80/20.12.2012г., издадена от Кмета на Община Средец, по която е образувано административно дело № 176/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

         ПРИСЪЕДИНЯВА доказателствения материал по административно дело № 176/2013г. към доказателствения материал по настоящото дело.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.С.: В първото съдебно заседание заявих, че поддържам жалбата и съм направила искане за допускане до разпит на двама свидетели при режим на довеждане. От самата преписка, която е представена по делото от Община Средец, безспорно е видно, че не е спазено изискването на закона при издаването на заповедта. Налице са  множество процесуални нарушения, които съм изброила в жалбата и  които е видно, че са допуснати от общината и с оглед на това считам, че настоящото производство при една такава заповед, която страда от процесуални нарушения не би трябвало да ангажира времето на съда. Предвид на това, че жалбоподателят - съсобственик на имота също е подал жалба против заповедта, оттеглям искането си за допускане разпит на свидетели.

Адв.М.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените с нея писмени доказателства и административната преписка по административно дело 176/2013г., тъй като има разминаване между двете административни преписки. Нямам нови доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, както и доказателствата представени по административно дело № 176/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.С.: Моля да уважите жалбата. Изложила съм всички извършени процесуални нарушения на закона и нарушения на материалноправния закон. С оглед на това, че единствената причина за завеждане на настоящото административно дело е виновното бездействие от страна на Община Средец относно изготвяне законосъобразно необходимите документи по надлежния съгласно ЗУТ ред, моля да ни присъдите направените по делото разноски. Практиката на ВАС е при неизправност на страната, общината поема разноските.

Адв.М.: Моля да уважите жалбата и отмените изцяло заповедта като незаконосъобразна. В двете жалби частично се покриват основанията.

Налице са съществени процесуални нарушения, което води до невъзможност да се направи контрол за нейната материална законосъобразност. Нарушена е както процедурата по ЗУТ, така и императивните разпоредби на АПК.

Не можем да преценим за коя сграда какви точно нарушения са допуснати и какво е правното основание за премахване.

Представям писмено становище и моля да присъдите разноските по делото в тежест на общината.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: